Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2870. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev, stran 8788.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 13. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v Vrtcu Litija:
+-------------------------+--------------+
|PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE| CENA PROGRAMA|
|             |  (v EUR)  |
+-------------------------+--------------+
|1. Dnevni program    |       |
+-------------------------+--------------+
|– oddelek prvega     |  463,61  |
|starostnega obdobja   |       |
+-------------------------+--------------+
|– oddelek drugega    |  372,31  |
|starostnega obdobja   |       |
+-------------------------+--------------+
|2. Posebni programi   |       |
+-------------------------+--------------+
|– razvojni oddelek    |  893,15  |
+-------------------------+--------------+
– v Vrtcu Čebelica:
+-------------------------+--------------+
|PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE| CENA PROGRAMA|
|             |  (v EUR)  |
+-------------------------+--------------+
|1. Dnevni program    |       |
+-------------------------+--------------+
|– oddelek prvega     |  420,37  |
|starostnega obdobja   |       |
+-------------------------+--------------+
|– oddelek drugega    |  336,36  |
|starostnega obdobja   |       |
+-------------------------+--------------+
|– kombinirani oddelek  |  394,05  |
+-------------------------+--------------+
– v Vrtcu Polhek Polšnik:
+-------------------------+--------------+
|PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE| CENA PROGRAMA|
|             |  (v EUR)  |
+-------------------------+--------------+
|1. Dnevni program    |       |
+-------------------------+--------------+
|– oddelek prvega     |  441,49  |
|starostnega obdobja   |       |
+-------------------------+--------------+
|– oddelek drugega    |  365,35  |
|starostnega obdobja   |       |
+-------------------------+--------------+
2. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in v skladu s tem sklepom.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke. Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v Vrtcu Litija oziroma Vrtcu Polhek Polšnik v kombiniran oddelek, pa je cena programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi Vrtec Litija oziroma Vrtec Polhek Polšnik oblikoval samo oddelke prvega ali drugega starostnega obdobja.
3. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa za Vrtec Litija in Vrtec Polhek Polšnik znaša 1,95 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka oziroma dopoldanske malice 0,43 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa za Vrtec Čebelica znaša 1,27 EUR, V tem znesku znaša vrednost zajtrka oziroma dopoldanske malice 0,28 EUR, kosila 0,76 EUR in popoldanske malice 0,23 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem, ki do 7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
4. člen
Vrtci, v katerih redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev ter stroškov za dodatno strokovno pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov so dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o upravičenosti do dodatne strokovne pomoči.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so rezervacijo in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. 5. tekočega leta.
Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem odstavku, uveljavijo rezervacijo tudi zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, dolžni pa so jo napovedati prvi dan začetka rezervacije vrtcu in pristojni občini za doplačilo.
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjih dveh odstavkov znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža neporabljenih živil iz 3. člena tega sklepa 30 % od njihovega plačila, določenega v skladu z 2. členom tega sklepa.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa.
Občina Litija bo za primere in za navedeno obdobje ter pod pogoji, določenimi v tem sklepu za uveljavljanje rezervacije, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.
6. člen
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro, in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih stroškov določijo vrtci iz 1. člena tega sklepa sami in o njih tudi seznanijo starše.
7. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08, 121/09, 60/10, 79/10).
8. člen
Kadar je v vrtec vključenih dva ali več otrok iz iste družine, se določbe v zvezi s koriščenjem rezervacije iz 5. člena tega sklepa uporabljajo samo za najstarejšega otroka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011 dalje.
Št. 007-5/2011
Litija, dne 13. julija 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost