Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C), stran 8644.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-15
Ljubljana, dne 25. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-C)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) se v četrtem odstavku 8. člena, drugem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, tretjem odstavku 31. člena, šestem odstavku 33. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 58. člena, tretjem odstavku 59. člena, šestem, osmem in devetem odstavku 62. člena, drugem odstavku 65. člena, prvem in tretjem odstavku 68. člena, prvem odstavku 69. člena, šestem odstavku 71. člena, prvem in četrtem odstavku 75. člena, četrtem in petem odstavku 76. člena, drugem, četrtem in šestem odstavku 78. člena, prvem in tretjem odstavku 79. člena, četrtem odstavku 80. člena, tretjem odstavku 81. člena, prvem odstavku 82. člena, drugem in šestem odstavku 83. člena, prvem in drugem odstavku 84. člena, prvem in drugem odstavku 87. člena, dosedanjem tretjem odstavku 91. člena, petem odstavku 93. člena, prvem in tretjem odstavku 100. člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 101. člena, prvem odstavku 109. člena, prvem, drugem in tretjem odstavku 115. člena, prvem in šestem odstavku 122. člena, prvi alinei prvega odstavka 123. člena, prvem odstavku 128. člena, drugem odstavku 130. člena in drugem odstavku 134. člena, se besedilo »ministrstvo, pristojno za okolje« v različnih sklonih, nadomesti z besedilom »organ, pristojen za jedrsko varnost« v ustreznem sklonu.
V četrtem odstavku 8. člena, drugem odstavku 9. člena, četrtem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, prvem odstavku 21. člena, drugem odstavku 25. člena, četrtem in petem odstavku 26. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 27. člena, tretjem odstavku 28. člena, prvem in drugem odstavku 29. člena, tretjem in šestem odstavku 30. člena, prvem in tretjem odstavku 31. člena, tretji alinei drugega odstavka in tretjem odstavku 33. člena, četrtem odstavku 36. člena, četrtem odstavku 37. člena, tretjem in četrtem odstavku 38. člena, petem odstavku 39. člena, drugem odstavku 40. člena, tretjem odstavku 46. člena, drugem odstavku 47. člena, drugem odstavku 48. člena, prvem, tretjem, šestem in sedmem odstavku 49. člena, šestem odstavku 50. člena, četrtem odstavku 51. člena, tretjem odstavku 52. člena, drugem in četrtem odstavku 53. člena, prvem odstavku 54. člena, tretjem odstavku 91. člena, prvem odstavku 100. člena, drugi alinei prvega odstavka 123. člena, prvem odstavku 128. člena, drugem odstavku 130. člena in drugem odstavku 134. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za zdravje« v različnih sklonih, nadomesti z besedilom »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« v ustreznem sklonu.
V četrtem odstavku 8. člena, šesti alinei tretjega odstavka 9. člena, šestem odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena, 13. točki prvega odstavka 23. člena, drugem odstavku 35. člena, šestem odstavku 112. člena, drugem in tretjem odstavku 114. člena se besedilo »pristojno ministrstvo« v različnih sklonih in številu, nadomesti z besedilom »pristojni organ« v ustreznem sklonu in številu.
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo »ministrstvo, ki je po tem zakonu pristojno« nadomesti z besedilom »organ, ki je po tem zakonu pristojen«, v sedmem odstavku 13. člena in prvem odstavku 111. člena se besedilo »ministrstvo, ki je pristojno« nadomesti z besedilom »organ, ki je pristojen«, v drugem odstavku 18. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno« nadomesti z besedilom »Organ, pristojen«, v četrtem odstavku 35. člena pa se besedilo »ministrstvu, ki je izdalo« nadomesti z besedilom »organu, ki je izdal«.
2. člen
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta zakon določa tudi nadzor nad izvajanjem zakona pristojnih inšpektorjev organa, pristojnega za jedrsko varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji ter inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve.«.
3. člen
V 2. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. Brezpogojna opustitev nadzora je opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo brez odločitve upravnega organa, če je bila snov pod nadzorom po tem zakonu in aktivnosti radionuklidov v snovi ne presegajo ravni opustitve.«.
Dosedanje 2. do 7. točka postanejo 3. do 8. točka.
Za dosedanjo 8. točko, ki postane 9. točka, se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. Fizično nadzorovano območje je območje ali objekt pod stalnim fizičnim in tehničnim nadzorom in obdano z mehansko oviro z omejenim številom vhodov pod ustreznim nadzorom.«.
Dosedanja 9. točka, ki postane 11. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»11. Fizično varovanje so ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja v objektu ali na napravi z jedrsko ali radioaktivno snovjo in prevozov jedrskih snovi, s katerimi se preprečuje kazniva ravnanja, ter načrt ukrepov ob takih ravnanjih.«.
Dosedanja 10. točka postane 12. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 13. točka, se na koncu doda stavek »Med intervencijske ukrepe sodijo tudi zaščitni ukrepi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (evakuacija, zaklanjanje,…).«.
Dosedanje 12. do 20. točka postanejo 14. do 22. točka.
Dosedanja 21. točka, ki postane 23. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»23. Jedrske snovi so rude, snovi vira ali posebne cepljive snovi, opredeljene v 197. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL C št. 84 z dne 30. marca 2010, str. 1).«.
Dosedanje 22. do 24. točka postanejo 24. do 26. točka.
Pred dosedanjo 25. točko, ki postane 28. točka, se doda nova 27. točka, ki se glasi:
»27. Kontrolirano območje je območje na zunanjem robu varovanega območja. Kontroliran je lahko tudi prostor znotraj objekta ali objekt, ki je pod občasnim fizičnim in stalnim tehničnim nadzorom.«.
Dosedanja 26. postane 29. točka.
Za dosedanjo 27. točko, ki postane 30. točka, se doda nova 31. točka, ki se glasi:
»31. Načrt zaščite in reševanja je dokument, ki ga pripravi upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
Dosedanji 28. in 29. točka postaneta 32. in 33. točka.
Za dosedanjo 30. točko, ki postane 34. točka, se doda nova 35. točka, ki se glasi:
»35. Navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka je dokument, ki ga pripravi izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne potrebuje načrta zaščite in reševanja.«.
Dosedanja 31. točka postane 36. točka.
V dosedanji 32. točki, ki postane 37. točka, se črta beseda »življenjska«.
Dosedanja 33. točka, ki postane 38. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»38. Odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva je namestitev radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na odlagališče ali na določeno mesto brez namena, da bi jih ponovno prevzeli. Za odlaganje radioaktivnih odpadkov se šteje tudi, če pristojni organ odobri izpuščanje odpadnih radioaktivnih snovi v okolje, ki se pozneje razredčijo.«.
Dosedanja 34. točka postane 39. točka.
Za dosedanjo 35. točko, ki postane 40. točka, se doda nova 41. točka, ki se glasi:
»41. Pogojna opustitev nadzora je opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, če je bila pod nadzorom po tem zakonu in ustreza merilom za pogojno opustitev po tem zakonu.«.
V dosedanji 36. točki, ki postane 42. točka, se besedilo »pristojnega ministrstva« nadomesti z besedilom »pristojnega organa«.
V dosedanji 37. točki, ki postane 43. točka, se besedilo »pristojnega ministrstva« nadomesti z besedilom »pristojnega organa«.
Dosedanja 38. točka, ki postane 44. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»44. Pooblaščeni izvedenec za sevalno in jedrsko varnost je od pristojnega organa pooblaščena pravna oseba, ki ima zahtevano znanje in je usposobljena za ocenjevanje jedrske in sevalne varnosti.«.
V dosedanji 39. točki, ki postane 45. točka, se besedilo »pristojnega ministrstva« nadomesti z besedilom »pristojnega organa«.
Dosedanje 40. do 45. točka postanejo 46. do 51. točka.
V dosedanji 46. točki, ki postane 52. točka, se besedilo »pristojno ministrstvo« nadomesti z besedilom »pristojni organ«.
Za 52. točko se doda nova 53. točka, ki se glasi:
»53. Program radioloških posegov je program načrtovanja, napotitve, odobritve in izvajanja radioloških posegov.«.
Dosedanje 47. do 50. točka postanejo 54. do 57. točka.
Dosedanja 51. točka, ki postane 58. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»58. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom so vse organizacijske in fizične dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju ali odlaganju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.«.
Dosedanja 52. točka postane 59. točka.
V dosedanji 53. točki, ki postane 60. točka, se črta besedilo »pristojno ministrstvo iz drugega odstavka 9. člena tega zakona odloči, da se«.
Dosedanja 54. točka, ki postane 61. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»61. Razgradnja objekta so vsi ukrepi za prenehanje nadzora po določbah tega zakona nad jedrskim, sevalnim ali manj pomembnim sevalnim objektom. Razgradnja objektov vključuje postopke dekontaminacije in odstranitev objekta ali postopke demontaže ter odstranitev radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz objekta.«.
Dosedanji 55. in 56. točka postaneta 62. in 63. točka.
V dosedanji 57. točki, ki postane 64. točka, se besedilo »ukrepi v sevalnem objektu ali v manj pomembnem sevalnem objektu« nadomesti z besedilom »ukrepi v jedrskem, sevalnem ali v manj pomembnem sevalnem objektu«.
Za dosedanjo 58. točko, ki postane 65. točka se dodajo nove 66., 67. in 68. točke, ki se glasijo:
»66. Sistem vodenja je skupek medsebojno povezanih in prepletenih elementov, ki omogočajo nemoteno in učinkovito delovanje organizacije. Vzpostavljajo politiko in cilje in omogočajo, da so cilji učinkovito in uspešno doseženi. Sistem vodenja združuje vse zahteve glede varnosti, zdravja, okolja, fizičnega varovanja, kakovosti in gospodarnosti.
67. Skupinska doza je vsota doz, ki so jih ali bi jih prejeli posamezniki določene populacije ljudi zaradi izpostavljenosti viru sevanja. Enota za skupinsko dozo je človek sievert.
68. Stopnja nevarnosti je stopnja izrednega dogodka glede na stanje objekta ali naprave. Stanje pomeni obratovalno sposobnost sistemov, stopnjo preseganja obratovalnih parametrov ipd. Vsaka razglasitev stopnje nevarnosti sproži ukrepe, ki jih je upravljavec objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti predhodno načrtoval.«.
Dosedanje 59. do 61. točka postanejo 69. do 71. točka.
V dosedanji 62. točki, ki postane 72. točka, se besedilo »upravljavec objekta« nadomesti z besedo »upravljavec«.
Dosedanja 63. točka postane 73. točka.
Dosedanja 64. točka, ki postane 74. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»74. Varnostna analiza je analiza varnosti jedrskega ali sevalnega objekta, izvedena na podlagi determinističnih ali verjetnostnih metod. Namen varnostne analize je preveriti projektne zasnove in spremembe jedrskega ali sevalnega objekta glede jedrske in sevalne varnosti in ugotoviti, ali je jedrski ali sevalni objekt načrtovan tako, da so zagotovljene zahteve v zvezi z mejnimi dozami za izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in v zvezi z omejitvami za izpuste odpadnih radioaktivnih snovi v okolje v vsakem stanju jedrskega ali sevalnega objekta.«
Za 74. točko se doda nova 75. točka, ki se glasi:
»75. Varovano območje lahko obsega kontrolirano območje, kontrolirani objekt, kontrolirani prostor, fizično nadzorovano območje, fizično nadzorovani objekt, vitalno območje ter vitalni objekt.«.
V dosedanji 65. točki, ki postane 76. točka, se besedilo »pri sanaciji posledic izrednega dogodka, ter ukrepi sevalne varnosti, če je vir sevanja v sevalnem objektu ali manj pomembnem sevalnem objektu« nadomesti z besedilom »pri sanaciji posledic izrednega dogodka ter ukrepi sevalne varnosti«.
Za dosedanjo 66. točko, ki postane 77. točka, se dodata novi 78. in 79. točka, ki se glasita:
»78. Visokoaktivni vir sevanja je zaprti vir sevanja, ki vsebuje radionuklid, katerega aktivnost je v času izdelave, ali, če ta ni znan, v času, ko je bil prvič dan v promet, enaka ali večja od predpisane aktivnosti. Zaprti vir ionizirajočega sevanja se ne obravnava več kot visokoaktivni vir sevanja, če njegova aktivnost pade pod ravni izvzetja.
79. Vitalno območje in vitalni objekt sta znotraj fizično nadzorovanega območja pod stalnim fizičnim in tehničnim nadzorom.«.
Dosedanje 67. do 69. točka postanejo 80. do 82. točka.
Dosedanja 70. točka, ki postane 83. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»83. Zunanji izvajalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dela v nadzorovanem območju vira sevanja pri izvajalcu sevalne dejavnosti, razen tega izvajalca sevalne dejavnosti in pri njemu zaposlenih delavcev.«.
5. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo »načelo optimizacije varstva pred ionizirajočim sevanjem« nadomesti z besedilom »načelo optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Pri obravnavanju jedrske in sevalne varnosti se zadeve obravnavajo primerno njihovemu pomenu za varnost, in sicer tako, da se pomembnejšim zadevam namenja več pozornosti kakor manj pomembnim (načelo stopenjskega pristopa).«.
6. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(mednarodno sodelovanje)
(1) Pristojni organi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona zaradi izpolnjevanja obveznosti Republike Slovenije po mednarodnih pogodbah s področja miroljubne uporabe jedrske energije ter zaradi spodbujanja sodelovanja vzpostavljajo stike in skladno z zakonom, ki ureja zunanje zadeve, sklepajo dogovore za izmenjavo informacij s sosednjimi državami, drugimi zainteresiranimi državami in mednarodnimi organizacijami s tega področja.
(2) V skladu z Direktivo Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov pristojni organi iz prejšnjega odstavka najmanj vsakih deset let izvedejo samoocenjevanje, ki zajema usklajenost lastne organiziranosti in domače zakonodaje z mednarodno uveljavljenimi standardi na področju, ki ga ureja ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi ter drugi predpisi s področja miroljubne uporabe jedrske energije.
(3) Na podlagi opravljenega samoocenjevanja vlada omogoči mednarodni strokovni pregled ustreznih delov področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti in drugih področij miroljubne uporabe jedrske energije ter organov iz prvega odstavka tega člena z namenom, da se omogoči in zagotovi trajno in nenehno izboljševanje jedrske varnosti.
(4) Vlada zagotovi, da se rezultati vsakega strokovnega pregleda iz prejšnjega odstavka sporočijo državam članicam EU in Evropski komisiji.«.
7. člen
V prvi alinei prvega odstavka 5. člena se črta besedilo »fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov,«.
8. člen
V četrtem odstavku 6. člena se besedilo »ministrstvi iz drugega odstavka 9. člena« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za jedrsko varnost in organ, pristojen za varstvo pred sevanji«.
9. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o izvajanju sevalnih dejavnostih, uporabi virov sevanja, sevanju naravnih virov, načrtovanju, gradnji in obratovanju sevalnih objektov in jedrskih objektov, statistično obdelanih dozah, ki so jih prejeli izpostavljeni delavci in posamezniki iz prebivalstva, ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, o vnosu iz držav članic EU, o iznosu v države članice EU, uvozu, izvozu in tranzitu radioaktivnih odpadkov, izrabljenem gorivu ali radioaktivnih snoveh, radioaktivni kontaminiranosti okolja, živil, krme in izdelkov za široko rabo, o izrednih dogodkih, načrtih zaščite in reševanja v primerih izrednega dogodka so javni, razen če ni s tem zakonom drugače določeno zaradi varovanja jedrskih snovi in fizičnega varovanja.«.
10. člen
V naslovu 8. člena se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
V prvem odstavku za besedilom »z virom sevanja« vejica nadomesti besedo »ali« ter se za besedilom »radioaktivnimi odpadki« doda besedilo »ali izrabljenim gorivom«.
11. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(stavka)
(1) Pravica do stavke delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa v jedrskem ali sevalnem objektu in nadzor nad tem upravljanjem in katerih dela in naloge so podrobneje določena v predpisu, izdanem na podlagi 62. člena tega zakona, je omejena.
(2) Omejitve stavke iz prejšnjega odstavka zavezujejo tudi delavce, ki izvajajo prevažanje jedrskih snovi, fizično varovanje jedrskih in radioaktivnih snovi ter jedrskih ali sevalnih objektov in katerih dela in naloge so podrobneje določena v predpisu, izdanem na podlagi drugega odstavka 119.a člena tega zakona.
(3) Delavci iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo v času stavke zagotoviti nemoteno in varno obratovanje, ali stanje sevalnega ali jedrskega objekta oziroma nemoten in varen prevoz jedrskih snovi v skladu z določbami tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter standardi in priporočili s področja jedrske in sevalne varnosti.«.
12. člen
V prvem odstavku 9. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– proizvajati, predelovati, uporabljati, skladiščiti, prevažati, pošiljati, vnašati iz držav članic EU, iznašati v države članice EU, uvažati, izvažati, brezpogojno ali pogojno opustiti nadzor ali odlagati radioaktivne snovi ali jih le posedovati ali z njimi kako drugače rokovati,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlada določi tudi merila za pogojno opustitev, na podlagi katerih se pristojni organ iz drugega odstavka tega člena odloči, da se radioaktivnih snovi ne obravnava več po tem zakonu, in ravni brezpogojne opustitve.«.
13. člen
V prvem odstavku 10. člena se v drugi alinei črtata besedi »in naslov«, v četrti alinei pa se besedilo »izvoza, odstranitve ali razgradnje vira sevanja« nadomesti z besedilom »o izvozu, o opustitvi nadzora, o odstranitvi ali razgradnji vira sevanja«.
V tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vloga za izdajo dovoljenja ali soglasja za vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU, uvoz, izvoz, tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in za tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo,«.
V tretjem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vloga za izdajo dovoljenja za pogojno opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pristojni organ, ki prejme priglasitev namere, če ne gre za vlogo iz prejšnjega odstavka, obvesti priglasitelja o nadaljnjih obveznostih, ki jih mora izpolniti v zvezi z namero.«.
14. člen
V tretjem odstavku 11. člena se:
– v prvi alinei za besedo »sevalnega« črta beseda »objekta«,
– v peti alinei črta beseda »za«,
– šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– prevažanje jedrskih snovi,«,
– za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– prevažanje radioaktivnih snovi, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,«,
– dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
V četrtem odstavku se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– prevažanje radioaktivnih snovi v zdravstvu ali veterinarstvu,«,
dosedanja šesta alinea pa postane sedma alinea.
V petem odstavku se besedilo »dovoljenje iz 79. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »soglasje iz 78. člena ali dovoljenje iz 79. člena tega zakona«.
Za petim odstavkom se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki je tuja pravna oseba, lahko izvaja to dejavnost na območju Republike Slovenije, če je pridobil dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po tem zakonu ali je pridobil v svoji državi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz tega zakona.
(7) Izvajalcu sevalne dejavnosti potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za jedrsko varnost, za izvajalce sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterini pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
15. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti je treba priložiti podatke o sevalni dejavnosti in virih sevanja znotraj navedene dejavnosti ter druge podatke in dokumentacijo, s katero se izkazuje varno izvajanje sevalne dejavnosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »vsebino tehnične dokumentacije« nadomesti z besedilom »vsebino podatkov in dokumentacije«.
16. člen
V tretjem odstavku 13. člena se na koncu črta pika in doda besedilo »ter merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja.«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »fizičnega in tehničnega«.
V petem odstavku se besedilo »Za vir sevanja v sevalnem objektu ali v jedrskem objektu, je dovoljenje za uporabo vira sevanja dovoljenje iz 79. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »Za vir sevanja v sevalnem ali jedrskem objektu je dovoljenje za uporabo vira sevanja soglasje iz 78. člena ali dovoljenje iz 79. člena tega zakona«.
17. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja je treba priložiti podatke o viru sevanja, dokazila o brezhibnosti vira in drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje varna uporaba vira sevanja.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »pristojno ministrstvo« nadomesti z besedilom »pristojni organ«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, lahko za vire sevanja v zdravstvu in veterinarstvu za prehodno obdobje največ šest mesecev do pridobitve potrjene ocene varstva izpostavljenih delavcev in odobrenega programa radioloških posegov, izda začasno dovoljenje za uporabo, ki vključuje dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti s tem virom sevanja. Uporabnik mora predložiti vso dokumentacijo, potrebno za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenja za uporabo vira sevanja, razen ocene varstva izpostavljenih delavcev in programa radioloških posegov.«.
V četrtem odstavku se črta beseda »tehnične«.
18. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, določita pravila ravnanja za uporabo, vzdrževanje in shranjevanje posameznih vrst virov sevanja, ukrepe sevalne varnosti, ki jih morajo izvajati uporabniki teh virov sevanja, pravila ravnanja z viri sevanja po prenehanju uporabe in prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti, navodila za varno delo z viri sevanja, navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku, način izvajanja nadzornih meritev virov sevanja, ki jih morajo izvajati pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji ter ukrepe varovanja virov sevanja za preprečevanje izgube vira sevanja, kraje ali drugega škodljivega ravnanja.«.
19. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(pogojna opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo)
(1) Pred pogojno opustitvijo nadzora nad radioaktivno snovjo mora oseba iz 9. člena tega zakona pridobiti dovoljenje za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, če iz predložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjena vsa merila za nameravano opustitev nadzora.
(3) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, podrobneje določita vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo ter obseg in vsebino dokumentacije iz drugega odstavka tega člena.«.
20. člen
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »sevalni objekt ali jedrski objekt« nadomesti z besedilom »sevalni ali jedrski objekt«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, ki jo je potrdil organ, pristojen za varstvo pred sevanji, mora delodajalec priložiti vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.«.
21. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »sevalni objekt ali jedrski objekt« nadomesti z besedilom »sevalni ali jedrski objekt«.
22. člen
V prvem odstavku 26. člena se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– ob menjavi ali nabavi dodatne radiološke naprave, ki se bo uporabljala za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu, za katero ima imetnik veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti,«.
Dosedanja druga do četrta alinea postanejo tretja do peta alinea.
23. člen
V petem odstavku 28. člena se črtata besedi »ali fizična«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
24. člen
Četrti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev vsebujejo naslednje podatke: ime in priimek delavca, rojstni datum, rojstni kraj, država rojstva, spol, državljanstvo, poklic, izobrazbo, delovno mesto, začetek in konec dela pri delodajalcu, opis delovnega mesta in vira sevanja, datum začetka in prenehanja dela z virom sevanja, podatke o opravljenem usposabljanju iz varstva pred sevanji, podatke o oceni zdravstvene delazmožnosti, ocenjeno mesečno dozo, skupinsko dozo in način meritve ter podatke o prejetih dozah ob izrednih dogodkih, izvajanju intervencijskih ukrepov in dovoljenem preseganju mejnih doz zaradi opravljanja izjemnih nalog.«.
25. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »sevalnega objekta ali jedrskega objekta« nadomesti z besedilom »sevalnega ali jedrskega objekta«.
26. člen
V naslovu 37. člena se črtata besedi »sevalne dejavnosti«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zunanji izvajalec mora za vse svoje delavce sam ali posredno preko pogodbe z upravljavcem objekta, v katerem so viri sevanja, zagotoviti, da:
– njihove doze ne presežejo predpisanih mejnih doz,
– so primerno usposobljeni in seznanjeni z ukrepi varstva pred sevanji,
– se zanje ugotavlja izpostavljenost po določbah tega zakona,
– se izvajajo vsi ukrepi njihovega varstva pred sevanji po določbah tega zakona,
za svoje izpostavljene delavce pa tudi, da:
– se posredujejo podatki o njihovih osebnih dozah v centralno evidenco osebnih doz ter
– imajo zdravstveni nadzor v predpisanem obsegu.«.
V drugem odstavku se besedilo »Upravljavec objekta, v katerem izpostavljeni delavci zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti izvajajo dela« nadomesti z besedilom »Upravljavec objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti, pri katerem delajo delavci zunanjega izvajalca«.
V tretjem odstavku se besedilo »Zunanji izvajalec mora upravljavcu objekta pred začetkom del« nadomesti z besedilom »Zunanji izvajalec mora upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti pred začetkom del«.
V četrtem odstavku se besedilo »mora upravljavec objekta« nadomesti z besedilom »mora upravljavec objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti«.
V petem odstavku se besedi »Upravljavec objekta« nadomesti z besedilom »Izvajalec sevalne dejavnosti«.
V šestem odstavku se črta besedi »sevalne dejavnosti«.
Sedmi in osmi odstavek se črtata.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, za upravljavce objektov ali izvajalce sevalne dejavnosti, pri katerih delajo delavci zunanjega izvajalca in zunanje izvajalce podrobneje določi obveznosti glede varstva pred sevanji izpostavljenih delavcev zunanjega izvajalca in način posredovanja in shranjevanja podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev zunanjega izvajalca v centralni evidenci osebnih doz.«.
27. člen
V šestem odstavku 39. člena se črta besedilo »ki delajo na opazovanem in nadzorovanem območju,«.
28. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »oseba, odgovorna« nadomesti z besedilom »odgovorna oseba«.
29. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega okolja)
(1) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in organ, pristojen za jedrsko varnost, zagotavljata varstvo pred povečano izpostavljenostjo delavcev in posameznikov iz prebivalstva zaradi naravnih virov sevanja s sistematičnim pregledovanjem delovnega in bivalnega okolja.
(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, zagotavlja varstvo iz prejšnjega odstavka:
– pri dejavnostih, kjer so delavci ali posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni radonovim ali toronovim potomcem, sevanju gama ali kakršni koli drugi izpostavljenosti zaradi naravnih virov v bivalnem okolju in na delovnih mestih, kakor je na primer v toplicah, jamah, rudnikih, na mestih pod zemljo in na določenih območjih na površini zemlje,
– pri letalskih prevozih.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, zagotavlja varstvo iz prvega odstavka tega člena:
– pri dejavnostih, ki obsegajo delo ali skladiščenje materialov, ki se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar vsebujejo naravno prisotne radionuklide, ki povzročajo znatno povečanje izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva,
– pri dejavnostih, ki vodijo do pridobivanja ostankov, ki se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar vsebujejo naravno prisotne radionuklide, ki povzročajo znatno povečanje izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva.
(4) Vlada sprejme program sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja za območja iz drugega in tretjega odstavka tega člena in ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanja.
(5) Pregled delovnega in bivalnega okolja ter pripravo ocene prejetih doz lahko delodajalcu ali upravljavcu objektov in naprav odredi tudi pristojni inšpektor, če je verjetno, da bodo doze za posameznike zaradi naravnih virov sevanja presegle mejne doze za prebivalce ali če je to potrebno za zavarovanje zdravja ljudi.«.
30. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se na podlagi pregledovanj iz prejšnjega člena ugotovi, da izpostavljenost posameznikov zaradi naravnih virov sevanja presega vrednosti mejnih doz za posameznika iz prebivalstva, pristojni organ odredi delodajalcu ali upravljavcu objektov in naprav izvedbo ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev in posameznikov iz prebivalstva in izvajanje ukrepov varstva izpostavljenih delavcev v obsegu in na način, kakor veljata za izvajalce sevalnih dejavnosti.«.
31. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Radiološki posegi zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu in zaradi pravno-medicinskih postopkov morajo biti izvedeni skladno z odobrenim programom radioloških posegov, opravljajo pa jih lahko le osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti«.
V drugem odstavku se besedilo »Pri radioloških posegih« nadomesti z besedilom »Pri radioloških posegih in pri posegih v veterinarstvu«, na koncu stavka pa se črta pika in doda besedilo »in ki izpolnjujejo merila sprejemljivosti za pravilno delovanje radiološke opreme, ki jih v poročilu o nadzoru in meritvah vira sevanja navede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji.«.
32. člen
V prvem odstavku 48. člena se v peti, šesti in sedmi alinei črta beseda »poimenski«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec sevalne dejavnosti v zdravstvu se mora o izdelavi programa radioloških posegov posvetovati s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike. Program radioloških posegov odobri organ, pristojen za varstvo pred sevanji za največ pet let.«.
33. člen
Četrti odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Radiološki inženir ali izvajalec radiološkega posega mora redno obnavljati znanje in preverjati usposobljenost v zvezi s postopki varstva pred sevanji ter izvajati radiološke posege skladno s pogoji dobre radiološke prakse«.
34. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki opravlja radiološke posege, mora redno, celovito in sistematično ocenjevati in preverjati radiološke posege glede meril iz petega odstavka prejšnjega člena in se o tem posvetovati s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike.«.
35. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki opravlja radiološke posege, o ocenjevanju in preverjanju radioloških posegov sestavi poročilo, katerega vsebino potrdi pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.«.
36. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »v jedrske objekte, sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte« nadomesti z besedilom »v jedrske, sevalne in manj pomembne sevalne objekte«.
V drugem odstavku se besedilo »sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte« nadomesti z besedilom »sevalne in manj pomembne sevalne objekte«.
37. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen
(odločba o statusu objekta)
V postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za izvedbo rudarskih del ali razgradnjo izda organ, pristojen za jedrsko varnost, po uradni dolžnosti investitorju za sevalni ali jedrski objekt naslednje odločbe:
– začasno odločbo o statusu jedrskega ali sevalnega objekta hkrati z izdajo predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti iz 65.b člena tega zakona,
– odločbo o statusu jedrskega ali sevalnega objekta pred začetkom gradnje hkrati z izdajo soglasja h gradnji iz 68. in 69. člena tega zakona,
– odločbo o prenehanju statusa jedrskega ali sevalnega objekta po zaključku razgradnje po postopkih tega zakona ali po zaprtju odlagališča iz 73. in 76. člena tega zakona hkrati z izdajo dovoljenja iz 4., 5., 6., 7., 9. in 11. točke prvega odstavka 79. člena tega zakona.«.
38. člen
V naslovu 58. člena se beseda »varnosti« nadomesti z besedo »varnost«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavci jedrskih in sevalnih objektov morajo glede posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti pridobiti mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.«.
39. člen
V tretjem odstavku 59. člena se besedilo »Izvajanje preverjanja« nadomesti z besedilom »Preverjanje izpolnjevanja«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.
40. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo »programi zbiranja in analiziranja obratovalnih izkušenj« nadomesti z besedilom »programi spremljanja obratovalnih izkušenj«.
V tretjem odstavku se besedilo »določi način in pogostost poročanja o izvajanju programov zbiranja in analiziranja obratovalnih izkušenj« nadomesti z besedilom »določi vsebino programov ter način in pogostost poročanja o izvajanju programov spremljanja obratovalnih izkušenj«.
41. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora imeti za izvajanje predpisanih ukrepov sevalne ali jedrske varnosti zagotovljena finančna sredstva v vsej obratovalni dobi objekta in do zaključka razgradnje in, če je objekt odlagališče, za njegov dolgoročni nadzor po njegovem zaprtju.«.
V drugem odstavku se besedilo »vseh stroškov ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo zaradi obratovanja objekta, ravnanja z izrabljenim gorivom, če gre za jedrski objekt pa tudi razgradnje objekta« nadomesti z besedilom »vseh stroškov ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki nastajajo zaradi obratovanja objekta in med njegovo razgradnjo ali dekontaminacijo«.
Za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Uporabnik visokoaktivnega vira sevanja mora imeti zagotovljena finančna sredstva za varno ravnanje z virom po prenehanju njegove uporabe, za primere, da uporabnik preneha poslovati ali da postane plačilno nesposoben.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo », njegove likvidacije«, na koncu odstavka pa se črta pika in doda besedilo »ter obliko jamstev in način uveljavljanja jamstev za finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »o financiranju gradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov in razgradnje jedrskega objekta« nadomesti z besedilom »o financiranju razgradnje jedrskega objekta, gradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, in jamstva niso potrebna«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ustreznost zagotavljanja finančnih sredstev, višine in oblike jamstev ter načina uveljavljanja jamstev ugotavlja organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje soglasja za začetek poskusnega obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta ali organ, ki je po 11. členu tega zakona pristojen za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, v postopku izdaje tega dovoljenja.«.
42. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vsej obratovalni dobi sevalnega ali jedrskega objekta in do zaključka razgradnje mora upravljavec zagotoviti zadostno število delavcev s primernimi znanji in spretnostmi, ki so usposobljeni in dodatno šolani za vse dejavnosti v zvezi s sevalno in jedrsko varnostjo. Upravljavec mora zagotoviti ustrezen odnos delavcev do sevalne in jedrske varnosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »alkohola in mamil« nadomesti z besedilom »alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev«.
V tretjem odstavku se besedilo »kvalificiranih delavcev« nadomesti z besedilom »delavcev iz prejšnjega odstavka«, besedilo »alkohola in mamil« pa se nadomesti z besedilom »alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pooblaščeni zdravnik mora za vsakega delavca iz prvega odstavka tega člena voditi evidenco zdravstvenega varstva v skladu z 41. členom tega zakona.
(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora za vsakega delavca iz drugega odstavka tega člena hraniti zapise o opravljenem usposabljanju vključno z ocenami dosežene strokovne usposobljenosti glede na zahteve za ustrezno delovno mesto. Upravljavec mora te zapise hraniti še eno leto po tem, ko je delavec prenehal delati pri upravljavcu.
(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost, vodi za vsak jedrski ali sevalni objekt evidenco oseb, katerih strokovna usposobljenost je bila preverjena in ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določenih del in nalog in jim je bilo izdano dovoljenje, in oseb, ki jim je bilo odvzeto dovoljenje«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izpolnjevanje pogojev za dela in naloge iz drugega odstavka tega člena izkazuje delavec z dovoljenjem, ki mu ga za opravljanje teh del in nalog izda organ, pristojen za jedrsko varnost, za največ pet let.«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo osmi do deseti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se besedilo »alkohola in mamil« nadomesti z besedilom »alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev«.
43. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen
(vodenje varnosti in kakovosti)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti, da je objekt voden varno in v skladu z določbami tega zakona.
(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora vzpostaviti, izvajati, ocenjevati in nenehno izboljševati sistem vodenja.
(3) Upravljavec objekta iz prejšnjega odstavka mora sistem vodenja opisati v dokumentih sistema vodenja.
(4) Minister, pristojen za okolje, določi podrobnejše zahteve glede vodenja varnosti in kakovosti ter vsebine in oblike dokumentacije sistema vodenja.«.
44. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(umestitev jedrskega objekta v prostor)
(1) Jedrski objekt se načrtuje z državnim prostorskim načrtom. Za pripravo in sprejem državnega prostorskega načrta se uporabljajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, varstva okolja in drugi predpisi, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt, se izvede postopek celovite presoje vplivov načrta na okolje skladno s predpisi s področja varstva okolja.
(3) Načrtovanje jedrskega objekta mora imeti podlago v državnem strateškem prostorskem aktu.
(4) Za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt, je v postopku sprejemanja treba pridobiti tudi smernice in mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(5) Za pripravo smernic iz prejšnjega odstavka pripravljavec državnega prostorskega načrta organu, pristojnemu za jedrsko varnost, predloži osnutek državnega prostorskega načrta in idejno zasnovo jedrskega objekta.
(6) Za pridobitev mnenja iz četrtega odstavka tega člena pripravljavec državnega prostorskega načrta organu, pristojnemu za jedrsko varnost, predloži dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta, posebno varnostno analizo iz 65. člena tega zakona in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o dejavnikih na območju za umestitev jedrskega objekta, ki lahko vplivajo na jedrsko varnost objekta, in o vplivu objekta na prebivalstvo in okolje. Hkrati z mnenjem organ, pristojen za jedrsko varnost, pripravljavcu državnega načrta predloži tudi projektne pogoje za jedrski objekt.«.
45. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(občinski in regionalni prostorski načrt)
(1) Pripravljavec občinskega oziroma podrobnega občinskega prostorskega načrta in regionalnega prostorskega načrta mora pri načrtovanju upoštevati območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena, in omejitve rabe tega prostora.
(2) Za občinske ali podrobne občinske prostorske načrte in regionalne prostorske načrte, v katerih se načrtujejo posegi na območju omejene rabe prostora zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti, je v postopku sprejemanja treba pridobiti smernice in mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.«.
46. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Presoja območja za umestitev jedrskega objekta se izvede na podlagi posebne varnostne analize, na podlagi katere se ovrednoti:
– vse dejavnike na območju za umestitev jedrskega objekta, ki lahko vplivajo na jedrsko varnost objekta med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju in
– vpliv zaradi obratovanja ali razgradnje objekta na prebivalstvo in okolje, za odlagališče pa tudi vpliv po njegovem zaprtju.«.
V drugem odstavku se besedilo »določi v postopku priprave državnega lokacijskega načrta iz prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »določi kot del smernic v postopku priprave državnega prostorskega načrta iz 64. člena tega zakona«.
47. člen
Za 65. členom se dodata nova 65.a in 65.b člen, ki se glasita:
»65.a člen
(okoljevarstveno soglasje)
Za sevalni ali jedrski objekt je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja. Pogoje, obseg in vsebino poročila o vplivih na okolje v delu, ki se nanaša na sevalno in jedrsko varnost, določi organ, pristojen za izdajo okoljevarstvenega soglasja, na podlagi predloga organa, pristojnega za jedrsko varnost.
65.b člen
(predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti)
(1) V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja mora organ, pristojen za izdajo okoljevarstvenega soglasja, pred izdajo okoljevarstvenega soglasja za sevalni ali jedrski objekt pridobiti od organa, pristojnega za jedrsko varnost, predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, izda predhodno soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena v 60 dneh.
(3) Predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje zahteve za dopolnitev ali spremembo poročila o vplivih na okolje in predloge pogojev k okoljevarstvenem soglasju.
(4) S predlogi pogojev k okoljevarstvenem soglasju se v predhodnem soglasju določijo predvsem:
– stopnje dovoljene obremenjenosti okolja zaradi ionizirajočih sevanj,
– obseg območja omejene rabe prostora zaradi izvajanja ukrepov sevalne in jedrske varnosti in omejitve rabe prostora v takem območju,
– drugi predpisani pogoji jedrske in sevalne varnosti.«.
48. člen
V naslovu poglavja 4.4 se črtata besedi »gradbenih in«.
49. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(soglasje h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost)
(1) K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenja za izvedbo rudarskih del, zaradi katerih je treba izvajati ukrepe jedrske varnosti, mora investitor priložiti soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(2) Gradnja ali izvedba rudarskih del iz prejšnjega odstavka je:
– gradnja jedrskega objekta po določbah zakona, ki ureja graditev objektov,
– gradnja ali sprememba namembnosti objekta ali izvedba rudarskih del na območju omejene rabe prostora jedrskega objekta, ki vplivajo na jedrsko varnost,
– gradnja ali sprememba namembnosti objekta znotraj območja jedrskega objekta.
(3) Vlada določi merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, merila za prepovedi gradenj na teh območjih in vrste objektov po enotni klasifikaciji, ki se smejo graditi na teh območjih in za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za izvedbo rudarskih del priložiti soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost.«.
50. člen
Naslov 69. člena se spremeni tako, da se glasi: »(soglasje h gradnjam, ki vplivajo na sevalno varnost)«.
V prvem odstavku se besedilo »K vlogi za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta oziroma izvedbo gradbenih ali rudarskih del« nadomesti z besedilom »K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za izvedbo rudarskih del«.
V drugem odstavku se:
– prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– gradnja sevalnega objekta po določbah zakona, ki ureja graditev objektov«,
– v tretji in peti alinei se črtata besedi »ali razgradnja«,
– za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– gradnja ali sprememba namembnosti objekta znotraj območja sevalnega objekta«.
Tretji odstavek se črta.
51. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(projektni pogoji za gradnje, ki vplivajo na sevalno in jedrsko varnost)
(1) Za gradnje ali izvajanje rudarskih del iz 68. in 69. člena tega zakona, za katere organ, pristojen za izdajo soglasja po tem zakonu, ni podal mnenja in projektnih pogojev iz 64. člena tega zakona, mora investitor pridobiti projektne pogoje.
(2) K vlogi za pridobitev projektnih pogojev je treba priložiti idejno zasnovo.«.
52. člen
Naslov 71. člena se spremeni tako, da se glasi: »(varnostno poročilo)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) K vlogi za pridobitev soglasja iz 68. in 69. člena tega zakona mora investitor, ki namerava graditi sevalni ali jedrski objekt ali izvajati rudarska dela, priložiti projektno dokumentacijo, varnostno poročilo in mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi vseh priloženih dokumentov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Varnostno poročilo za objekt, ki se gradi, mora prikazati:
– temeljne varnostne in projektne rešitve objekta,
– lokacijo objekta z analizo lokacije glede sevalne in jedrske varnosti,
– tehnične karakteristike objekta, vključno z opisom radioaktivnih snovi oziroma jedrskih snovi in drugih virov sevanja,
– varstvo pred ionizirajočimi sevanji, vključno z oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji,
– oceno izpostavljenosti prebivalstva in okolja,
– organizacijo dela, vključno s programi strokovnega usposabljanja in organiziranostjo varstva pred sevanji,
– ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,
– fizično varovanje objekta,
– načrt zaščite in reševanja objekta po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma navodila za ukrepanje ob izrednih dogodkih objekta, če gre za objekt, za katerega načrta zaščite in reševanja objekta po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ni treba izdelati,
– programe poskusnega obratovanja, če gre za gradnjo objekta,
– varnostno analizo, obratovalne pogoje in omejitve za varno obratovanje za čas poskusnega obratovanja in med rednim obratovanjem,
– vodenje varnosti in kakovosti,
– predvidene izpuste radioaktivnih snovi v okolje,
– program meteoroloških meritev in obratovalnega monitoringa radioaktivnosti,
– predvideno razgradnjo objekta,
– opis objekta in načrt dolgoročnega nadzora po zaprtju, če gre za odlagališče.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji, se črtata besedi »ali razgraditi« in besedi »ali razgradnjo«.
Peti odstavek se črta.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti, se besedilo »v postopku izdaje soglasja iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »v postopku izdaje soglasja iz 68. in 69. člena tega zakona.«
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.
53. člen
Prvi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se vloga za pridobitev soglasja nanaša na gradnjo objekta za odlaganje izrabljenega goriva ali za odlaganje radioaktivnih odpadkov, mora investitor, poleg projektne dokumentacije, mnenja pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta in varnostnega poročila iz 71. člena tega zakona, k vlogi priložiti tudi overjeno listino o brezplačnem prenosu zemljišč, ki jih zajema območje odlaganja, v last države in načrt prenosa.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z varnostnimi analizami odlagališča se oceni vsa možna tveganja zaradi izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov in oceni izpostavljenost delavcev in prebivalstva med obratovanjem in po zaprtju odlagališča ter med vzdrževanjem odlagališča in izvajanjem dolgoročnega nadzora objekta odlagališča po njegovem zaprtju.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
54. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
(drugi predpisi in smernice)
(1) Minister, pristojen za okolje, ali minister, pristojen za zdravje, lahko sam ali v soglasju z drugimi pristojnimi ministri, če se vsebina predpisa nanaša tudi na njihovo področje dela, določi za sevalne, jedrske in za manj pomembne sevalne objekte pravila ravnanja, tehnične zahteve in oblike obveznega ravnanja v zvezi s sevalno ali jedrsko varnostjo.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, in organ, pristojen za varstvo pred sevanji, lahko skupaj ali vsak posebej na spletni strani ali na drug primeren način objavljata neobvezna navodila, priporočila ali praktične smernice v zvezi z jedrsko varnostjo in varstvom pred sevanji.«.
55. člen
V prvem odstavku 75. člena se v napovednem stavku črta besedilo »oziroma izvedbami gradbenih del« in v tretji alinei se beseda »obdelavi« nadomesti z besedo »pridobivanju«.
V drugem odstavku se v drugi alinei za besedilom »varnostno poročilo« doda besedilo »iz 71. člena«, v tretji alinei pa pred piko doda besedilo »o sevalni ali jedrski varnosti objekta«.
56. člen
Prvi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju jedrskih mineralnih surovin, je treba poleg dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena priložiti tudi overjeno listino o brezplačnem prenosu zemljišč, ki jih zajema območje odlaganja, v last države in načrt njihovega prenosa.«.
57. člen
Za drugim odstavkom 77. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če gre za gradnjo nove jedrske elektrarne ali odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, se soglasje iz prvega odstavka tega člena izda v 24 mesecih.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »v dveh letih« nadomesti z besedilom »v treh letih«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Soglasje se lahko na podlagi vloge imetnika podaljša za največ 24 mesecev, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili potrebni za njegovo izdajo.«.
58. člen
V drugem odstavku 78. člena se besedilo »sevalnega objekta ali jedrskega objekta« nadomesti z besedilom »sevalnega ali jedrskega objekta«.
V tretjem odstavku se besedilo »mnenje pooblaščenega izvedenca ali pooblaščene organizacije za sevalno in jedrsko varnost« nadomesti z besedilom »mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta«.
V sedmem odstavku se za besedo »podaljša« doda besedilo »za največ šest mesecev«.
59. člen
Naslov 79. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dovoljenje za obratovanje, razgradnjo, odlaganje, zaprtje in dolgoročni nadzor odlagališča)«.
V prvem odstavku se v 8. in 9. točki besedilo »pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin« nadomesti z besedilom »pri pridobivanju jedrskih surovin« in za 9. točko dodata nova 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. shranjevati sveže gorivo na gradbišču jedrske elektrarne ali raziskovalnega reaktorja,
11. izvajati dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, odlagališča radioaktivnih odpadkov ali odlagališča izrabljenega goriva,«.
V drugem odstavku se besedilo »zaključek razgradnje objekta ali zaprtje odlagališča« nadomesti z besedilom »zaključek razgradnje objekta, odlaganje, zaprtje ali dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališča«, v četrti alinei se pika nadomesti z vejico in dodata novi peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– po pridobljenem uporabnem dovoljenju za objekt za shranjevanje svežega goriva, ki se ga izda v skladu s predpisi o graditvi objektov, če gre za shranjevanje svežega goriva iz 10. točke prejšnjega odstavka,
– po pridobljenem dovoljenju za zaprtje, če gre za odlagališča.«.
V tretjem odstavku se besedilo »v soglasju iz 68. in 69. člena« nadomesti z besedilom »v soglasjih iz 68., 69., 75. ali 76. člena«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za sevalne in jedrske objekte se šteje, da je s pridobitvijo soglasja iz prejšnjega člena ali dovoljenja iz tega člena izdelano navodilo, ki določa pravila za uporabo ali obratovanje in vzdrževanje objekta po zakonu, ki ureja graditev objektov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
60. člen
V prvem odstavku 80. člena se besedilo »mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost« nadomesti z besedilom »mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če gre za razgradnjo objekta, se vsebina varnostnega poročila nanaša na razgradnjo objekta in z njo povezanimi ukrepi sevalne ali jedrske varnosti.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
V petem odstavku se besedilo »zaprtje odlagališča izrabljenega goriva, radioaktivnih odpadkov ali rudarske in hidrometalurške jalovine« nadomesti z besedilom »dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališča«.
61. člen
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:
»80.a člen
(obratovanje objekta)
(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v obratovalni dobi objekta zagotoviti, da:
1. obratuje ali poskusno obratuje v skladu z odobrenimi obratovalnimi pogoji in omejitvami,
2. uporablja pisne postopke za obratovanje, poskusno obratovanje, prenehanje obratovanja ali razgradnjo objekta, ki morajo zajemati vsa stanja objekta, predvidena v varnostnem poročilu,
3. spremlja svoje in tuje obratovalne izkušnje,
4. spremlja obratovalne kazalnike, ki prikazujejo varnost in obratovanje objekta,
5. spremlja procese staranja opreme in izvaja ukrepe za zmanjšanje ali odpravo učinkov teh procesov,
6. vzdržuje, pregleduje in preizkuša sisteme in komponente objekta in s tem zagotavlja njihovo razpoložljivost, zanesljivost in zmožnost izpolnjevanja njihovih funkcij,
7. ima izdelan in po potrebi izvaja načrt zaščite in reševanja, ki je usklajen in se izvaja v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami, pristojnimi za ravnanje v primeru jedrske nesreče,
8. zagotavlja usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih izvajalcev v sevalnem ali jedrskem objektu,
9. ravna z radioaktivnimi odpadki tako, da nastaja čim manj radioaktivnih odpadkov in njihovih izpustov v okolje po aktivnosti in po obsegu ter da se jih obdela in skladišči na način, ki je primeren za odlaganje in skladen z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,
10. zagotavlja obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici sevalnega ali jedrskega objekta.
(2) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi zahteve glede obratovanja in poskusnega obratovanja jedrskega ali sevalnega objekta, uporabe pisnih postopkov, spremljanja obratovalnih izkušenj, spremljanja obratovalnih kazalnikov, spremljanja procesov staranja in izvajanja ukrepov za zmanjšanje ali odpravo učinkov teh procesov, vzdrževanja, pregledovanja in preizkušanja sistemov in komponent objekta, zagotavljanja usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih in zunanjih izvajalcev v objektu, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in zagotavljanja obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici sevalnega ali jedrskega objekta.
(3) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko podrobno določi tudi zahteve za izdelavo načrtov zaščite in reševanja za jedrske ali sevalne objekte.«.
62. člen
Za prvim odstavkom 81. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Upravljavec objekta mora najpozneje 40 mesecev pred iztekom veljavnosti obratovalnega dovoljenja predložiti vsebino, obseg in časovni načrt izvedbe občasnega varnostnega pregleda v odobritev organu, pristojnemu za jedrsko varnost.
(3) Upravljavec objekta mora med izvajanjem občasnega varnostnega pregleda o poteku in izvajanju pregleda poročati organu, pristojnemu za jedrsko varnost.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek se besedilo »pogostost, vsebino in obseg, čas trajanja in način izvajanja« nadomesti z besedilom »pogostost, merila za vsebino, obseg in čas trajanja, način izvajanja«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
63. člen
V drugem odstavku 82. člena se besedilo »spremeniti obratovalne pogoje ali omejitve iz varnostnega poročila, mora upravljavec objekta pripraviti predlog teh sprememb« nadomesti z besedilom »izvesti spremembe, mora upravljavec objekta pripraviti predlog teh sprememb in sprememb varnostnega poročila ter ravnati na način iz 83. in 84. člena tega zakona«.
Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda besedilo »o izvedbi in rezultatih občasnega varnostnega pregleda ter o vplivih predlaganih ukrepov na sevalno in jedrsko varnost objekta«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, potrdi poročilo o občasnem varnostnem pregledu v šestdesetih dneh od prejema popolne vloge.
(5) Upravljavec objekta mora v petih letih od dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena izvesti spremembe iz drugega odstavka tega člena.
(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost, lahko na predlog upravljavca objekta, rok iz prejšnjega odstavka tega člena za posamezne spremembe izjemoma podaljša za največ tri leta.«.
Dosedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
64. člen
V drugem odstavku 83. člena se v prvi alinei besedi »pristojno ministrstvo« nadomestita z besedilom »organ, pristojen za jedrsko varnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »predlog spremembe varnostnega poročila in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost« nadomesti z besedilom »predlog spremembe varnostnega poročila, oceno iz prvega odstavka tega člena in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o vplivu spremembe na sevalno ali jedrsko varnost objekta«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravljavec objekta lahko začne uvajati predlagane spremembe iz 2. točke drugega odstavka tega člena potem, ko je organ, pristojen za jedrsko varnost, na podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena pisno potrdil, da ni treba pridobiti odobritve sprememb.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je upravljavec objekta uvedel spremembe na podlagi obvestila predloga sprememb iz prve točke drugega odstavka tega člena, mora najpozneje dvanajst mesecev po izvedenih delih obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost, o izvedenih spremembah.«.
V šestem odstavku se besedilo »na podlagi priglasitve predloga sprememb, mora najkasneje šest mesecev po izvedenih delih« nadomesti z besedilom »na podlagi priglasitve predloga sprememb iz druge točke drugega odstavka tega člena, mora najpozneje dvanajst mesecev po izvedenih delih«.
V sedmem odstavku se besedilo »obveščanja in priglasitve teh sprememb« nadomesti z besedilom »obveščanja, priglasitve ali vloge za odobritev teh sprememb«.
65. člen
V prvem odstavku 84. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno za okolje, odobri predlog sprememb, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost,« nadomesti z besedilom »Če iz predloženih dokazil izhaja, da so izpolnjeni pogoji sevalne ali jedrske varnosti, organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri predlog sprememb iz 3. točke drugega odstavka 83. člena«.
V drugem odstavku se besedilo »mora začeti« nadomesti z besedo »začne«.
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Upravljavec lahko v vlogi za odobritev spremembe zaprosi za izvajanje posameznih del, ki pomenijo pripravo na uvajanje te spremembe, pred odobritvijo predloga spremembe iz prvega odstavka tega člena. Če iz predloženih dokazil izhaja, da sevalna in jedrska varnost med takimi deli ne bosta ogroženi in da ne bi bili ogroženi tudi ob morebitni zavrnitvi predlagane spremembe, lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, z začasno odločbo odobri taka dela še pred pridobitvijo strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca iz tretjega odstavka 83. člena tega zakona.
(4) Če po odobritvi spremembe iz prvega odstavka tega člena nastanejo nove okoliščine, zaradi katerih bi bilo uvajanje te spremembe neprimerno ali bi imelo negativen vpliv na sevalno ali jedrsko varnost, lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, na predlog upravljavca razveljavi odobritev te spremembe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
66. člen
85. člen se črta.
67. člen
V prvem odstavku 86. člena se besedilo »Upravljavec objekta« nadomesti z besedilom »Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta «.
V drugem odstavku se besedilo »da je treba spremeniti obratovalne pogoje ali omejitve iz varnostnega poročila« nadomesti z besedilom »da je treba zaradi izboljšanja sevalne ali jedrske varnosti izvesti spremembe«.
68. člen
V drugem odstavku 90. člena se besedilo »živila, krma, posamezni izdelki ali odpadki niso radioaktivno kontaminirani« nadomesti z besedilom »živila, krma, posamezni izdelki, sekundarne surovine ali odpadki niso radioaktivno kontaminirani ter pogoje za pridobitev pooblastila za izvajalce monitoringa«.
69. člen
Prvi odstavek 91. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »na način, določen v predpisu iz prvega odstavka tega člena,«.
70. člen
Za drugim odstavkom 93. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Povzročitelj radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva mora oddajati radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo v nadaljnje ravnanje izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe, razen radioaktivnih odpadkov, nad katerimi je predvidena opustitev nadzora.
(4) Ne glede na obveznost iz prejšnjega odstavka lahko radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo za določen čas skladišči in obdeluje upravljavec jedrskega objekta, ki je odpadke povzročil, če za tako ravnanje pridobi dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo »radioaktivnih odpadkov«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »za ravnanje z radioaktivnimi odpadki država« nadomesti z besedilom »za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom država«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
71. člen
V naslovu 94. člena se besedilo »gospodarska javna služba« nadomesti z besedilom »državna gospodarska javna služba«.
V določbi člena se besedilo »za proizvodnjo energije,« nadomesti z besedilom »za proizvodnjo energije ter dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,«.
72. člen
V naslovu 95. člena se besedilo »odlaganja odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganja radioaktivnih odpadkov«.
V prvem odstavku se besedilo »za proizvodnjo energije« nadomesti z besedilom »za proizvodnjo energije ter dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva«.
73. člen
Drugi odstavek 97. člena se črta, pri dosedanjem prvem odstavku, ki postane edini odstavek, pa se črta oštevilčenje.
74. člen
V prvem odstavku 98. člena se besedilo »po tem zakonu sprejme državni zbor« nadomesti z besedilom »po tem zakonu pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, sprejme pa ga državni zbor«.
V drugem odstavku se beseda »obdelavo« nadomesti z besedo »predelavo«, besedilo »javni gospodarski zavod za radioaktivne odpadke« pa se nadomesti z besedilom »javni gospodarski zavod iz prejšnjega člena«.
V tretjem odstavku se besedilo »pripravi javni gospodarski zavod za radioaktivne odpadke« nadomesti z besedilom »pripravi in o njihovem izvajanju poroča javni gospodarski zavod iz prejšnjega člena«.
75. člen
Prvi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objekt, ki je namenjen opravljanju državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki po tem zakonu, državne gospodarske javne službe odlaganja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz jedrskih elektrarn ali odlaganja rudarske ali hidrometalurške jalovine (v nadaljnjem besedilu: objekt državne infrastrukture), je v lasti države.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Objekti državne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena in zemljišča, na katerih so zgrajeni, pridobijo status objekta državne infrastrukture z odločbo, ki jo na podlagi sklepa vlade izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom izvajanja državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena:
– za izvajanje državne gospodarske javne službe iz 94. člena tega zakona v fazi izdaje soglasja h gradnji skladišča ali odlagališča radioaktivnih odpadkov;
– za izvajanje državne gospodarske javne službe iz 95. člena tega zakona v fazi izdaje soglasja h gradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
– za izvajanje državne gospodarske javne službe iz 96. člena tega zakona v fazi izdaje odločbe o zaprtju odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine.«.
V petem odstavku se besedilo »jedrskega objekta po tretjem odstavku« nadomesti z besedilom »objekta državne infrastrukture po tretjem odstavku tega člena«.
V sedmem odstavku se besedilo »iz petega odstavka« nadomesti z besedilom »iz petega odstavka tega člena«.
76. člen
V naslovu 100. člena se besedilo »tranzit jedrskih snovi« nadomesti z besedilom »tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi«.
V tretjem odstavku se beseda »vire« nadomesti z besedo »virov«.
V četrtem odstavku se besedilo »radioaktivnih snovi« nadomesti z besedilom »radioaktivnih in jedrskih snovi«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Dovoljenje za vnos iz držav članic EU in za uvoz jedrskih snovi ter za uvoz radioaktivnih snovi se izda samo, če ima njihov prejemnik ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Če gre za vnos ali uvoz jedrskega goriva za prvo polnjenje reaktorske sredice, se dovoljenje izda, če ima prejemnik dovoljenje iz 10. točke prvega odstavka 79. člena tega zakona.«.
77. člen
V naslovu 101. člena ter v prvem in drugem odstavku se beseda »dovoljenje« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »dovoljenje ali soglasje« v ustreznem sklonu.
V četrtem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »preko EU, ko je Republika Slovenija prva država članica tranzita«.
V petem odstavku se črta besedilo »vnos iz držav članic EU in«, besedilo »da je za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo zagotovljeno ravnanje skladno s predpisi in ima dovoljenje države izvora« pa se nadomesti z besedilom »da ima za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo dovoljenje države izvora«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Soglasje za vnos iz držav članic EU in tranzit preko območja Republike Slovenije za pošiljke znotraj EU, izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pod pogoji, ki ne smejo biti strožji od tistih, ki so določeni za podobne pošiljke znotraj Republike Slovenije.«.
Sedmi odstavek se črta.
78. člen
Prvi odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje iz prvega odstavka 100. člena tega zakona ter dovoljenje in soglasje iz prvega odstavka prejšnjega člena se izda za eno ali več pošiljk za največ tri leta.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, ne dovoli izvoza raadioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva:
– v namembne kraje južno od 60° južne zemljepisne širine; ali
– v državo, ki je pogodbenica sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (Sporazum AKP–ES iz Cotonouja) in ki ni država članica EU; ali
– v tretjo državo, ki nima upravnih in tehničnih zmogljivosti ter upravne strukture za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, kakor je navedeno v skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.«.
V tretjem odstavku se besedo »dovoljenja« nadomesti z besedilom »dovoljenja ali soglasja«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
79. člen
V naslovu 103. člena se črta besedilo »finančna jamstva in«.
Prvi in drugi odstavek se črtata.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »način prijave« nadomesti z besedilom »vsebino vloge«, besedilo »pristojnih ministrstev« pa se nadomesti z besedilom »pristojnih upravnih organov«.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
80. člen
V 104. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora izdelati oceno ogroženosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katero se ugotavlja ali je potrebno načrtovanje intervencijskih ukrepov zunaj območja sevalnega ali jedrskega objekta. Če so potrebni taki ukrepi, mora upravljavec izdelati načrt zaščite in reševanja, v nasprotnem primeru pa navodilo za ukrepanje ob izrednem dogodku.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »na podlagi predpisanih meril iz prejšnjega odstavka«, besedilo »v razrede in glede na razred« pa se nadomesti z besedilom »na stopnje nevarnosti in glede na stopnjo nevarnosti«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora na podlagi razvrstitve verjetnih izrednih dogodkov izvajati ali zagotoviti izvajanje preventivnih zaščitnih ukrepov, na primer zagotoviti in obnavljati zaloge tablet kalijevega jodida za potrebe izvajanja intervencijskega ukrepa jodne profilakse.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
81. člen
V naslovu 105. člena se na koncu doda besedilo »in izvajanje intervencijskih ukrepov«.
82. člen
V prvem odstavku 106. člena se besedilo »Upravljavec sevalnega in jedrskega objekta« nadomesti z besedilom »Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti z visokoaktivnim virom sevanja«.
V drugem odstavku se v tretji alinei beseda »razred« nadomesti z besedama »stopnjo nevarnosti«, četrta alinea se črta, dosedanja peta alinea pa postane četrta alinea.
Četrti odstavek se črta.
83. člen
V 107. členu dosedanji edini odstavek postane prvi odstavek.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje določi dodatne vsebine načrtov zaščite in reševanja s področja jedrske varnosti za sevalne in jedrske objekte.«.
84. člen
V drugem odstavku 108. člena se besedilo »obveščeno ministrstvo, ki je izdalo« nadomesti z besedilom »obveščen organ, ki je izdal«, na koncu odstavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki nemudoma obvestijo prebivalstvo na prizadetem območju o pomembnih dejstvih glede izrednega dogodka«.
Na koncu tretjega odstavka se črta besedilo »radioaktivnih snovi«.
V četrtem odstavku se besedilo »obveščanja javnosti in pristojnih ministrstev in organov« nadomesti z besedilom »obveščanja splošne javnosti, prebivalstva na prizadetem območju in pristojnih ministrstev in organov«.
85. člen
Prvi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti iz 11. člena tega zakona mora vsebovati:
– podatke o imetniku dovoljenja,
– natančen opis sevalne dejavnosti,
– čas veljavnosti dovoljenja,
– ukrepe, ki jih mora imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti izvršiti po prenehanju veljavnosti dovoljenja,
– druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja skladno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.«.
V drugem odstavku se v šesti alinei črta besedilo »za obratovanje«.
V tretjem odstavku se črta besedilo », zaključek razgradnje objekta ali zaprtje odlagališča«, sedma alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– dokazila o ustreznosti zagotavljanja finančnih sredstev, višine in oblike jamstev ter načina uveljavljanja jamstev«,
v osmi alinei pa se črta besedilo »ocene varstva pred sevanji izpostavljenih delavcev in«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Odločba o statusu objekta iz 56. in 99. člena tega zakona mora vsebovati:
– podatke o investitorju ali upravljavcu objekta,
– opis vrste, velikosti in namena uporabe objekta,
– pričakovano obratovalno dobo ali dobo vzdrževanja objekta,
– evidenčno oznako iz registra sevalnih in jedrskih objektov,
– grafično situacijo objekta z vrisanimi mejami lokacije jedrskega ali sevalnega ali objekta državne infrastrukture in območja omejene rabe prostora zaradi izvajanja ukrepov sevalne in jedrske varnosti,
– koordinate oglišč poligonov, ki omejujejo območje jedrskega ali sevalnega objekta ali objekta državne infrastrukture in območje omejene rabe prostora.
(5) Imetnik dovoljenja mora vsako spremembo svojih podatkov nemudoma sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje, kot podlago za spremembo dovoljenja po drugem odstavku 112. člena.«.
86. člen
V četrtem odstavku 112. člena se v prvi alinei besedilo »jedrske ali sevalne varnosti« nadomesti z besedilom »jedrske varnosti ali varstva pred sevanji«.
V petem odstavku se besedilo »pogojem sevalne ali jedrske varnosti« nadomesti z besedilom »predpisanim pogojem jedrske varnosti ali varstva pred sevanji«.
87. člen
V prvem odstavku 114. člena se besedilo »je ministrstvo, ki je izdalo dovoljenje po tem zakonu, dolžno« nadomesti z besedilom »mora organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja po tem zakonu,«.
V tretjem odstavku se besedilo »predpisani pogoji sevalne varnosti« nadomesti z besedilom »predpisani pogoji jedrske varnosti ali varstva pred sevanji«.
88. člen
V prvem odstavku 117. člena se prva alinea črta, v dosedanji drugi alinei, ki postane prva alinea se črta besedilo »za uporabo vira sevanja«, dosedanja tretja alinea postane druga alinea, v dosedanji četrti alinei, ki postane tretja alinea, se na koncu pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– če imetnik preneha uporabljati rentgensko napravo.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz tretje alinee« nadomesti z besedilom »iz druge alinee«, besedilo »ministrstvo, ki je izdalo dovoljenje« pa se nadomesti z besedilom »organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz četrte alinee prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz tretje alinee prvega odstavka«, besedilo »ministrstvo, ki je izdalo dovoljenje« pa se nadomesti z besedilom »organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če po prenehanju uporabe rentgenske naprave imetnik to obdrži kot rezervo, organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja, v odločbi odredi zapečatenje rentgenske naprave.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.«.
89. člen
Naslov 6. poglavja se spremeni tako, ta se glasi:
»6. FIZIČNO VAROVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV TER JEDRSKIH IN RADIOAKTIVNIH SNOVI«.
90. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»118. člen
(zavezanci)
(1) Upravljavec objekta, v katerem so jedrske ali radioaktivne snovi, in prevoznik jedrskih snovi, morata zagotoviti izdelavo programa in načrta fizičnega varovanja ter zagotoviti izvajanje ukrepov fizičnega varovanja objektov ali snovi v skladu z načrtom.
(2) Vlada določi radioaktivne snovi, za katere veljajo obveznosti upravljavca iz prejšnjega odstavka.
(3) Če gre za prevoz radioaktivnih snovi iz prejšnjega odstavka, se glede fizičnega varovanja upoštevajo določila predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.«.
91. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»119. člen
(načrt fizičnega varovanja)
(1) Načrt fizičnega varovanja iz prvega odstavka prejšnjega člena potrdi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) K vlogi za potrditev načrta fizičnega varovanja iz prejšnjega odstavka mora upravljavec objekta ali prevoznik jedrskih snovi priložiti soglasje pristojnega organa iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
(3) Če gre za sevalni ali jedrski objekt, se za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka za spremembo načrta fizičnega varovanja smiselno uporabljajo določila 83. člena tega zakona.
(4) Načrtu fizičnega varovanja se stopnja tajnosti določi v skladu s predpisi o tajnih podatkih.
(5) Vrsto in obseg fizičnega varovanja je treba v načrtu fizičnega varovanja določiti na podlagi ocene ogroženosti, razvrstitve jedrskih in radioaktivnih snovi ter možnih učinkov in posledic zaradi zlorab.
(6) Ocena ogroženosti se prvič izdela v fazi projektiranja jedrskega objekta ali pred namestitvijo radioaktivnih snovi v objekt in se nato vsako leto posodablja do odstranitve jedrskih in radioaktivnih snovi iz objekta ali ob nenadni spremembi varnostnih razmer. Ocena ogroženosti se izdela tudi za prevoz jedrske snovi.
(7) Oceno ogroženosti iz prejšnjega odstavka izdela Policija na podlagi varnostno pomembnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo, organa, pristojnega za jedrsko varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, upravljavcev jedrskih objektov in imetnikov jedrskih ali radioaktivnih snovi, ter jo posreduje komisiji iz 119.b člena v predhodno mnenje. Oceni ogroženosti se stopnja tajnosti določi v skladu s predpisi o tajnih podatkih.
(8) Upravljavec objekta in prevoznik iz prvega odstavka prejšnjega člena, morata sproti dopolnjevati načrt fizičnega varovanja glede na spremembo ocene ogroženosti. Vsako spremembo ali dopolnitev načrta fizičnega varovanja morata posredovati v soglasje in potrditev v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.«.
92. člen
Za 119. členom se dodajo novi 119.a do 119.c člen, ki se glasijo:
»119.a člen
(predpisi v zvezi s fizičnim varovanjem)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, ter ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše razvrstitev jedrskih objektov in jedrskih ter radioaktivnih snovi in njihove uporabe glede na možne učinke in posledice ob zlorabah in glede na to razvrstitev tudi obseg fizičnega varovanja.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše pogoje za osebe, ki izvajajo fizično varovanje, pogoje za osebe, ki imajo dostop do jedrskih in radioaktivnih snovi, vsebino ocene ogroženosti in načrtov fizičnega varovanja, način in obseg poročanja ter druge pogoje za izvajanje ukrepov fizičnega varovanja.
119.b člen
(komisija za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi)
(1) Za usklajevanje in spremljanje izvajanja nalog s področja fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi vlada na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, imenuje komisijo za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstev, drugih organov državne uprave in agencij, ki so zaradi svojega delovnega področja vključeni v fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, ter predstavniki upravljavcev jedrskih objektov.
(3) Pristojnosti komisije iz prvega odstavka tega člena so:
– dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov s področja fizičnega varovanja,
– dajanje mnenj o oceni ogroženosti,
– spremljanje in usklajevanje izvajanja ukrepov fizičnega varovanja,
– dajanje priporočil za izboljšanje ukrepov fizičnega varovanja.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, in ministrom, pristojnim za zdravje, s poslovnikom natančneje določi naloge komisije in način njenega delovanja.
119.c člen
(fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi)
(1) Za izvajanje fizičnega varovanja objektov iz prvega odstavka 118. člena tega zakona se poleg predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, posest in nošenje orožja ter varovanje tajnih podatkov.
(2) Upravljavec objekta iz prvega odstavka 118. člena mora izvajati fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih snovi ali radioaktivnih snovi v skladu s potrjenim načrtom fizičnega varovanja.
(3) Za jedrski objekt mora upravljavec zagotavljati ukrepe fizičnega varovanja od začetka izgradnje do trajne odstranitve jedrskih snovi.
(4) Fizično varovanje jedrskega objekta je treba izvajati na vstopu, izstopu, znotraj objekta in na varovanem območju.
(5) Upravljavec objekta iz prvega odstavka 118. člena tega zakona mora zaradi zagotavljanja varnosti preprečiti nenadzorovan dostop do objekta in do jedrskih ali radioaktivnih snovi. Za nadzor dostopa do objekta in jedrskih ali radioaktivnih snovi upravljavec lahko uporabi tehnična sredstva za registracijo vstopa in tehničnega varovanja ter izvaja druge ustrezne ukrepe iz načrta fizičnega varovanja. Če gre za jedrski objekt, upravljavec za nadzor dostopa uporabi sisteme tehničnega varovanja ali tehnična sredstva kot so: za nadzor vstopa in izstopa, za videonadzor, naprave in sredstva za protibombni pregled oseb, prtljage, tovora in prevoznih sredstev, sisteme protivlomnega varovanja, biometrične naprave za vstop in izstop, senzorske sisteme, sisteme fizičnih preprek, sredstva za kontrolo pristopnih in komunikacijskih poti, ter izvaja druge ustrezne ukrepe fizičnega varovanja. Upravljavec objekta podatke, pridobljene z biometričnim nadzorom hrani 2 leti, potem jih uniči.
(6) Upravljavec jedrskega objekta mora voditi za osebe, ki niso varnostno preverjene v skladu s 120. členom tega zakona, evidenco vstopa in gibanja v objektu. Evidenca vstopa in gibanja vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča (država, kraj, ulica in hišna številka), vrsta in številka osebnega identifikacijskega dokumenta, spol, državljanstvo in razlog vstopa. Upravljavec mora iz varnostnih razlogov zagotoviti petletno varno hrambo podatkov iz evidence vstopov od dneva vstopa v objekt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(7) Osebi, ki zavrne posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka, se vstop v jedrski objekt ne dovoli.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi pri prevozu jedrskih snovi.«.
93. člen
Prvi in drugi odstavek 120. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) V kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta lahko delajo samo osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom in splošnimi akti delodajalca in za katere ne obstajajo varnostni zadržki. Varnostni zadržki se ugotavljajo z varnostnim preverjanjem. Varnostno preverjanje opravi pravna oseba, pri kateri bo oseba zaposlena, pred začetkom dela v jedrskem objektu, nato pa vsakih pet let dokler dela v tem objektu. Pred začetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v jedrskem objektu mora upravljavec jedrskega objekta preveriti pri zunanjem izvajalcu, ali je ta res izvedel varnostno preverjanje zaposlenih oseb v skladu s tem zakonom.
(2) Za potrebe varnostnega preverjanja oseba izpolni vprašalnik z naslednjimi podatki:
– ime in priimek, vključno s spremembami osebnega imena,
– datum in kraj rojstva,
– državljanstvo, vključno s prejšnjimi državljanstvi in dvojnimi državljanstvi,
– naslov in vrsta prebivališča,
– trenutna zaposlitev in prejšnje zaposlitve,
– neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
– neizbrisane pravnomočne odločbe ali sodbe o prekrških zoper javni red in mir z elementi nasilja,
– tekočem kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja, ki se ga preganja po uradni dolžnosti,
– odvisnost od alkohola, drog ali druge zasvojenosti,
– finančne obveznosti oziroma prevzeta jamstva z navedbo vrste (npr.:krediti, hipoteke), višine finančne obveznosti in razloge za dolgove,
– članstvo v organizacijah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija,
– ali ima osebne stike s tujimi obveščevalnimi službami.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Navedba lažnih podatkov iz drugega odstavka tega člena ter podatki o tekočih kazenskih postopkih, pravnomočnih obsodbah in odločbah ter odvisnostih in zasvojenostih, navedenih od šeste do devete alinee drugega odstavka tega člena, hujše kršitve iz delovnega razmerja, članstvo v organizacijah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih, obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija, pomenijo varnostni zadržek. Varnostni zadržek je lahko tudi prekomerno finančno zadolževanje, kjer oseba ne more redno odplačevati svojih finančnih obveznosti.
(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena mora pravni osebi, ki je izvedla varnostno preverjanje, sporočiti vsako spremembo podatkov iz drugega odstavka tega člena, dokler je zaposlena pri njej.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Verodostojnost podatkov iz šeste do osme alineje drugega odstavka tega člena se dokazuje s potrdili o nekaznovanosti, ki jih izdajo pristojni organi, verodostojnost podatkov iz devete alinee drugega odstavka pa z zdravniškim spričevalom. Če delavec delodajalca ali delavec zunanjega izvajalca ni državljan Republike Slovenije, se dokazuje verodostojnost podatkov iz šeste in sedme alinee drugega odstavka tega člena s potrdilom o nekaznovanosti po predpisih države, katere državljan je delavec.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Delodajalec pridobi za varnostno preverjanje osebne podatke od upravljavcev naslednjih zbirk osebnih podatkov:
– Ministrstva za notranje zadeve - podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, državo bivanja, naslov za vročanje, sprememba osebnega imena, podatke o izrednem dovoljenju z prebivanje tujca, serijsko številko in vrsto dovoljenja, razlog in namen izdaje in obdobje veljavnosti in podatek o tem ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo veljati),
– Davčne uprave RS skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek podatke o poravnanih davčnih obveznostih,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o obdobju in o firmi oziroma imenu ter sedežu zavezanca za plačilo prispevka, vključenem v obvezno zdravstveno zavarovanje, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o zdravstvenem stanju (podatke o duševnem zdravju in vseh odvisnostih),
– kazenske evidence (obsodbe zaradi naklepnih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti),
– evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških zoper javni red in mir z elementi nasilja,
– vpisnikov ali evidenc o tekočih kazenskih postopkih - postopki zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– kreditnih institucij - podatke o prometu na transakcijskih računih,
– Policija - podatek o morebitnem varnostnem zadržku za dostop ali delo na jedrskem objektu ali z jedrskimi materiali, ki ga Policija opravi v skladu z zakonom, ki ureja policijo,
– Slovensko obveščevalne varnostne agencije - podatke, ali je oseba član organizacij ali skupin, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih ali obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija in podatke o stikih osebe s tujimi obveščevalnimi službami.«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če upravljavec objekta pri varnostnem preverjanju zbira osebne in druge podatke o preverjani osebi iz že obstoječih zbirk podatkov, mu morajo organi, organizacije in drugi subjekti, ki na podlagi zakona vodijo zbirke podatkov, na podlagi pisne ali s pisno obliko izenačene zahteve, kjer je navedena ustrezna pravna podlaga za posredovanje podatkov, ter ustrezna številka ali druga oznaka zahteve, posredovati zahtevane osebne in druge podatke.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »delavcu« nadomesti z besedo »osebi«, beseda »delavca« pa se nadomesti z besedo »osebe«.
Dosedanji osmi odstavek se črta.
Za devetim odstavkom se dodajo novi deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za osebe, ki sodelujejo pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi in pri fizičnem varovanju prevoza in prevozu jedrskih snovi.
(11) Če se v časovnem intervalu med posameznimi varnostnimi preverjanji pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega zadržka iz tretjega odstavka tega člena, mora delodajalec, pri kateri je oseba zaposlena, izvesti postopek vmesnega varnostnega preverjanja v skladu z določbami tega zakona.
(12) Če oseba odkloni vmesno varnostno preverjanje, ga delodajalec premesti na drugo delovno mesto. Če se oseba s tem ne strinja, mu delovno razmerje preneha.«.
94. člen
V tretjem odstavku 122. člena se besedilo »upravljavci objektov, v katerih se proizvajajo, predelujejo, uporabljajo ali skladiščijo jedrske snovi« nadomesti z besedilom »imetniki jedrskih snovi v skladu s pravnimi akti EU«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Podatki iz centralne evidence jedrskih snovi in z njimi povezane zbirke listin niso javni.
(5) Do podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le pristojni uradniki organa, pristojnega za jedrsko varnost, in pristojni inšpektorji iz 138. člena tega zakona. Imetnik jedrskih snovi lahko dostopa do tistih podatkov iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na njegove jedrske snovi.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti, se besedilo »ter merila, na podlagi katerih lahko ministrstvo, pristojno za okolje, odloči o izvzetju jedrskih snovi iz evidence jedrskih snovi, ter obveznosti upravljavcev« nadomesti z besedilom »ter obveznosti imetnikov«.
95. člen
V tretjem odstavku 123. člena se na koncu pete alinee pika nadomesti z vejico, za peto alineo pa se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.«.
V petem odstavku se besedilo »pogoje za nosilce monitoringa« nadomesti z besedilom »pogoje za pridobitev pooblastila za izvajalce monitoringa«.
96. člen
V četrtem odstavku 124. člena se besedilo »pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci monitoringa« nadomesti z besedilom »pogoje za pridobitev pooblastila za izvajalce monitoringa«.
97. člen
V četrtem odstavku 125. člena se besedilo »upravnega organa iz prvega odstavka 138. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »organa, pristojnega za jedrsko varnost«, besedilo »upravnega organa iz drugega odstavka 138. člena tega zakona« pa se nadomesti z besedilom »organa, pristojnega za varstvo pred sevanji«.
98. člen
V prvem odstavku 126. člena se besedilo »uporabnik vira sevanja« nadomesti z besedilom »uporabnik visokoaktivnega vira sevanja«, črta pa se besedilo », likvidacije«.
V drugem odstavku se besedilo »uporabnik vira sevanja« nadomesti z besedilom »uporabnik visokoaktivnega vira sevanja«.
V tretjem odstavku se besedilo »uporabnika vira sevanja« nadomesti z besedilom »uporabnika visokoaktivnega vira sevanja«.
99. člen
V prvem odstavku 129. člena se v enajsti alinei pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– usposabljanju pooblaščencev, razvojnih študijah, strokovnih preverjanjih in mednarodnem strokovnem sodelovanju na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti.«.
100. člen
Za drugim odstavkom 130. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Podatki iz registra virov sevanja o visokoaktivnih virih sevanja in virih, ki so pomembni glede varovanja, niso javni.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »v registre iz prejšnjih odstavkov in pridobiti izpiske iz teh registrov proti plačilu stroškov« nadomesti z besedilom »v registre iz prvega odstavka tega člena in pridobiti izpiske iz teh registrov, razen podatkov in prejšnjega odstavka, proti plačilu stroškov«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Do podatkov iz tretjega odstavka tega člena lahko dostopajo le pristojni uradniki organov iz drugega odstavka tega člena, ministrstva za notranje zadeve in policije in pristojni inšpektorji iz 138. člena tega zakona. Lastnik in imetnik vira sevanja lahko dostopa do tistih podatkov iz tretjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na njegov vir sevanja.
(6) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, določita vrste virov iz tretjega odstavka tega člena, za katere podatki v registrih niso javni ter kateri podatki o virih niso javni.«.
101. člen
V petem odstavku 131. člena se besedilo »o izdaji soglasja jedrske ali sevalne varnosti« nadomesti z besedilom »o izdaji predhodnega soglasja o jedrski in sevalni varnosti«.
102. člen
V 132. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izvedbe ukrepov varstva pred sevanji izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov ter usposabljanja izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov, ki uporabljajo vire sevanja ali delajo na opazovanem ali nadzorovanem območju, obnavljanja znanja in rednega preverjanja usposobljenosti v zvezi s postopki varstva pred sevanji (23. člen),«.
V sedemnajsti alinei se besedilo »zbiranja in analiziranja obratovalnih izkušenj jedrskih objektov« nadomesti z besedilom »spremljanja obratovalnih izkušenj sevalnih ali jedrskih objektov«.
V devetnajsti alinei se besedilo »programa zagotavljanja kakovosti« nadomesti z besedilom »sistema vodenja«.
V šestindvajseti alinei se besedilo »načrtovanja ukrepov« nadomesti z besedilom »načrtovanja in izvajanja ukrepov«.
103. člen
V dvanajsti alinei 133. člena se besedilo »javnega zavoda za radioaktivne odpadke« nadomesti z besedilom »javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke«.
104. člen
Tretji odstavek 134. člena se črta.
105. člen
Naslov 135. člena se spremeni tako, da se glasi: »(območje omejene rabe prostora)«.
V tretjem odstavku se besedilo »66. člena« nadomesti z besedilom »65.a člena«.
106. člen
V naslovu 136. člena se na koncu doda beseda »prostora«.
107. člen
V naslovu 14. poglavja se črta besedilo »UPRAVNE NALOGE IN«.
108. člen
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»138. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu obsega nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter odrejenih ukrepov po tem zakonu.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu vsak na svojem delovnem področju izvajajo inšpektorji organa, pristojnega za jedrsko varnost, in inšpektorji organa, pristojnega za varstvo pred sevanji. Inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem izvajajo inšpektorji inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve. Inšpekcijsko nadzorstvo nad načrti zaščite in reševanja za jedrske in sevalne objekte izvaja inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja graditev objektov, so poleg inšpektorjev, pristojnih po določbah zakona, ki ureja graditev objektov, za nadzor gradnje sevalnega ali jedrskega objekta z vidika jedrske in sevalne varnosti objekta pristojni inšpektorji organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(4) Inšpekcijski organi iz drugega odstavka morajo delovati usklajeno po načelu sodelovanja inšpekcijskih organov zaradi primarnega pomena zagotavljanja sevalne in jedrske varnosti.
(5) O nameravanem inšpekcijskemu pregledu s področja fizičnega varovanja po tem zakonu mora inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, obvestiti organ, ki je izdal soglasje k načrtu fizičnega varovanja po drugem odstavku 119. člena tega zakona.
(6) V okviru inšpekcijskega nadzora inšpektor lahko:
– izdaja odločbe in sklepe ter odreja ukrepe po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor,
– odreja ukrepe varstva pred sevanji, ukrepe sevalne in jedrske varnosti ter ukrepe na področju fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi po tem zakonu,
– odreja prenehanje izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja, če ugotovi, da za izvajanje dejavnosti ali za uporabo vira sevanja niso izdana dovoljenja po tem zakonu oziroma je prišlo do opustitve predpisanih ravnanj z virom sevanja ali z radioaktivnimi odpadki,
– zapečati radiološko napravo, če ta ne izpolnjuje kriterijev sprejemljivosti za pravilno delovanje,
– v skladu s predpisi o tajnih podatkih izvaja vpogled v oceno ogroženosti in dokumente fizičnega varovanja s tajnimi podatki.
(7) Inšpekcijski ukrep za posamezno zadevo varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti izreče tisti izmed inšpektorjev, katerega organ ali ministrstvo je za zadevo pristojno po tem zakonu.
(8) Pristojni inšpektor lahko pred predlogom za uvedbo postopka o prekršku zaseže vire sevanja, če oceni, da bi zaradi ravnanja z njimi nastala škoda za zdravje ljudi in okolje.
(9) Zapisniki o inšpekcijskem nadzoru na področju fizičnega varovanja so tajni in se jim stopnja tajnosti določi v skladu s predpisi o tajnih podatkih.
(10) Z zapisnikom iz prejšnjega odstavka mora biti poleg upravljavca objekta ali prevoznika seznanjen tudi organ, ki je dal soglasje k načrtu fizičnega varovanja iz 119. člena.
(11) Pritožba zoper odločbo inšpektorja za prenehanje izvajanja dejavnosti ali uporabe vira sevanja iz petega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.
(12) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše opremo inšpektorjev, ki izvajajo nadzorstvo nad fizičnim varovanjem jedrskih in radioaktivnih snovi in objektov.«.
109. člen
Za 138. členom se dodajo novi 138.a do 138.d člen, ki se glasijo:
»138.a člen
(posebni delovni pogoji)
(1) Za delovna razmerja in plače javnih uslužbencev organa, pristojnega za jedrsko varnost, organa, pristojnega za varstvo pred sevanji ter inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve, veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev, če s tem zakonom ni urejeno drugače.
(2) Zaradi stalnega zagotavljanja jedrske varnosti in varstva pred sevanji v državi se v aktu o sistemizaciji določijo delovna mesta, na katerih so javni uslužbenci v stalni pripravljenosti na domu.
(3) Javni uslužbenci, ki jih določi predstojnik in ki so v stalni pripravljenosti na domu, morajo nositi pri sebi tehnične naprave, preko katerih se jih lahko obvesti o nevarnostih ali dogodkih iz petega odstavka tega člena. Nošenje tehničnih naprav je v času stalne pripravljenosti na domu obvezno.
(4) Stalna pripravljenost na domu se ne všteva v število tedenske ali mesečne delovne obveznosti. Če mora javni uslužbenec v času stalne pripravljenosti dejansko delati, se te ure vštevajo v število ur tedenske ali mesečne delovne obveznosti ali kot delo, opravljeno preko polnega delovnega časa.
(5) Delo preko polnega delovnega časa se, poleg primerov, določenih s splošnimi predpisi, odredi tudi zaradi:
– neposredne nevarnosti izrednega dogodka po tem zakonu;
– izrednega dogodka po tem zakonu;
– jedrske ali radiološke nesreče v drugih državah;
– vaje za primere iz prejšnjih alinej tega odstavka.
(6) Delo iz prejšnjega odstavka se odredi pisno. Če zaradi nujnosti opravljanja nalog to ni mogoče, se odredi ustno. V tem primeru se pisna potrditev vroči javnemu uslužbencu do konca naslednjega tedna, ko je bilo delo odrejeno.
(7) Javni uslužbenec mora na podlagi odločitve predstojnika nadaljevati z delom, če je med rednim delovnim časom prišlo do nevarnosti ali dogodka iz petega odstavka tega člena, pa po izteku rednega delovnega časa izvajanje intervencijskih ali drugih ukrepov ni končano, pri čemer se upoštevajo časovne omejitve, določene s splošnimi predpisi. Tako opravljene ure se štejejo kot ure, opravljene preko polnega delovnega časa.
(8) Javni uslužbenci so za delo preko polnega časa in za stalno pripravljenost na domu upravičeni do dodatka.
138.b člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem reguliranih poklicev za državljane držav pogodbenic)
(1) Tuje fizične osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali iz držav, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum lahko v Republiki Sloveniji opravljajo regulirane poklice iz 28., 36. in 49. člena tega zakona pod enakimi pogoji, kot so s tem zakonom določeni za osebe v Republiki Sloveniji, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij), izvaja organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, kot pristojni organ v zvezi z izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka, ima vse pravice in obveznosti, ki jih določa Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za pristojni organ. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje teh nalog uporabljajo določbe Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
138.c člen
(stalno opravljanje reguliranih poklicev za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri organu, pristojnem za varstvo pred sevanji, pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu z Zakonom o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mora vloga za priznanje poklicne kvalifikacije po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi pogojem iz 28., 36. in 49. člena tega zakona.
(3) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda organ, pristojen za varstvo pred sevanji, ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
138.d člen
(občasno opravljanje reguliranih poklicev za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, vložiti pisno prijavo. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi pogojem iz 28., 36. in 49. člena tega zakona.
(2) Pri reguliranih poklicih organ, pristojen za varstvo pred sevanji, pred prvim opravljanjem storitev preveri poklicno kvalifikacijo ponudnika po določbah Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
(3) V postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev se ne uporablja določba o pravni domnevi iz zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, da posameznik zaradi molka organa lahko opravlja regulirani poklic v Republiki Sloveniji.
(4) Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri organu, pristojnem za varstvo pred sevanji, in v njej obvesti o morebitni spremembi podatkov.«.
110. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»139. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 5.000 do 250.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se ta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo veliko ali veliko gospodarsko družbo, znaša globa od 10.000 do 500.000 evrov:
1. če je začela izvajati sevalno dejavnost, ne da bi pridobila dovoljenje (11. člen),
2. če je začela uporabljati vir sevanja brez dovoljenja za njegovo uporabo ali preden so izpolnjeni pogoji za uporabo po tem zakonu (13. člen),
3. če odpravi nadzor nad radioaktivnimi snovmi brez dovoljenja pristojnega organa (16.a člen)
4. če kot imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja povzroči čezmerno obsevanost delavcev, praktikantov, študentov ali posameznikov iz prebivalstva (17. člen),
5. če kot delodajalec zaposli osebo, mlajšo od 18 let na delovno mesto, na katerem bi postala izpostavljeni delavec ali če kot delodajalec noseče ženske, ki sama ne želi še naprej delati z viri sevanja, ne premesti takoj, ko ga ta obvesti o nosečnosti, na delovno mesto, kjer se ne dela z viri sevanja ali če doječe ženske takoj, ko ga ta obvesti o svojem stanju, začasno ne premesti na delovno mesto, kjer ni tveganja za radioaktivno kontaminacijo telesa ali če s premestitvijo noseče ali doječe ženske tej s pogoji dela povzroči manj ugoden položaj (20. člen),
6. če kot delodajalec razporedi delavca proti njegovi volji na delovno mesto za opravljanje specifičnih nalog (21. člen),
7. če kot delodajalec ne zagotovi izdelave ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji ali izdelave načrta optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih pogojih (23. člen),
8. če kot delodajalec ne zagotovi predhodnega pregleda načrtov prostorov objekta in naprav v njem glede varstva pred ionizirajočimi sevanji (23. člen),
9. če kot delodajalec ne zagotovi razvrstitve delovišč na opazovana in nadzorovana območja ter njihove označitve glede na oceno pričakovanih letnih doz ter verjetnost in velikost potencialnih izpostavljenosti (23. člen),
10. če kot delodajalec ne zagotovi razvrstitve izpostavljenih delavcev v dve kategoriji glede na verjetnost in velikost potencialne izpostavljenosti (23. člen),
11. če kot delodajalec ne zagotovi izvajanja pisnih tehničnih, zdravstvenih in administrativnih postopkov, povezanih z obratovanjem ali upravljanjem sevalnega, jedrskega ali manj pomembnega sevalnega objekta ali uporabo vira sevanja (23. člen),
12. če kot delodajalec ne zagotovi usposabljanja izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov, ki uporabljajo vire sevanja ali delajo na opazovanem in nadzorovanem območju, obnavljanja znanja in rednega preverjanja usposobljenosti v zvezi s postopki varstva pred sevanji ali (23. člen),
13. če ne zagotovi seznanitve izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov z vsebino tehničnih, zdravstvenih in administrativnih postopkov, povezanih z obratovanjem, upravljanjem ali uporabo vira sevanja ali o tveganjih za zdravje, zlasti seznanitve žensk o nujnosti zgodnje naznanitve nosečnosti in dojenja (23. člen),
14. če kot delodajalec ne zagotovi izvajanja nadzornih ukrepov, meritev in ocene izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem na delovnih mestih na različnih področjih in ob različnih delovnih pogojih, vključno z osebno dozimetrijo (23. člen),
15. če kot delodajalec ne zagotovi zaščitne opreme ali preverjanja učinkovitosti zaščitne opreme in postopkov zaščite in reševanja ali rednega umerjanja merilne opreme, preverjanja njene uporabnosti in pravilne uporabe (23. člen),
16. če kot delodajalec ne zagotovi zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov (23. člen),
17. če kot delodajalec ne zagotovi takojšnjega obveščanja pristojnih organov v primeru preseganja mejnih doz, kontaminacije delovnega okolja ali izrednega dogodka (23. člen),
18. če kot delodajalec izvaja usposabljanje prek oseb, ki nimajo pooblastila za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji (23. člen),
19. če posreduje pooblaščenemu zdravniku v nadaljnjo obdelavo in v centralno evidenco doz podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev brez pisne privolitve izpostavljenega delavca ali če brez pisne privolitve razporedi delavca, praktikanta ali študenta na delovno mesto, ki je izpostavljeno ionizirajočemu sevanju (32. člen),
20. če ne zagotovi delovanja posebne organizacijske enote za izvajanje varstva pred sevanji ali če ne zagotovi, da organizacijska enota za varstvo pred sevanji deluje ločeno od drugih organizacijskih enot ali če organizacijska zasnova enote varstva pred sevanji ali če kakovost opreme, obseg in vsebina njenega dela ni skladna s predpisanimi pogoji (34. člen),
21. če kot upravljavec objekta ali kot zunanji izvajalec ne zagotovi, da doze delavcev zunanjega izvajalca ne presežejo predpisanih mejnih doz ali če ne zagotovi, da so delavci zunanjega izvajalca primerno usposobljeni in seznanjeni z ukrepi varstva pred sevanji, ali če ne zagotovi, da se za delavce zunanjega izvajalca ugotavlja izpostavljenost po določbah tega zakona, če ne zagotovi, da se za delavce zunanjega izvajalca izvajajo vsi ukrepi njihovega varstva pred sevanji po določbah tega zakona (37. člen),
22. če kot upravljavec objekta ali kot zunanji izvajalec ne zagotovi, da se za izpostavljene delavce zunanjega izvajalca sporočajo podatki o njihovih osebnih dozah v centralno evidenco osebnih doz ali če za izpostavljene delavce zunanjega izvajalca ne zagotovi zdravstvenega nadzora v predpisanem obsegu (37. člen),
23. če kot zunanji izvajalec upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti pred začetkom del v nadzorovanem območju ne sporoči osebnih podatkov, ocene zdravstvene delazmožnosti, datuma zadnjega zdravstvenega pregleda ali vrednosti prejetih doz svojih izpostavljenih delavcev v obdobju zadnjih petih let in kumulativne doze ali če kot upravljavec objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti teh podatkov o izpostavljenih delavcih zunanjega izvajalca, ki je tuja pravna oseba, ne sporoči organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji (37. člen),
24. če kot izvajalec sevalne dejavnosti začne z deli z izpostavljenimi delavci zunanjega izvajalca, čeprav mu ta ni posredoval podatkov iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona, ali če izpostavljeni delavec zunanjega izvajalca ni bil vpisan v centralni evidenci osebnih doz, ali če je iz posredovanih podatkov bilo razvidno, da delavec zunanjega izvajalca po določbah tega zakona ne more opravljati del v nadzorovanem območju (37. člen),
25. če kot delodajalec ne zagotavlja zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev ali ga ne zagotavlja v predpisanem obsegu ali če ne zagotovi izrednega zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev vsakokrat, ko je bila presežena ali obstaja sum, da je bila presežena, ena od predpisanih mejnih doz, ali na zahtevo organa, pristojnega za varstvo pred sevanji (39. člen),
26. če razporedi na delovno mesto delavca, kljub temu, da po ugotovitvah zdravstvenega nadzora ni zmožen za to delovno mesto (39. člen),
27. če kot delodajalec ne zagotovi zdravstvenega nadzora po prenehanju dela delavca (40. člen),
28. če opravlja radiološke posege brez odobrenega programa radioloških posegov ali v nasprotju z odobrenim programom radioloških posegov (47. člen),
29. če je izvedel radiološki poseg, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji za izvedbo (50. člen),
30. če izvaja posege v prostor brez soglasja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ali organa, pristojnega za varstvo pred sevanji( 65.b, 68. in 69. člen),
31. če začne s poskusnim obratovanjem objekta brez soglasja organa, pristojnega za jedrsko varnost (78. člen),
32. če začne ali preneha z obratovanjem jedrskega ali sevalnega objekta ali če začne z odlaganjem izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov ali če zapre odlagališče izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov ali če začne ali zaključi razgradnjo jedrskega ali sevalnega objekta ali če zaključi rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin ali če začne z odlaganjem rudarske ali hidrometalurške jalovine ali če zapre odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ali če shranjuje sveže gorivo na gradbišču jedrske elektrarne ali raziskovalnega reaktorja brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ali če izvaja dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, odlagališča radioaktivnih odpadkov ali odlagališča izrabljenega goriva brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost (79. člen),
33. če kot upravljavec objekta uvaja spremembe in dopolnitve brez predhodne odobritve organa, pristojnega za jedrsko varnost (83. in 84. člen),
34. če namerno dodaja radioaktivne snovi živilom, igračam, osebnemu nakitu, kozmetiki ali vnaša iz držav članic EU, iznaša v države članice EU, uvaža ali izvaža tako blago (89. člen),
35. če daje v promet izdelke in materiale, ki so čezmerno radioaktivno kontaminirani z radionuklidi (89. člen),
36. če skladišči ali obdeluje radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo na kraju nastanka brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost (93. člen),
37. če vnaša iz držav članic EU ali iznaša v države članice EU radioaktivne snovi v nasprotju s pravnimi akti EU, ki veljajo na območju EU neposredno, ali če uvaža ali izvaža radioaktivne snovi brez dovoljenja (100. člen),
38. če vnaša iz držav članic EU, iznaša v države članice EU, uvaža, izvaža ali izvaja tranzit jedrskih snovi in radioaktivnih odpadkov ali jedrskega goriva brez dovoljenja ali soglasja organa, pristojnega za jedrsko varnost (100. in 101. člen),
39. če ne zagotovi načrtovanja ali izvajanja ukrepov fizičnega varovanja (118., 119. in 119.c člen),
40. če uporablja jedrsko blago ali ga poseduje v nasprotju z določbami 121. člena tega zakona,
41. če ne zagotavlja obratovalnega monitoringa radioaktivnosti ali če ne opravi monitoringa učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih v primeru izrednega dogodka (124. člen).
(2) Z globo od 5.000 do 150.000 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Če je narava prekrška posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena:
– pravno osebo kaznuje z globo od 15.000 do 750.000 evrov, oziroma, če se ta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo veliko ali veliko gospodarsko družbo, znaša globa od 30.000 do 1.500.000 evrov;
– samostojnega podjetnika posameznik ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost kaznuje z globo od 15.000 do 450.000 evrov;
– odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo od 3.000 do 30.000 evrov.
(5) Z globo od 1.800 do 250.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.500 do 500.000 evrov:
1. če ne priglasi namere o izvajanju sevalne dejavnosti (9. člen),
2. če kot delodajalec ne zagotovi izdelave ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji (24. člen),
3. če ne zagotovi pregleda ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji ali če ne uvede odobrenih sprememb ukrepov varstva pred sevanji (26. člen),
4. če se ne posvetuje glede varstva izpostavljenih delavcev s pooblaščenimi izvedenci in organizacijami varstva pred sevanji (27. člen),
5. če ne zagotavlja rednega ugotavljanja izpostavljenosti delavcev in merjenja sevanja na delovnem mestu (29. člen),
6. če ne posreduje rezultatov ugotavljanja meritev doz izpostavljenih delavcev pooblaščenemu zdravniku in z njimi ne seznanja izpostavljenih delavcev ali če ne obvešča v primeru interventne izpostavljenosti ali izpostavljenosti ob izrednem dogodku (31. člen),
7. če kot pooblaščeni izvajalec dozimetrije ne posreduje podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev v centralno evidenco doz v predpisanih rokih iz 33. člena tega zakona,
8. če ne določi odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali o tem ne obvesti pristojnega organa (35. člen),
9. če ne ravna po odredbi pristojnega organa v zvezi z varstvom izpostavljenih delavcev pred naravnimi viri sevanja (46. člen),
10. če pri opravljanju radioloških posegov ne zagotavlja ocenjevanja in preverjanja radioloških posegov (51. člen),
11. če pri opravljanju radioloških posegov uvaja spremembe in dopolnitve, ne da bi mu jih odobril organ, pristojen za varstvo pred sevanji (52. člen),
12. če kot izvajalec radioloških posegov posreduje podatke o izvedenih radioloških posegih v nadaljnjo obdelavo in v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov brez pisne privolitve pacienta ali njegovega zakonitega zastopnika, ali če ne posreduje pacientu na njegovo zahtevo podatkov o dozah, ki jih je pacient prejel med izvajanjem radioloških posegov (53. člen),
13. če glede posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti ne pridobi mnenja pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost (58. člen),
14. če ne izvaja programov spremljanja obratovalnih izkušenj sevalnih ali jedrskih objektov ali če ugotovitev programov ne upošteva pri ocenjevanju, preverjanju in izboljšanju sevalne in jedrske varnosti (60. člen),
15. če kot upravljavec objekta ne zagotovi zadostnega števila usposobljenih delavcev za upravljanje tehnološkega procesa ali če ne zagotovi rednega obnavljanja strokovnega znanja usposobljenih delavcev ali preverjanja njihove usposobljenosti, psihofizičnih lastnosti in odvisnosti od alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih sredstev ali če ne hrani zapisov o opravljenem usposabljanju, vključno z ocenami dosežene strokovne usposobljenosti glede na zahteve za ustrezno delovno mesto za vsakega delavca, ki opravlja za varnost pomembna dela, ali če teh zapisov ne hrani še eno leto po tem, ko je delavec prenehal delati pri njem ali če dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa opravlja delavec brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost (62. člen),
16. če kot upravljavec objekta ni vzpostavil ali ne izvaja sistema vodenja (63. člen),
17. če ne dopolnjuje varnostnega poročila, če pride med gradnjo ali razgradnjo objekta ali v času poskusnega obratovanja ali v času izvajanja rudarskih del, če gre za izkoriščanje ali opustitev izkoriščanja jedrskih mineralnih snovi, do sprememb, ki vplivajo na vsebino varnostnega poročila (71. in 80. člen),
18. če ne zagotovi vzdrževanja in nadzora odlagališča v skladu s pogoji iz varnostnega poročila (80. člen),
19. če ne zagotavlja obratovanja ali poskusnega obratovanja v skladu z odobrenimi obratovalnimi pogoji in omejitvami, ali uporabe pisnih postopkov za obratovanje, poskusno obratovanje, prenehanje obratovanja ali razgradnjo objekta, ali spremljanja svojih in tujih obratovalnih izkušenj, obratovalnih kazalnikov, procesov staranja opreme ali izvajanja ukrepov za zmanjšanje ali odpravo učinkov procesov staranja, ali vzdrževanja, pregledovanja ali preizkušanja sistemov in komponent objekta (80.a člen),
20. če ne pripravi poročila o občasnem varnostnem pregledu ali če na podlagi poročila o občasnem varnostnem pregledu ne pripravi predloga potrebnih sprememb (82. člen),
21. če kot upravljavec objekta o spremembah ne obvesti organa, pristojnega za jedrsko varnost ali sprememb ne priglasi organu, pristojnemu za jedrsko varnost (83. člen),
22. če ne zagotovi izjemnega pregleda varnostnega poročila ali če na podlagi ocenjevanja in preverjanja varnosti ne izdela predloga sprememb varnostnega poročila (86. člen),
23. če ne poroča o obratovanju objekta na predpisan način (87. člen),
24. če ne zagotovi dekontaminacije v okviru sanacije posledic izrednega dogodka ali če ne izvede dekontaminacije na predpisan način, kadar radioaktivna kontaminacija ni posledica izrednega dogodka in o tem ne obvesti pristojnega organa (91. člen),
25. če ne ravna z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom na predpisan način (93. člen),
26. če ne izdela ocene ogroženosti ali če ne izdela načrta zaščite in reševanja ali navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku ali če ne izvaja ali zagotavlja izvajanja preventivnih zaščitnih ukrepov (104. člen),
27. če ne posreduje nosilcem načrtovanja zaščite in reševanja vseh predpisanih podatkov, potrebnih za izdelavo državnega in lokalnega načrta zaščite in reševanja (106. člen),
28. če ob izrednem dogodku ne izvaja ukrepov po načrtu zaščite in reševanja in ne izvaja ukrepov v skladu z določbami državnega in lokalnega načrta zaščite in reševanja (107. člen),
29. če ob izrednem dogodku ne obvešča javnosti in pristojnih organov (108. člen),
30. če v kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta delajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali za katere obstajajo varnostni zadržki (120. člen).
31. če ne vodi evidence jedrskih snovi ali če ne zagotavlja nemotenega delovanja opreme za vodenje evidenc ali če ne varuje jedrskih snovi in ne organizira njihove hrambe na predpisan način ali o izgubi nadzora nad jedrskimi snovmi ali odtujitvi takoj ne obvesti policije in organa, pristojnega za jedrsko varnost (122. člen),
32. ne izvaja sanacije posledic izrednega dogodka, ki mu je bila odrejena kot izjemni ukrep (125. člen).
(6) Z globo od 1.800 do 150.000 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(7) Z globo od 350 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek iz četrtega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(8) Z globo od 500 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če pravni osebi, ki je izvedla varnostno preverjanje in pri kateri je zaposlen, ne sporoči spremembe podatkov, pomembnih za varnostno preverjanje (četrti odstavek 120. člena).«.
111. člen
139.a člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
112. člen
(postopki in pooblastila)
Postopki za pridobitev dovoljenj, soglasij, potrdil in pooblastil po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B), ki do uveljavitve tega zakona še niso bili pravnomočno dokončani, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
113. člen
(predpisi vlade in ministrov)
(1) Vlada najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Uredbo o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06) z določbo spremenjenega drugega odstavka 118. člena zakona.
(2) Minister, pristojen za okolje in minister, pristojen za zdravje, najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladita Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/06) z določbami spremenjenega prvega odstavka 16. člena, tretjega odstavka novega 16.a člena in novega šestega odstavka 130. člena zakona.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis iz spremenjenega 138. člena zakona.
114. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-10/11-1/17
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 1818-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost