Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2831. Pravilnik o podatkih o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za naprave, ki so vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, stran 8671.

Na podlagi šestega odstavka 77. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o podatkih o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za naprave, ki so vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
1. člen
(1) Ta pravilnik za izvajanje Sklepa Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/278/EU) določa vrsto in vsebino ter način preverjanja podatkov, ki jih mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poslati upravljavec naprave, ki je vključena v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012.
(2) Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka je oseba, ki ima na dan 30. junija 2011 pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen
(1) Upravljavec naprave mora ministrstvu poslati podatke o dejavnostih, ki se izvajajo v napravi, o emisijah toplogrednih plinov, in druge podatke, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in poročilo o preverjanju podatkov (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Upravljavec naprave mora poslati podatke iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika.
3. člen
Pravilnost in resničnosti podatkov iz prejšnjega člena preveri oseba, ki ima pooblastilo za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: preveritelj).
4. člen
(1) Preveritelj mora preveriti podatke iz 2. člena tega pravilnika v skladu s Sklepom 2011/278/EU in Smernicami o načinu preverjanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: Smernice), ki so objavljene na spletni strani Evropske komisije.
(2) Preveritelj mora v okviru preverjanja izdelati poročilo, ki vsebuje:
1. presojo podatkov,
2. ugotovitve strateške analize in analize tveganja iz analize procesov v napravi,
3. mnenje o pravilnosti in resničnosti podatkov ter
4. komentar, zlasti glede ugotovitev, ki bi lahko vplivale na odločitev ministrstva o količini brezplačno podeljenih emisijskih kuponov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
5. člen
(1) Upravljavec naprave mora poslati ministrstvu podatke iz 2. člena tega pravilnika in poročilo zaradi priprave seznama naprav v skladu s 126.b členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A in 108/09).
(2) Ministrstvo pri pripravi seznama iz prejšnjega odstavka upošteva samo tiste podatke, ki jih je preveritelj potrdil kot pravilne in resnične v skladu s Sklepom 2011/278/EU in Smernicami.
(3) Ministrstvo lahko naknadno samo preveri pravilnost in resničnost poslanih podatkov. Če ugotovi, da je preveritelj podatke iz Priloge 1 tega pravilnika presodil napačno, upošteva pri pripravi seznama iz prvega odstavka tega člena tiste podatke, za katere je ministrstvo ugotovilo, da so pravilni in resnični, v skladu s Sklepom 2011/278/EU in Smernicami.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-121/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2511-0074
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost