Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2770/12 , Stran 1151
Ob-2770/12
Na podlagi 6.2. točke Statuta družbe Velana d.d., uprava družbe sklicuje
18. redno sejo
skupščine delničarjev družbe Velana d.d.,
ki bo dne 26. 6. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe Velana d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Bojana Pečenko, za preštevalca glasov Tomaža Grčarja in Jasno Maučec. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Velana d.d., za leto 2011 z mnenjem revizorja, s prejemki člana uprave in članov nadzornega sveta za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev družbe Velana d.d., se seznani z letnim poročilom družbe Velana d.d., za leto 2011 z mnenjem revizorja in s tem, da je družba Velana d.d. v letu 2011 dosegla izgubo poslovnega leta v višini 2.029.908 EUR, ter je ob sestavi računovodskih izkazov le-to pokrila iz kapitalskih rezerv. Prav tako se seznani tudi s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Velana d.d., za poslovno leto 2011, vključno z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta. Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d., Ljubljana podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011, s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem letu 2011. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012 Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo PKF revizija in svetovanje d.o.o. 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Velana d.d. Predlog sklepa Skupščina delničarjev družbe Velane d.d., ugotavlja, da dne 28. 6. 2012 poteče mandat članom NS, predstavnikom kapitala v sestavi Mitja Strohsack, Bogdan Božac in Vito Žnidar. Skupščina delničarjev družbe Velana d.d., za člane NS, predstavnike kapitala za 4-letno obdobje, ki se začne z 29. 6. 2012, imenuje Damjana Škofiča, Gorana Gojkoviča in Mitjo Strohsacka. 5. Dopolnitev dejavnosti družbe Velana d.d., ter s tem povezana dopolnitev statuta družbe. Predlog sklepa 5.1. Dejavnost družbe Velana d.d., se dopolni z naslednjo dejavnostjo: 52.100 skladiščenje 5.2. Statut družbe Velana d.d., se dopolni v točki 2.1. statuta družbe z dejavnostjo iz te točke dnevnega reda in se pooblasti nadzorni svet družbe za izdelavo čistopisa statuta družbe. 6. Soglasje skupščine delničarjev družbe Velana d.d., za dokončno ureditev odnosov z Međimursko banko d.d. Predlog sklepa: skupščina soglaša s sklenitvijo dogovora oziroma poravnano kot načinom rešitve spora med družbo Velana d.d. in Međimursko banko d.d. Predlagatelj sklepov je: – pod točko 1, 2, 5, 6 uprava in nadzorni svet družbe, – pod točko 3, 4 nadzorni svet družbe. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 22. 6. 2012. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Pravne osebe morajo predložiti družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob predložitvi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: velana@velana.si Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članom nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: velana@velana.si. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe, na naslovu Šmartinska cesta 52, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan, od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. ure, na uradni spletni strani družbe: www.velana.si, ter na uradni spletni strani Ljubljanske borze, SEONET je dostopno gradivo: – Sklic skupščine, – Predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, – Letno poročilo za poslovno leto 2011 s Poročilom revizorja za leto 2011 ter Poročilom nadzornega sveta za leto 2011, – Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice, – Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1. Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe: www.velana.si ter uradnih straneh Ljubljanske borze, Seonet. Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine ima družba skupno 1.409.645 izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.
Velana tovarna zaves d.d. uprava družbe Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.