Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4106/11 , Stran 1866
Ob-4106/11
Upravni odbor družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 11. uri, v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Primož Šoln. Za preštevalca glasov se izvolita Valter Grilanc in Sanja Frkal. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Eva Simona Tomšič iz Ljubljane. 2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe z letnim poročilom, z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in s poročilom upravnega odbora družbe. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ljubljana, se seznani: – z revidiranim letnim poročilom družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2010, – z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih obvladujoče družbe in računovodskih izkazih Skupine Medvešek Pušnik, – z informacijo o prejemkih članov organov vodenja, – s poročilom upravnega odbora družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za leto 2010 in mnenjem upravnega odbora o Revidiranem letnem poročilu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2010. 3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina sprejme naslednji sklep: 3.1. Bilančni dobiček leta 2010 za prenosno družbo v višini 1.239.196,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007 in čistega dobička leta 2010, ostane nerazporejen. 3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe in mu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe se za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, obrazložitvami točk dnevnega reda, revidirani letni poročili družbe z mnenji in poročili organov oziroma služb družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni pri predlogih sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, v tajništvu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od objave sklica skupščine pa vključno do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavljeno tudi na spletnih straneh družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. www.medvesekpusnik.si (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so na spletni strani družbe na voljo informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino je dostopno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u. Informacije o pravicah delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov k točkam dnevnega redna družbi pošljejo tudi po faksu na +386(0)1/541-40-79. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t. j. 26. 8. 2011 (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan. Prijava udeležbe je zaželena. Prijave se lahko pošljejo po pošti na naslov družbe ali po faksu 01/541-40-79. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke o pooblastitelju in pooblaščencu. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Obrazec pooblastila je priložen objavi sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe in k gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo po telefaksu 01/541-40-79. Število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica Družba ima na dan sklica izdanih skupno 400.000 delnic. Družba je na dan sklica imetnik 1.881 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice, tako je na dan sklica skupno število glasov 398.119.
MP Naložbe, družba za naložbe d.d. Ljubljana Upravni odbor

AAA Zlata odličnost