Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1664. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki, stran 4159.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/10) se v prvem odstavku 5. člena doda nova osma točka, ki se glasi:
»obdelava mešanih komunalnih odpadkov«.
2. člen
Vsebina petega odstavka 11. člena odloka se črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka 5. člena in 1. ter 2. točke 6. člena tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2012-012
Železniki, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.