Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4124/11 , Stran 1874
Ob-4124/11
Na podlagi določila 31. člena Statuta delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
ter vabi delničarje družbe, da se udeležijo skupščine, ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 17. uri, v sejni dvorani, na sedežu družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled. I. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, in sicer se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za preštevalca glasov pa Mitja Slaparja in Karmen Ambrožič. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter kritje izgube in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora ter se seznani, da izguba v poslovnem letu 2010 znaša 214.453,57 EUR in se krije v breme nerazporejenega čistega dobička iz leta 2007 v višini 18.183,90 EUR in razlika v višini 196.269,67 EUR iz zakonskih rezerv. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja. II. Objava sklica in vpogled gradiva Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe: www.kompashotel.com. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled, vsak delavnik, med 9. in 11. uro, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. III. Pogoji udeležbe Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej dne 26. 8. 2011 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku. IV. Zahteve ali predlogi delničarjev Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal družbi predlog za objavo v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1, v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. VI. Čas sklica Skupščina je sklicana za 17. uro. Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej 31. 8. 2011, ob 17. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d. uprava družbe Gregor Jamnik, v.d. direktor

AAA Zlata odličnost