Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 478-434/2012-799 Ob-2742/12 , Stran 1104
Št. 478-434/2012-799 Ob-2742/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 8USPDSLS) – (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člen Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2012 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 13. 12. 2011, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe: 2.1. stavbna zemljišča v Ljutomeru parc. št. 1450/3 gozd, v izmeri 3560 m2, parc. št. 1450/4 njiva, v izmeri 1336 m2, parc. št. 1450/7 njiva, v izmeri 379 m2 in parc. št. 1450/2 njiva, v izmeri 5954 m2, vse k.o. 259 Ljutomer (ob Soboški cesti). 2.2. stavbna zemljišča v Ljutomeru (na Juršovki): – parc. št. 2706/22 travnik, v izmeri 794 m2, k.o. 259 Ljutomer, – parc. št. 2706/24 travnik, v izmeri 859 m2, k.o. 259 Ljutomer, – parc. št. 2706/25 travnik, v izmeri 792 m2, k.o. 259 Ljutomer, – parc. št. 2706/17 travnik, v izmeri 652 m2, parc. št. 2851/20 cesta, v izmeri 88 m2 in parc. št. 2751/7 pašnik, v izmeri 147 m2, vse k.o. 259 Ljutomer. Zemljišča pod točko 2.1. so namenjena izgradnji poslovnega objekta, zemljišča pod točko 2.2. so namenjena izgradnji štirih individualnih stanovanjskih hiš. Zemljišča pod točko 2.1. se prodajajo v kompletu ali parc. št. 1450/2, k.o. 259 Ljutomer kot samostojna parcela ter parc. št. 1450/4, 1450/3 in 1450/7, k.o. 259 Ljutomer skupaj. Zemljišča pod točko 2.2. se prodajo po posameznih alinejah. Zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicna cena (brez DDV) znaša: – parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer: 46,135,69 EUR, – parc. št. 1450/3, k.o. Ljutomer: 26.133,47 EUR, – parc. št. 1450/4, k.o. Ljutomer: 11.435,24 EUR, – parc. št. 1450/7, k.o. Ljutomer: 3.127,36 EUR, – parc. št. 2706/22, k.o. Ljutomer: 18.373,16 EUR, – parc. št. 2706/24, k.o. Ljutomer: 19.877,26 EUR, – parc. št. 2706/25, k.o. Ljutomer: 18.326,88 EUR, – parc. št. 2706/17, parc. št. 2851/20 in parc. št. 2751/7 vse k.o. 259 Ljutomer: 20.525,18 EUR. Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR (velja za vse alineje pod točko 4). Kupnina za zemljišča zajema vrednost stavbnega zemljišča. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/10, 5/11, 6/11 in 8/11). V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišča, ki jo odmeri pristojna Upravna enota. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč, parcelacij ter objave javne dražbe. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. V primeru, da se kupec odloči, da na kupljenem zemljišču ne bo gradil, mora v primeru prodaje zemljišče najprej ponuditi v odkup Občini Ljutomer in sicer po ceni po kateri je zemljišče kupil brez revalorizacije ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se zaznamuje v zemljiški knjigi. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, 12. junija 2012 ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti zemljišč (ki jih dražitelj želi kupiti) na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50 ali Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. 9. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – vlogo za nakup zemljišč s svojimi podatki (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe), – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji, – v vlogi morajo ponudniki navesti vrsto objekta, ki ga nameravajo graditi (velja za gradnjo poslovnih objektov). 10. Z najugodnejšimi dražitelji bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer