Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 8/2012 Ob-2728/12 , Stran 1141
Št. 8/2012 Ob-2728/12
Na podlagi 15. člena Statuta Remont d.d., Oblakova 30, Celje, uprava družbe sklicuje
18. skupščina delničarjev
Remont d.d.,
v sredo, 27. 6. 2012, ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe, na Oblakovi 30 v Celju. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja. Predlog sklepa: imenujejo se predlagani predsednik skupščine, preštevalca glasov in notar. 2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2011. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. a) Predlog sklepa: ostanek prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 614.538,69 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v višini 34.368,14 EUR, skupaj 648.906,83 EUR, ostane nerazporejen. b) Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 4. Nagrada nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v minulem letu v predlagani višini. 5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: za revizijsko družbo za leto 2012 se imenuje revizijska družba »PKF revizija in svetovanje d.o.o.«, Ljubljana. 6. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2012. Skupščino se seznani z letnim načrtom družbe za leto 2012. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu, družbe vsak delovni dan, med 10. in 12. uro. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe. Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar, imetnik delnic na dan 22. 6. 2012, sam ali njegov pooblaščenec, pod pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi najpozneje 4 dni pred zasedanjem na sedež družbe. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 10. uri, v istem prostoru. V drugem sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava družbe Remont d.d.