Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4139/11 , Stran 1879
Ob-4139/11
EB trgovina in zastopanje d.d., sedež: Kranj (Republika Slovenija), poslovni naslov: Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj (Republika Slovenija), v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe EB trgovina in zastopanje d.d., delničarje vabimo na
7. skupščino,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2011, ob 8. uri, na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj. Dnevni red (predlog): 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1.1 Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca, za preštevalko glasov Tanjo Orlič. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. 2. Sklepanje o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe EB trgovina in zastopanje d.d., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, na družbo (glavnega delničarja) Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, za plačilo primerne denarne odpravnine. Na predlog družbe (glavnega delničarja) Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj (s sedežem v Kranju), matična številka 5157684000, predlagata uprava in nadzorni svet sprejem naslednjega sklepa: 2.1. Na Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, se prenesejo delnice družbe EB trgovina in zastopanje d.d., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, preostalih delničarjev (manjšinski delničarji), po postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe (384. člen ZGD-1 in naslednji). Zato Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, plača preostalim delničarjem (manjšinskim delničarjem) primerno denarno odpravnino v višini 8,28 EUR za vsako navadno kosovno delnico družbe EB trgovina in zastopanje d.d., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj. Informacije v zvezi s skupščino Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Presečni dan in drugi pogoji, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1: konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 25. 8. 2011. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic družbe na ta dan (ki so konec tega dne kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., Republika Slovenija). Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta odvisna tudi od prijave pred skupščino. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino. Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje konec dne 25. 8. 2011. – Pooblaščenci Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca v skladu s prejšnjim odstavkom z uporabo elektronskih sredstev. Tako dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo pošlje na številko telefaksa 04/202-44-50. Na isto številko telefaksa lahko delničarji kadarkoli pošljejo preklic pooblastila. Obrazec pooblastila je dostopen na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj. Dopolnitev dnevnega reda Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 5. 8. 2011. Takšna zahteva se lahko posreduje tudi po telefaksu, na številko telefaksa 04/202-44-50. Nasprotni predlog in volilni predlog Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1) se objavi in sporoči v skladu z zakonom, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi takšen predlog, to je, če delničar do vključno 5. 8. 2011 pošlje družbi takšen predlog. Družba bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po telefaksu, na številko telefaksa 04/202-44-50. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Število delnic in glasovalnih pravic Na dan objave sklica skupščine je bilo skupno število delnic družbe 209.984. Enako število je bilo glasovalnih pravic (vsaka delnica družbe ima en glas). Vse delnice družbe so navadne kosovne in se glasijo na ime. Dostopnost gradiva Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj, dostopni: – ta sklic skupščine, – predlog sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta, – zahteva za sklic skupščine glavnega delničarja, – letna in konsolidirana letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, – pisno poročilo glavnega delničarja iz prvega stavka drugega odstavka 386. člena ZGD-1, – revizijsko poročilo revizijske družbe Rödl & Partner, z dne 11. 7. 2011, – poročilo o ocenitvi vrednosti družbe EB trgovina in zastopanje d.d., z dne 9. 5. 2011, – izjavo banke Delavska hranilnica d.d., s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice, – obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj, dostopne tudi izčrpne informacije o pravici delničarja zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi odstavek 298. člena ZDG-1), njegovi pravici dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi odstavek 300. člena ZGD-1 in 301. člen ZGD-1) in njegovi pravici do obveščenosti (305. člen ZGD-1). Nemudoma po prejemu bodo na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj, dostopne morebitne dodatne točke dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi. Na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj, je mogoče vsak delovnik, med 9. in 15. uro pogledati v gradivo ter brezplačno dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis listin iz zgornjih prve, druge in četrte alineje. Listine iz zgornjih prve do četrte alineje bodo predložene tudi na zasedanju skupščine.
EB trgovina in zastopanje d.d. Uprava direktor Peter Beton

AAA Zlata odličnost