Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1656. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MA 42 – Žohar, stran 4136.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold dne 9. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MA 42 – Žohar
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako MA 42 – Žohar (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) je območje enote urejanja z oznako MA 42, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih Občine Prebold opredeljena kot stavbno zemljišče za namen stanovanjske gradnje.
(3) V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko podrobni načrt izdela za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če se izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine.
Investitor Milan Žohar, Prečna pot 9, 3312 Prebold, je dal pobudo in izkazal investicijski interes za izdelavo OPPN za parcelo št. 732/2, k.o. Matke. V naravi obravnavano območje predstavlja nelegalno zazidano parcelo. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za legalizacijo stanovanjskega objekta. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč trenutno na tem območju ne načrtujejo izdelave OPPN za celotno območje se v skladu s 3. točko tega člena začne s postopkom priprave podrobnega načrta za manjše območje – za parcelo 732/2, k.o. Matke. Predvidena ureditev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev zemljišča parc. št. 732/2, k.o. Matke v velikosti 1139 m².
(2) OPPN bo vseboval tekstualni in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – območna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo
5. Občina Prebold
6. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
7. Zavod za gozdove – območna enota Celje
8. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
9. JKP Žalec d.o.o.
10. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
11. Telemach Ljubljana
12. Simbio d.o.o. Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
+---------------------------------+-----------------------------+
|Aktivnosti            |Predviden čas izvedbe    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(1) Objava Sklepa o začetku   |  maja 2012 |– Občina   |
|priprave OPPN v Uradnem listu RS |       |Prebold    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(2) Izdelava osnutka OPPN    |  30 dni  |– izdelovalec |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(3) Pridobivanje smernic nosilcev|  30 dni  |– izdelovalec |
|urejanja prostora        |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(4) Izdelava vseh strokovnih   |  30 dni  |– izdelovalec |
|podlag skladno z zahtevami v   |       |       |
|pridobljenih smernicah ter    |       |       |
|izdelava dopolnjenega osnutka  |       |       |
|OPPN s smernicami nosilcev    |       |       |
|urejanja prostora in izdelava  |       |       |
|gradiva za javno razgrnitev   |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(5) Obvestilo o javni razgrnitvi |       |– Občina   |
|in javni obravnavi        |       |Prebold    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(6) Javna razgrnitev se izvede na|  30 dni  |– Občina   |
|sedežu Občine Prebold in traja 30|       |Prebold    |
|dni od objave v Uradnem listu in |       |       |
|na krajevno običajen način.   |       |       |
|Fizične in pravne osebe ter drugi|       |       |
|zainterisirani lahko podajo svoje|       |       |
|predloge in pripombe v času   |       |       |
|trajanja javne razgrnitve    |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(7) Proučitev stališč do pripomb |  30 dni  |– Občina   |
|in zavzetje stališč do njih ter |       |Prebold    |
|dopolnitev OPPN s stališči iz  |       |       |
|javne razgrnitve         |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(8) Pridobivanje mnenj nosilcev |  30 dni  |– izdelovalec |
|urejanja prostora na dopolnjen  |       |       |
|predlog OPPN           |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(9) Priprava usklajenega OPPN  |  15 dni  |– izdelovalec |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(10) Sprejem OPPN na občinskem  |  45 dni  |– Občina   |
|svetu              |       |Prebold    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|(11) Izdelava končnega dokumenta |  15 dni  |– izdelovalec |
|v 5. izvodih po objavi odloka v |       |       |
|Uradnem listu RS         |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od točke 4. dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Vse finančne obveznosti priprave in izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta prevzame pobudnik (investitor), ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem. Izbrani izvajalec mora izdelal naslednja gradiva:
− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem svetu
− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora
− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obravnavo
− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 4 izvodih (2 izvoda investitor, 2 izvoda Občina Prebold).
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:
− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali DOC. Izbrani izvajalec mora sodelovati na javni obravnavi in na sejah občinskega sveta – kot poročevalec.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem list Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Prebold in se ga pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Št. 350-9/2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.