Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D)
1628. Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F)
1629. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1674. Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu
1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
1676. Uredba o spremembi Uredbe o ureditvi trga z vinom

Sklepi

1677. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
1678. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije

MINISTRSTVA

1630. Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
1631. Pravilnik o strokovnih komisijah
1632. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
1634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
1635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
1637. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
1679. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1638. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Miklavž na Dravskem polju
1639. Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014
1680. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1640. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
1641. Sklep o razveljavitvi glasovanja in izvedbi ponovnega glasovanja pri volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v prvi volilni skupini v volilnih enotah Koper, Postojna in Maribor

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
1643. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
1644. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli

Bovec

1645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

Braslovče

1646. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun

Celje

1647. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta HUV-1

Idrija

1648. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Ivančna Gorica

1649. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2012

Kostanjevica na Krki

1650. Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki

Kranj

1651. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj

Kuzma

1652. Poslovnik nadzornega odbora Občine Kuzma

Medvode

1653. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode

Murska Sobota

1666. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

Nova Gorica

1667. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1668. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o.
1669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA
1670. Odlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
1671. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

1654. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Piran

1655. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko

Prebold

1656. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MA 42 – Žohar

Radeče

1657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011

Rečica ob Savinji

1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

1659. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški Slatini

Sevnica

1660. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico

Slovenj Gradec

1672. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec

Šentrupert

1661. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Trebnje

1662. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje

Turnišče

1673. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2011

Železniki

1663. Odlok o občinskih cestah v Občini Železniki
1664. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
1665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost