Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2867. Sklep o začetku priprave spremembin dopolnitev lokacijskega načrta “Marina in komunalni privezi”, stran 8781.

Na podlagi 57. ter 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta “Marina in komunalni privezi”
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO
Ocena stanja
Območje »LN Marina in komunalni privezi« obsega akvatorij Semedelskega zaliva med mestnim jedrom Kopra in kopališčem Žusterna ter vključuje površine na kopnem na jugozahodnem in jugovzhodnem delu zaliva, in sicer med obalno črto do naselja Žusterna in do načrtovane hitre obalne ceste ter med obalno črto do Piranske ceste vključno z delom kanala Grande.
Površine, ki se urejajo z »LN Marina in komunalni privezi«, so namenjene turistični, rekreacijski in oskrbno storitveni dejavnosti.
Meja ureditvenega obmocja »LN Marina in komunalni privezi« poteka ob Istrski cesti, priključku Piranske ceste na Istrsko cesto, vzporedno s kanalom Grande, ob robu Semedelske ceste, obalnem zidu starega mandrača in carinskega pomola ter preko akvatorija do območja vodnih športov v Žusterni. V ureditvenem območju so zajete naslednje parcele: 4580/4, 4580/1, 364, 6517, 6515 v k.o 2606 Semedela in 1410, 1411, 1543, 1626, 1412/2, 1423/2, 1414/2, 1412/1, 1413/1, 1414/1, 1409/1, 1408/1, 1408/3, 1406/3, 1628, 1556/1, 1406/1, 1407, 1404/1, 1544, 1555, 1390, 26, v k.o. 2605 Koper, ter 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 ter delno 3/16, vse k.o. morje.
Predvidene spremembe in dopolnitve LN ohranjajo namensko rabo območja in celostno prostorsko zasnovo območja ter omogočajo fazno ureditev tudi v smislu končne ureditve marine. Posamični posegi ne vplivajo na celovitost načrtovane končne ureditve marine, prav tako ne vplivajo na rabo in funkcionalnost sosednjih zemljišč in objektov.
Razlogi za spremembo LN
Izdelane analize in težnje v prostoru so pokazale, da je v Semedelskem zalivu možno fazno in glede na druge lokacije tudi primerno urediti mestno in turistično kopališče, dokler se ne pristopi k realizaciji ureditve marine.
Predvidene so take rešitve, ki bodo ohranjale oziroma izboljšale okoljske značilnosti, predvsem izboljšale kvaliteto morja ter ustvarile privlačno obalno promenado s spremljajočimi programi. Z umestitvijo kopališča in spremljajoče dejavnosti se obogati funkcija mesta ter se mesto poveže z morjem in se mu vrne obmorski značaj, obenem pa se ohrani značilna oblika mesta in odnos do historičnega mestnega jedra.
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se, skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega odloka rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Pravna podlaga:
Širše območje ureditve se ureja na podlagi Dolgoročni plan občine Koper (Uradni objave št. 25/86, 10/88, 9)92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradni objave št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradni objave št. 16/99, in 33/01) in (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09).
Obravnavano območje se ureja na podlagi LN marina in komunalni privezi v Kopru (Uradni list RS, št. 90/05).
Ker lokacijski načrt še ni realiziran in so se v času od izdelave spremenila nekatera izhodišča navedenega načrta, Mestna občina Koper pristopi k spremembi in dopolnitvi LN.
2. PREDMET, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Območje sprememb je v morfološki enoti B – območje kopenskega dela I. faza, ki leži na severozahodnem delu Semedelskega zaliva, od Žusterne do izliva reke Badaševice in obsega naslednje parcele: 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, vse k.o. morje, ter del parcele 3/16, k.o. morje, kot je razvidno iz priložene situacije ter območje škvera s širšo okolico. Na tem območju je predvidena gradnja objektov, ureditev manipulativnih površin, nasipavanje do nove obalne črte, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela cestnega omrežja, parkirišč ter pešpoti in kolesarske steze, ureditev in vzdrževalna dela zelenih površin (zelenice, parkovne površine, drevoredi) ter ureditev plaže.
Predvidene so take spremembe in dopolnitve LN, ki bodo ohranjale predvideno namensko rabo območja za bodočo marino, ter omogočale fazno ureditev območja in glede na druge lokacije tudi primerno mestno in turistično kopališče, dokler se ne pristopi k realizaciji ureditve marine.
S to ureditvijo bi se izboljšale okoljske značilnosti, predvsem izboljšala kvaliteta morja ter ustvarile privlačno obalno promenado s spremljajočimi programi.
Znotraj območja lokacijskega načrta je s spremembami in dopolnitvami predvideno kot sledi:
– določitev začasne rabe območje kopnega za marino, za dejavnost kopališča
– določitev dovoljenih posegov 1. faze za ureditev kopališča, ob upoštevanju ureditev 2. faze
– določitev faznosti in dopolnitev programa dejavnosti 1. faze
– določitev izvedbenih pogojev za 1. fazo
– pogoji za ukinitev začasne rabe in izvedbe 2. faze ureditev marine.
Predvidene spremembe in dopolnitve LN se nanašajo predvsem na območje kopenskega dela lokacijskega načrta.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev LN.
V postopku priprave prostorskega akta se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v prostorskem aktu.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA oziroma POSAMEZNIH FAZ
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve območja, ki je bila priložena pobudi za izdelavo prostorskega akta, pripravi osnutek prostorskega akta in le-tega posreduje občini v potrditev.
Na potrjeni osnutek prostorskega akta se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebuje tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
+----------------+------------+----------------+
|Faza      |Nosilec   |Rok       |
+----------------+------------+----------------+
|Sklep o začetku |UOP, župan |junij 2011   |
|priprave    |      |        |
|sprememb in   |      |        |
|dopolnitev   |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Objava sklepa v |župan    |junij 2011   |
|uradnem glasilu |      |        |
|in svetovnem  |      |        |
|spletu, MOP   |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Priprava    |načrtovalec |5 dni po    |
|osnutka     |      |uveljavitvi   |
|        |      |sklepa     |
+----------------+------------+----------------+
|Poziv nosilcem |UOP     |15 dni     |
|urejanja    |      |        |
|prostora za   |      |        |
|pridobitev   |      |        |
|smernic     |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Analiza     |načrtovalec |7 dni po    |
|smernic,    |      |pridobitvi   |
|izdelava    |      |smernic     |
|strokovnih   |      |        |
|podlag in    |      |        |
|dopolnitev   |      |        |
|osnutka     |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Javno naznanilo |župan, UOP |7 dni pred   |
|o javni     |      |pričetkom javne |
|razgrnitvi in  |      |razgrnitve   |
|javni obravnavi |      |        |
|dopolnjenega  |      |        |
|osnutka; objava |      |        |
|v svetovnem   |      |        |
|spletu in na  |      |        |
|krajevno    |      |        |
|običajen način |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Javna      |UOP,    |15 dni     |
|razgrnitev in  |načrtovalec |        |
|obravnava    |      |        |
|dopolnjenega  |      |        |
|predloga akta z |      |        |
|evidentiranjem |      |        |
|vseh pisnih   |      |        |
|pripomb     |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Priprava in   |načrtovalec,|7 dni po    |
|sprejem stališč |UOP, župan |zaključku javne |
|do pripomb in  |      |obravnave    |
|predlogov iz  |      |        |
|javne      |      |        |
|razgrnitve in  |      |        |
|javne obravnave |      |        |
|in objava    |      |        |
|stališč     |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Oblikovanje   |načrtovalec |7 dni po    |
|dopolnjenega  |      |potrditvi    |
|predloga na   |      |stališč     |
|podlagi stališč |      |        |
|do pripomb ter |      |        |
|predlogov    |      |        |
|javnosti    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Pridobitev   |UOP,    |15 dni     |
|mnenj od    |načrtovalec |        |
|nosilcev    |      |        |
|urejanja    |      |        |
|prostora    |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Sprejem odloka |župan    |        |
|na občinskem  |      |        |
|svetu      |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|občinski svet  |      |        |
+----------------+------------+----------------+
|Objava odloka v |      |10 dni po    |
|Uradnem listu  |      |sprejemu    |
+----------------+------------+----------------+
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom sprememb in dopolnitev prostorskega akta podati smernice za pripravo slednjega, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Trg Edvina Kristana 1, 6310 Izola,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana,
a. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
6. ORGANIZACIJA PRIPRAVE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Pripravljalec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
Mestna občina Koper kot pobudnik in pripravljavec prostorskega akta izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in prostorskega akta ter zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
7. OBJAVA SKLEPA
Sklep o pričetku priprave prostorskega akta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-15/2008
Koper, junij 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio – ZPNačrt (G.U. della RS, n. 33/07) ed in ottemperanza dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/0, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto
L A D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Piano di sito “Porto turistico e ormeggi comunali”
1. Stato di cose presenti, motivi e basi giuridiche per la predisposizione
Stato di cose presenti
La zona interessata dal »PS Porto turistico e ormeggi comunali« è individuata nella superficie del mare del Golfo di Semedella, racchiusa tra il centro cittadino e lo stabilimento balneare di Giusterna, che include le superfici a terra sul versante sud-occidentale e sud-orientale del golfo, nell’area che va dalla linea di costa fino alla frazione di Giusterna ed alla prevista strada costiera a scorrimento veloce, e tra la linea di costa fino alla Strada di Pirano, inclusa una parte del Canal Grande.
La zona d’intervento del “PS Porto turistico e ormeggi comunali” sarà destinata in prevalenza alle attività turistiche, ricreative e dei servizi.
La zona contemplata dal »PS Porto turistico e ormeggi comunali» è delimitata dalla Strada dell’Istria, dal raccordo alla medesima della Strada di Pirano, e scorre parallelamente al Canal Grande lungo il margine della Strada di Semedella, la banchina della vecchia darsena e del molo doganale attraversando la superficie del mare fino alla zona degli sport acquatici a Giusterna. La zona d’intervento comprende le particelle numero: 4580/4, 4580/1, 364, 6517, 6515 nel C.C. 2606 Semedella, 1410, 1411, 1543, 1626, 1412/2, 1423/2, 1414/2, 1412/1, 1413/1, 1414/1, 1409/1, 1408/1, 1408/3, 1406/3, 1628, 1556/1, 1406/1, 1407, 1404/1, 1544, 1555, 1390, 26 nel C.C. 2605 Capodistria, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 e parte di 3/16, tutte nel C.C. mare.
Le modifiche ed integrazioni previste nel PS mantengono la medesima destinazione d’uso della zona ed anche il preesistente concetto territoriale in maniera integrale, inoltre consentano la sistemazione per fasi, anche ai sensi della sistemazione definitiva del porto turistico. I singoli interventi non incidono sulla pianificata sistemazione finale e globale del porto turistico né sull’utilizzo dei terreni e dei fabbricati confinanti.
Motivi per la modifica del PS
Le tendenze nel territorio e le analisi effettuate hanno dimostrato che, finché non si passerà alla realizzazione del porto turistico, nel Golfo di Semedella è attuabile la sistemazione di uno stabilimento balneare cittadino e turistico appropriato, in rapporto ad altre posizioni, e realizzabile in fasi.
Si prevedono soluzioni in grado di conservare ovvero migliorare le caratteristiche ambientali, le quali potrebbero soprattutto rendere migliore la qualità del mare e porterebbero alla realizzazione di un lungomare costiero suggestivo coi pertinenti impianti. Con l’allestimento dello stabilimento balneare e dei pertinenti impianti si favorisce l’arricchimento della funzione della città, la quale potrà collegarsi al mare e riacquistare il proprio carattere prettamente costiero; nello stesso tempo, la succitata sistemazione consentirà la preservazione della forma tipica della città e del rapporto nei confronti del centro storico.
Le previste modifiche ed integrazioni si riferiscono solamente a singoli interventi nel territorio e non incidono sugli assetti territoriali pianificati né sull’utilizzo dei terreni e dei fabbricati confinanti. Pertanto, il termine per la presentazione delle linee guida e dei pareri in ambito alla procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al decreto è ridotto a 15 giorni, così come la durata dell’esposizione alla libera visione del pubblico, in ottemperanza all’articolo 61 a della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.).
Basi giuridiche
La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio che viene sistemato in virtù del Piano a lungo termine del Comune di Capodistria (B.U., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), del Piano sociale del comune di Capodistria (B.U. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria (B.U. n. 16/99 e 33/01 e G.U. della RS n. 96/04, 97/04 e 79/09).
La zona d’intervento viene sistemata ai sensi del PS porto turistico e ormeggi comunali a Capodistria (G.U. della RS, n. 90/05).
Poiché il piano di sito non è stato ancora realizzato e dato che dal momento dell’elaborazione del presente piano sono cambiate alcune basi programmatiche, il Comune città applica le modifiche ed integrazioni al PS.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La zona delle modifiche è situata all’interno del comparto morfologico B – superficie a terra della I fase ed è posizionata nella parte nord-occidentale del Golfo di Semedella, da Giusterna fino alla foce del fiume Cornalunga e comprende le seguenti particelle: 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 tutte del C.C. mare e parte della particella 3/16, C.C. mare, come evidente nello stato in allegato, e l’area dello squero coi suoi dintorni. In questa zona si prevede la costruzione di manufatti, la sistemazione delle superfici di manipolazione, il ripascimento attiguo alla nuova linea della costa, la costruzione, ricostruzione e manutenzione straordinaria della rete viaria, delle zone di parcheggio, dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, la sistemazione e manutenzione delle aree verdi (aiuole, aree di parcheggio, alberature) e la sistemazione della spiaggia.
Le previste modifiche ed integrazioni al PS sono tali da mantenere la destinazione d’uso nell’area destinata al porto turistico, inoltre consentiranno la sistemazione di uno stabilimento balneare cittadino e turistico appropriato, in rapporto ad altre posizioni, e realizzabile in fasi, finché non si passerà alla realizzazione del porto turistico.
Tramite questa sistemazione si potrebbe migliorare le caratteristiche ambientali e soprattutto si potrebbe rendere migliore la qualità del mare e creare un lungomare costiero suggestivo coi pertinenti impianti.
Attraverso le modifiche ed integrazioni si prevede all’interno dell’area del piano di sito quanto segue:
– definizione dell’utilizzo temporaneo per le attività balneari della superficie a terra destinata al porto turistico
– definizione degli interventi ammessi nella I fase di sistemazione dello stabilimento balneare, tenendo conto della sistemazione della II fase
– definizione della realizzazione in fasi ed integrazione del programma di attività previste nella I fase
– definizione delle norme d’attuazione per la I fase
– le condizione per la cessazione dell’utilizzo temporaneo e l’attuazione della II fase della sistemazione del porto turistico.
Le modifiche ed integrazioni previste per il PS sono riferite soprattutto alle superfici a terra comprese nel piano di sito.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici comparabili riferiti al territorio del Comune Città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni al PS.
Durante la procedura di predisposizione dello strumento urbanistico possono essere richiesti altri approfondimenti tecnici, se lo richiedono i contenuti dello strumento urbanistico.
4. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi, fermo restando il rispetto delle date di convocazione del consiglio comunale e dell’eventuale coordinamento con i vari enti preposti alla pianificazione territoriale, il ché potrebbe comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza dell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla sistemazione della zona ed allegato alla proposta di elaborazione dello strumento urbanistico, il promotore ed il committente preparano la bozza del medesimo e la sottopongono all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza, si procede all’acquisizione delle linee guida da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+----------------+---------------+-----------------+
|Fase      |Amministrazione|Termine     |
|        |procedente   |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Delibera    |UAT,      |giugno 2011   |
|sull'avvio   |sindaco    |         |
|della      |        |         |
|predisposizione |        |         |
|delle      |        |         |
|modifiche ed  |        |         |
|integrazioni  |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Pubblicazione  |sindaco    |giugno 2011   |
|della delibera |        |         |
|nel bollettino |        |         |
|ufficiale e   |        |         |
|sul sito web  |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Predisposizione |pianificatore |5 giorni     |
|della bozza   |        |dall’entrata   |
|        |        |in vigore    |
|        |        |della      |
|        |        |delibera     |
+----------------+---------------+-----------------+
|Invito agli   |UAT      |15 giorni    |
|enti preposti  |        |         |
|alla      |        |         |
|pianificazione |        |         |
|territoriale  |        |         |
|per       |        |         |
|l'acquisizione |        |         |
|delle linee   |        |         |
|guida      |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Analisi delle  | pianificatore |7 giorni     |
|linee guida,  |        |dall’acquisizione|
|realizzazione  |        |delle linee   |
|degli      |        |guida      |
|approfondimenti |        |         |
|tecnici e    |        |         |
|delle      |        |         |
|integrazioni  |        |         |
|alla bozza   |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Avviso     | sindaco,   |7 giorni     |
|sull'esposizione|UAT      |precedenti    |
|al pubblico e  |        |all'esposizione |
|sul dibattito  |        |al pubblico   |
|pubblico della |        |         |
|bozza      |        |         |
|integrata,   |        |         |
|secondo le   |        |         |
|modalita    |        |         |
|localmente in  |        |         |
|uso e sul sito |        |         |
|web       |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Esposizione al |UAT,      |15 giorni    |
|pubblico e   |pianificatore |         |
|discussione   |        |         |
|della proposta |        |         |
|integrata con  |        |         |
|indicazione di |        |         |
|tutte le    |        |         |
|pervenute    |        |         |
|osservazioni  |        |         |
|scritte     |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Preparazione  |pianificatore, |7 giorni     |
|delle prese di |UAT,      |dalla      |
|posizione nei  |sindaco    |conclusione   |
|confronti    |        |del       |
|delle      |        |dibattito    |
|osservazioni e |        |pubblico     |
|dei       |        |         |
|suggerimenti  |        |         |
|derivanti    |        |         |
|dall'esposizione|        |         |
|pubblica e del |        |         |
|dibattito    |        |         |
|pubblico e   |        |         |
|pubblicazione  |        |         |
|delle prese di |        |         |
|posizione nei  |        |         |
|confronti    |        |         |
|delle      |        |         |
|osservazioni  |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Compilazione  |pianificatore |7 giorni     |
|della proposta |        |dall’approvazione|
|integrata in  |        |delle prese   |
|base alle    |        |di posizione   |
|osservazioni e |        |         |
|proposte    |        |         |
|fornite dal   |        |         |
|pubblico    |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Acquisizione  |UAT,      |15 giorni    |
|dei pareri   |pianificatore |         |
|degli enti   |        |         |
|preposti alla  |        |         |
|pianificazione |        |         |
|territoriale  |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Approvazione  |sindaco,    |         |
|del decreto in |consiglio   |         |
|sede del    |comunale    |         |
|consiglio    |        |         |
|comunale    |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
|Pubblicazione  |        |10 giorni    |
|del decreto   |        |dall’approvazione|
|nella Gazzetta |        |         |
|ufficiale    |        |         |
+----------------+---------------+-----------------+
La realizzazione del piano delle scadenze potrà subire delle dilazioni a causa di motivi oggettivi suscettibili d’influire sull’iter di approvazione dello strumento urbanistico.
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Sono enti preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti di pubblici poteri che partecipano alla procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, ed ai sensi dell’articolo 61, primo comma, della “ZPNačrt”, gli entri preposti alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro 30 giorni dalla consegna della domanda, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati non definisca le linee guida entro i termini previsti, si ritiene, ai sensi dell’articolo 58 della “ZPNačrt”, che non ne abbia, fermo restando il rispetto da parte del pianificatore delle norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta entro il termine previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del parere equivale al tacito assenso dell’ente stesso all’intervento proposto.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata, sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana;
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
– Komunala Koper, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
– altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni, se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Gli enti preposti alla pianificazione territoriale forniscono le linee guida e i pareri per lo strumento urbanistico entro 15 giorni dalla notifica della domanda.
6. Organizzazione della predisposizione e obblighi di finanziamento
L’ente procedente del documento è il Comune Città di Capodistria, la procedura di predisposizione e accoglimento del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e integrazioni al PS è il Comune Città di Capodistria, che finanzia pure la realizzazione del documento.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente in virtù delle norme sull’assegnazione degli appalti pubblici, deve adempiere le condizioni di cui alla Legge sulla sistemazione del territorio.
Il Comune città di Capodistria in quanto promotore ed ente procedente, sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione degli approfondimenti tecnici e dello strumento urbanistico. Il Comune città di Capodistria provvede altresì al personale ed ai fondi occorrenti per la conduzione della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
7. Pubblicazione della delibera
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La delibera viene pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria ed inviata per conoscenza al Ministero per l’ambiente ed il territorio della RS.
N. 3505-15/2008
Capodistria, giugno 2011
Il Sindaco
Comune cittá di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost