Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2861. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna), stran 8770.

Na podlagi 46. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 14. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna) (v nadaljevanju: PUP).
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna) – (Uradni list RS, št. 11/95, 73/98, 87/06).
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Obravnavano območje obsega plansko celoto V 24, ki obsega območje Krajevne skupnosti Rakitna.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Obravnavano območje sprememb in dopolnitev se nahaja le znotraj območja stavbnih zemljišč.
Predmet sprememb je:
– uskladitev naklona strešin;
– prepoved gradnje apartmajev in drugih nastanitvenih objektov v morfološki enoti 8C;
– uskladitev nezahtevnih in enostavnih objektov s sedaj veljavnimi predpisi;
– opredelitev vodnih površin (jezero Rakitna) ter opredelitev varstvenih režimov okoli jezera.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP se koristijo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za ureditev območja okoli jezera Rakitna.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bo potekal po skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje predpis o prostorskem načrtovanju, in sicer po naslednjem terminskem načrtu:
A. Sprejem sklepa o       julij 2011
  pripravi sprememb in          
  dopolnitev PUP             
 
B. Posredovanje sklepa MOP    julij 2011
 
C. Priprava osnutka       avgust 2011
  sprememb                
  in dopolnitev PUP            
 
D. Pridobitev smernic s   september 2011
  strani pristojnih            
  nosilcev urejanja            
  prostora in odločbe MOP         
  o izdelavi CPVO             
 
E. Priprava dopolnjenega    oktober 2011
  osnutka sprememb in           
  dopolnitev PUP             
  na podlagi smernic –          
  nosilcev urejanja            
  prostora                
 
F. I. obravnava na       oktober 2011
  Občinskem svetu             
 
G. Javna razgrnitev in    november 2011
  javna obravnava             
 
H. Priprava stališč do    december 2011
  pripomb                 
  in predlogov, danih v          
  času javne razgrnitve in        
  javne obravnave             
 
I. Dopolnitev predloga    december 2011
  sprememb                
  in dopolnitev PUP s           
  stališči do pripomb in         
  predlogov danih v času         
  javne razgrnitve in           
  obravnave                
 
J. Pridobitev mnenj       januar 2012
  nosilcev urejanja            
  prostora k dopolnjenemu         
  predlogu sprememb in          
  dopolnitev PUP s strani         
  pristojnih nosilcev           
  urejanja prostora            
 
K. II. obravnava na      februar 2012
  občinskem svetu             
  in sprejem sprememb in         
  dopolnitev PUP             
 
L. Objava sprememb in     februar 2012
  dopolnitev PUP             
 
M. Obvestilo MOP o       februar 2012
  sprejetju sprememb in          
  dopolnitev PUP
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice ter mnenja na osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.
Nosilci urejanja prostora so:
1. Javno komunalno podjetje VO-KA d.o.o, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
4. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
5. JP Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
7. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP ali v fazi priprave strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
6. Postopek celovite presoje vplivov na okolje
V sklopu spremembe Odloka PUP bo pripravljavec prostorskega akta zaprosil MOP Direktorat za okolje, Sektor za Celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, o potrebnosti izdelave okoljskega poročila.
7. Obveznosti financiranja priprave prostorskega akta
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP zagotovi Občina Brezovica.
8. Končna določba
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Brezovica.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212/2011-si
Brezovica, dne 15. julija 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost