Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4116/11 , Stran 1869
Ob-4116/11
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d., sklicuje direktor družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji Loki, Stara cesta 2. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe SGP Tehnik d.d., ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine družbe SGP Tehnik d.d. Predlog sklepa uprave je: Ugotovi se sklepčnost skupščine družbe SGP Tehnik d.d., izvoli se predsednik skupščine družbe SGP Tehnik d.d. in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto 2010, vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta. 2.2. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 46.586,33 EUR, ostane nerazporejen. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta je: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 skupščina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. 5. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta je: za člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d. se imenuje Gorazd Fale. Mandat člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d. prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe SGP Tehnik d.d., in traja do dne 1. 9. 2015. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je na vpogled delničarjem v kabinetu uprave in poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije, ki mu ga družba zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe dne 27. 8. 2011 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (to je do dne 27. 8. 2011). Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred začetkom skupščine. Vsaka delnica daje imetniku en glas. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d. direktor družbe mag. Klemen Ferjančič

AAA Zlata odličnost