Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2748/12 , Stran 1145
Ob-2748/12
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech, d.d. Velenje, sklicuje uprava
16. sejo skupščine
družbe Esotech, d.d. Velenje,
ki bo 28. 6. 2012, ob 18. uri, v prostorih družbe na Preloški cesti 1, 3320 Velenje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: 1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje David Premelč, za preštevalca glasov pa Mersida Rogo in Maja Koren. Na seji skupščine prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Esotech, d.d. za leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Esotech za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Predlog sklepov: 2.1 Bilančni dobiček družbe v višini 2.236.556,58 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 1.516.004,52 EUR in nerazdeljenega čistega dobička leta 2011 v višini 720.552,06 EUR, se uporabi tako, da: – se del bilančnega dobička v višini 242.421,00 EUR uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 19,00 EUR na delnico, po stanju delnic na dan 28. 6. 2012, – preostanek bilančnega dobička v znesku 1.994.135,58 EUR ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih. Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2012, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe (pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana) na dan 28. 6. 2012. Za izplačilo dividend se uporabi bilančni dobiček, ki izvira: – iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2008, v znesku 162.019,46 EUR ter – iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2009, v znesku 80.401,54 EUR. 2.2 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2011, s čimer potrjuje in odobrava delo uprave v navedenem obdobju. 2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo RIPRO, d.o.o., Velenje. 4. Razno. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico po pooblaščencu. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba pred skupščino predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice kot delničar, katerega zastopa. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Esotech, d.d. Velenje Uprava družbe