Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4101/11 , Stran 1864
Ob-4101/11
V skladu s točko 6.3. Statuta družbe Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d. Tovarniška 3, Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
17. redno sejo
skupščine delničarjev
Skupščina bo dne 30. 8. 2011, ob 18.30, na sedežu družbe Tovarniška 3, Slov. Konjice. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda. 2. Izvolitev organov skupščine. 3. Poslovno poročilo za leto 2010. 4. Poročilo nadzornega sveta. 5. Delitev dobička za leto 2010 in umik sklepa o delitvi dobička za leto 2008. 6. Pobude in vprašanja delničarjev. Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljavitvi pravico do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.. Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh glasov delničarjev. V primeru neuspešnega sklica bo ponovna seja skupščine istega dne v istem prostoru in z istim dnevnim redom ob 19.30. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča z večino glasov na seji prisotnih delničarjev. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini bodo poslana delničarjem sedem dni pred sklicem skupščine objavljenem v Uradnem listu RS.
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d. predsednik uprave Lašič Franc inž.

AAA Zlata odličnost