Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4109/11 , Stran 1868
Ob-4109/11
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, upravni odbor sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Kranja, za preštevalki se imenujeta Mojca Brezovar in Suzana Golja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek. 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru, glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim direktorjem posameznih poslovnih področij na podlagi seznanitve z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom in poročilom revizorja za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010 v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1. Predlog sklepa upravnega odbora: 2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, poročilom revizorja k letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu in Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa upravnega odbora: 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 2.141.957,00 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 568.735,00 EUR in prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 1.573.222,00 EUR. Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 2.141.957,00 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa upravnega odbora: 2.3. Skupščina odloči, da se o podelitvi razrešnice za posamezne člane upravnega odbora, glavnega izvršnega direktorja in izvršne direktorje poslovnih področij v poslovnem letu 2010 glasuje ločeno, in sicer: 2.3.1. podeli se razrešnica predsedniku upravnega odbora Alojziju Kramljaku, za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, 2.3.2 podeli se razrešnica članu upravnega odbora Stanku Petriču za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 2.3.3 podeli se razrešnica članu upravnega odbora Bojanu Hočevarju, za čas od 1. 1. 2010 do 19. 8. 2010 2.3.4. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Dušanu Mlinarju, za čas od 20. 8. 2010 do 31. 12. 2010, 2.3.5. podeli se razrešnica glavnemu izvršnemu direktorju Dušanu Mlinarju, za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 2.3.6. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju komercialnega področja Bojanu Hočevarju, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, 2.3.7. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju področja operative Stanku Petriču, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 2.3.8. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju pravnega in organizacijskega področja Marjanci Žvar Keber, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 2.3.9. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju finančnega področja Klementini Ferko Kastelic, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa upravnega odbora: za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana. 4. Odpoklic člana upravnega odbora in izvolitev novega člana upravnega odbora. Predlog sklepa upravnega odbora: z dnem 30. 8. 2011 se odpokliče Dušana Mlinarja in Alojzija Kramljaka kot člana upravnega odbora. Za člana upravnega odbora se z dnem 30. 8. 2011 imenujeta Bojan Kozar in Jure Krajnc do izteka mandatne dobe obstoječemu upravnemu odboru. 5. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o lastnih delnicah družbe. Skupščina se seznani, da družba Cestno podjetje Ljubljana d.d. v letu 2010 ni pridobila novih lastnih delnic. Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (26. 8. 2011) in ki so svojo za udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (do 26. 8. 2011). Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Skupščina odloča, če so na njej prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Predlagatelj sklepov Predlagatelj sklepov za 1., 2., 3. in 4. točko dnevnega reda je upravni odbor. Točka 5 je zgolj seznanitvene narave in skupščina o njej ne glasuje. Gradivo Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010, poročilom revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora ter predlogi in utemeljitvami predlogov, je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine pri Suzani Golja. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta, na spletni strani www.cp-lj.si. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarjeva pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana d.d., namestnik predsednika upravnega odbora Stanko Petrič

AAA Zlata odličnost