Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4121/11 , Stran 1872
Ob-4121/11
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d., Trbovlje, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe
14. redno zasedanje skupščine družbe,
ki bo 29. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe Obrtniška cesta 14, Trbovlje. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o svojem delu in preveritvi letnega poročila za leto 2010. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: čisti dobiček družbe za poslovno leto 2010 znaša 13.574,15 EUR. Bilančni dobiček v višini 112.767,49 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih. 3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 4. Nagrada upravi in članom nadzornega sveta. 4.1 Predlog sklepa nadzornega sveta: upravi se nameni nagrada v višini 1.000 € v obliki 200 delnic ZRC d.d. iz sklada lastnih delnic. Uprava teh delnic ne sme odtujiti v roku treh let oziroma do konca mandata. 4.2. Predlog uprave: članom nadzornega sveta se nameni nagrada v skupnem znesku 2.000 €. 5. Sprememba statuta družbe ZRC d.d. 5.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: spremeni se tretja alineja drugega odstavka člena H.C: Izbriše se »in članom nadzornega sveta«. Obrazložitev sklepa: z novelo Zakona o gospodarski družbah se je spremenil 284. člen, ki izrecno določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. 6. Gradivo in dostopnost dokumentov. Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe, www.zrc.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine; – ki bodo razumno utemeljeni; – za katero bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 25. 8. 2011. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Zasavski računski center d.d., Trbovlje Uprava družbe

AAA Zlata odličnost