Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4107/11 , Stran 1867
Ob-4107/11
Uprava družbe Avtomerkur d.d. na podlagi 36. člena Statuta družbe sklicuje
14. redno skupščino
družbe Avtomerkur d.d.,
ki bo 30. 8. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe na Samovi 14, v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Anton Marolt, za preštevalca glasov se določi Andrej Novak. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik. 2. Bilančni dobiček 2010. Seznanitev z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2010, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010, o ugotovitvi bilančnega dobička ter mnenjem revizorja o računovodskih izkazih za poslovno leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe: – Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 0,00 EUR. – Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2010 in se upravi za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. – Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in se predsednici in vsem drugim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. 3. Imenovanje nadzornega sveta. Ugotovi se, da je zaradi poteka mandata prenehala funkcija dosedanjim članom nadzornega sveta: Blanki Muster, Mateju Svet in Zdravku Kavčnik. Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se izvolita Blanka Muster, Krivec 73, 1000 Ljubljana in Matej Svet, Šarkova 6, 1000 Ljubljana. 4. Imenovanje revizorja za leto 2011. Za revizijo poslovanja za leto 2011 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana. Popolna besedila vsake točke dnevnega reda in njene obrazložitve, predlogov sklepov uprave z obrazložitvami in predlogov sklepov, ki jih bodo skupščini pravočasno in v skladu s 300. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) dali delničarji k posamezni točki dnevnega reda, z navedbo predlagatelja in obrazložitvami, ter popolna besedila letnega poročila in poročila uprave, so dostopna vsak delovni dan od vključno dneva objave tega sklica, do vključno dneva skupščine med 8. in 12. uro v tajništvu družbe na naslovu Samova 14, Ljubljana. Družba bo na delničarjevo zahtevo delničarju najkasneje naslednji delovni dan poslala kopijo navedenih poročil. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 26. 8. 2011 in družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 27. 8. 2011. Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev članov nadzornega sveta in revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem navede, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar lahko na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo da zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami. O sklepih iz dnevnega reda odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z dokazilom o zakonitem zastopanju. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d., Uprava družbe

AAA Zlata odličnost