Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4123/11 , Stran 1873
Ob-4123/11
Na podlagi 24. člena Statuta delniške družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
19. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 9. uri, v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34. I. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Za predsednika skupščine se izvoli Mateja Erjavca. Za preštevalki glasov se izvolita Eva Košuljandić in Karmen Zakošek. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.« 2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Bilančni dobiček družbe, ki znaša 123.899,26 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.« 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.« II. Objava sklica in vpogled gradiva Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe, www.hotelslon.com. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik, med 9. in 10. uro, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. III. Pogoji udeležbe Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej dne 26. 8. 2011 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku. IV. Zahteve ali predlogi delničarjev Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal družbi predlog za objavo v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. VI. Čas sklica Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej 31. 8. 2011, ob 9. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon d.d. Gregor Jamnik, direktor

AAA Zlata odličnost