Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 135/2012 Ob-2786/12 , Stran 1153
Št. 135/2012 Ob-2786/12
Na podlagi 41. člena Statuta delniške družbe, uprava sklicuje
17. zasedanje skupščine delniške družbe Elektron
Gorenje Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012, ob 12. uri, v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine družbe, za predsednika skupščine se določi Marijo Sušin, za preštevalko glasov se izvoli Tanjo Gregel. Skupščini prisostvuje notar Andrej Dokler iz Brežic, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja. 2. Poročilo uprave o letnem poslovanju za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in z mnenjem NS k letnemu poročilu družbe za leto 2011, ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. 3. Izvolitev nadzornega sveta. Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani NS za dobo štirih let: Mihael Kežman, dipl. ing. gradb., roj. 22. 4. 1946, Anton Kranjčevič, roj. 16. 4. 1976, Ivan Čakar, univ. dipl. pravnik, roj. 18. 1. 1961, Marija Sušin, ek. tehnik, roj. 23. 4. 1965, Tanja Gregel, komercialist, roj. 11. 6. 1979. Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih uprave, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od 20. 6. 2012 do 27. 6. 2012. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno. Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala. Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron