Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2711/12 , Stran 1138
Ob-2711/12
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom Probanke, d.d. delničarje vabimo na
24. skupščino,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012, ob 13. uri, v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor (Republika Slovenija). Dnevni red (predlog): 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregorja Drnovška, za preštevalca glasov pa Ixtlan Forum, d.o.o., za katerega nastopata Gregor Mavsar in Robert Ernestl. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi teh poročil, obrazložitev tega poročila nadzornega sveta ter seznanitev skupščine z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2011 in mnenjem nadzornega sveta k temu poročilu in obrazložitev tega mnenja nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2011, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal prilagojeno revizijsko mnenje, konsolidiranim letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2011, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal prilagojeno revizijsko mnenje, in Poročilom nadzornega sveta za skupščino o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Probanke, d.d. Skupščina se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzornega sveta za skupščino o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Probanke, d.d., ki jo je za nadzorni svet podal njegov predsednik. 2.2. Skupščina se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2011, Mnenjem k poročilu o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2011, ki ga je pripravil nadzorni svet, in obrazložitvijo tega mnenja, ki jo je za nadzorni svet podal njegov predsednik. 3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 3.1. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2011. 3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu banke razrešnico za poslovno leto 2011. 3.3. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2011. 4. Imenovanje revizorja. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: 4.1. Za revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012 se imenuje Deloitte revizija d.o.o. 5. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 5.1. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic. Informacije v zvezi s skupščino Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1: konec dne 22. 6. 2012. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic banke na ta dan (ki so konec tega dne kot imetniki delnic banke vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., Republika Slovenija). Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta odvisna tudi od prijave pred skupščino. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino. Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec dne 22. 6. 2012. Prijavo mora banka prejeti najpozneje v časovnem trenutku iz prejšnjega stavka. Opravi se lahko tudi po telefaksu (+386/2/25-20-509). Če se skupščine udeleži in glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je za pooblastilo potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti banki in ostane shranjeno pri njej. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo pošlje na številko telefaksa +386/2/25-20-509. Na isto številko telefaksa lahko delničarji kadar koli pošljejo preklic pooblastila. Dopolnitev dnevnega reda Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 morajo delničarji poslati banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Takšna zahteva se lahko posreduje tudi po telefaksu, na št. +386/2/25-20-509. Nasprotni predlog in volilni predlog Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1) se objavi in sporoči v skladu z zakonom, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje banki takšen predlog. Banka bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po telefaksu, +386/2/25-20-509. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Dostopnost gradiva Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na: http://www.probanka.si/ in vsak delovnik, med 9.30 in 12. uro, na poslovnem naslovu banke (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)), in pri vseh njenih enotah (seznam dostopen na: http://www.probanka.si/) dostopni: – ta sklic skupščine, – predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta, – letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2011, – poročilo nadzornega sveta za skupščino o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Probanke, d.d., – poročilo o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2011, – mnenje k poročilu o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2011, – poročilo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2011, – poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic, – obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Nemudoma po prejemu bodo na istih mestih dostopne morebitne dodatne točke dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi. Na http://www.probanka.si/ so dostopni tudi: – skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine, vključno z ločenimi podatki za vsak razred delnic (podrobnejši podatki od spodaj navedenih, ki se nanašajo tudi na nematerializirane delnice), – izčrpne informacije o pravicah delničarjev zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi odstavek 298. člena ZGD-1), njihovi pravici dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi odstavek 300. člena in 301. člen ZGD-1) in njihovi pravici do obveščenosti (305. člen ZGD-1). Na poslovnem naslovu banke in pri vseh njenih enotah je mogoče vsak delovnik med 9.30 in 12. uro pogledati v gradivo in brezplačno dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu, na http://www.probanka.si/ pa je ves čas omogočeno prosto tiskanje vsega gradiva in obrazca pooblastila. Drugi podatki v zvezi s skupščino in banko Osnovni kapital banke znaša 17.925.208,66 EUR in je razdeljen na 3.895.597 navadnih delnic razreda A in 400.000 prednostnih delnic razreda B. V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora (Republika Slovenija). K zasedanju skupščine bo mogoče pristopiti in prevzeti napravo za glasovanje od 12.15 dalje. Udeleženci se izkažejo z osebnim dokumentom.
Probanka, d.d. Vito Verstovšek član uprave Milana Lah članica uprave mag. Romana Pajenk predsednica uprave