Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 11000004 Ob-4096/11 , Stran 1860
Št. 11000004 Ob-4096/11
Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
Meso Kamnik d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 11. uri, na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, v sejni sobi poslovne stavbe. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Skupščina imenuje za predsednika skupščine odvetnika Dušana Korošca ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010, mnenjem revizorja ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2010. b) Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12. 2010 za poslovno leto 2010 ostane v celoti nepokrita. c) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 26. 8. 2011, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 26. 8. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Meso Kamnik d.d. direktor mag. Marko Višnar DVM MBA

AAA Zlata odličnost