Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4185/11 , Stran 1847
Ob-4185/11
Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vižmarje Brod (Uradni list RS, št. 38/08 in naslednji) v zvezi z 53. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10 in 47/10) Svet zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana razpisuje delovno mesto ravnatelja /-ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 92. in 94. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10 in 47/10 – ZOFVI) in sicer: – imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z veljavno zakonodajo, – imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, – imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, – imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI-UPB4 (Uradni list RS, št. 98/05) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja- ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01, 44/04 Odl. US: U-I-256/01-13). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predviden začetek dela je 10. 11. 2011 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču (izven kraja prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) in kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter program vodenja šole, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana; s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
OŠ Vižmarje Brod

AAA Zlata odličnost