Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4158/11 , Stran 1887
Ob-4158/11
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d. Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 30 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine ter preštevalca glasov. Predlog sklepa: za predsednico 15. skupščine Embalaže d.d. se izvoli Anico Škerl, za preštevalko glasov se izvoli Branko Sobočan. 2. Predložitev Letnega poročila družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. 2.a) Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila, ki vsebuje tudi seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora. 2.b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 446.918,08 € ostane nerazporejen. 2.c) Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in jima podeli razrešnico. 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o. 4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe po 384. členu ZGD-1. Delničar Kartonal Novo mesto d.o.o. predlaga sprejem sklepa: Ugotovi se, da je glavni delničar Kartonal Novo mesto d.o.o. imetnik 158.741 delnic družbe Embalaža d.d. Maribor, ki predstavljajo 95,06% celotnega osnovnega kapitala družbe. Vse delnice družbe Embalaža d.d. Maribor, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja Kartonal Novo mesto d.o.o. za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 53.527,50 €. Glavni delničar je dolžan v roku 8 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati denarno odpravnino v znesku 6,50 € na delnico družbe, vsem upravičencem, ki so na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register imetniki delnic družbe. 5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa glavnega delničarja Kartonal Novo mesto d.o.o.: 5.a) Družba Embalaža podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d. Maribor, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, in sicer: – firma: Embalaža, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino, d.o.o. – skrajšana firma: Embalaža, d.o.o. – sedež: Maribor, – poslovni naslov: Meljska c. 86, 2000 Maribor. Dejavnost družbe ostane po preoblikovanju nespremenjena, s tem da se uskladi s SKD (Uradni list RS, št. 17/08) kot je v Aktu o ustanovitvi d.o.o.. Osnovni kapital družbe znaša po preoblikovanju 696.778,50 EUR. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se 166.976 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, katerih skupni pripadajoči znesek znaša 696.778,50 EUR, preoblikuje v osnovni vložek v znesku 696.778,50 EUR. Delničar Kartonal Novo mesto d.o.o., ki bo na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register, imetnik vseh 166.976 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, pridobi z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register poslovni delež v nominalni višini 696.778,50 EUR, ki predstavlja 100 odstotkov osnovnega kapitala družbe; 5.b) Skupščina sprejme Akt o ustanovitvi d.o.o. po predlogu uprave in nadzornega sveta. 5.c) Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta in upravi. Za direktorja d.o.o. skupščina v soglasju z nadzornim svetom družbe in večinskim delničarjem družbe imenuje Dušana Kuzmo za obdobje 4 let. 5.d) Družba z omejeno odgovornostjo nadaljuje s poslovanjem kot univerzalni pravni naslednik delniške družbe. 5.e) Sklep o preoblikovanju družbe velja z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register oziroma, ko postane delničar Kartonal Novo mesto d.o.o. edini delničar družbe. Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisno napoved njihove udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor Uprava

AAA Zlata odličnost