Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, stran 4092.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
1. člen
V Pravilniku o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 54/11), se v 1. členu besedilo »Komisije 2010/26/EU z dne 31. marca 2010 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L št. 86 z dne 1. 4. 2010, str. 29)« nadomesti z besedilom »2011/88/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah Direktive 97/68/ES glede določb za motorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 1)«.
2. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(prožna shema)
(1) Proizvajalec originalne opreme lahko za motorje, ki se uporabljajo za razne namene, razen za majhne motorje ter motorje za pogon železniških pogonskih voz in plovil za plovbo po celinskih vodnih poteh, uporabi pri dajanju na trg prožno shemo tipske odobritve iz priloge 13 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec originalne opreme mora pred dajanjem motorjev na trg iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje ministrstva za uporabo prožne sheme tipske odobritve.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti motorji, ki se dajejo na trg v sklopu prožne sheme tipske odobritve, skladni z določbami 6. in 9. člena tega pravilnika.
(4) Proizvajalec originalne opreme mora na motorje, ki imajo soglasje za uporabo prožne sheme tipske odobritve, pritrditi nalepko z naslednjim besedilom: »Motor, dan na trg na podlagi prožne sheme tipske odobritve«.
(5) Proizvajalec originalne opreme mora predložiti ministrstvu na zahtevo podatke o označitvi motorjev v skladu s prejšnjim odstavkom, ki so dani na trg v okviru prožne sheme tipske odobritve.
(6) Proizvajalec originalne opreme vlogo za uporabo prožne sheme tipske odobritve iz prvega in drugega odstavka tega člena vloži na ministrstvo:
a) v obdobju veljavnosti stopnje, ki ni III.B stopnja zmanjšanja emisij, za motorje, namenjene izključno za njegovo uporabo, razen za pogon lokomotiv. Število motorjev, ki ne izpolnjujejo mejne vrednosti emisij, ki je predpisana v času vložitve vloge, vendar imajo tipsko odobritev glede na zadnjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij, ne sme biti večje od dovoljenih količin iz 1.1. ali 1.2. točke priloge 13, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) v obdobju veljavnosti III.B stopnje zmanjšanja emisij, vendar ne dlje kot tri leta od začetka veljavnosti te stopnje za motorje, namenjene izključno za njegovo uporabo, razen za pogon lokomotiv. Število motorjev, ki ne izpolnjujejo III.B mejne vrednosti emisij, vendar imajo tipsko odobritev glede na zadnjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij, ne sme biti večje od dovoljenih količin iz 2.1. ali 2.2. točke priloge 13 tega pravilnika;
c) v obdobju veljavnosti III.B stopnje zmanjšanja emisij, vendar ne dlje kot tri leta od začetka veljavnosti te stopnje za motorje za pogon lokomotiv, izključno za njegovo uporabo. Število motorjev, ki ne izpolnjujejo III.B mejne vrednosti emisij, vendar imajo tipsko odobritev glede na zadnjo predhodno stopnjo mejnih vrednosti emisij, ne sme biti večje od dovoljenih količin iz 2.3. točke priloge 13 tega pravilnika. Vlogi morajo biti priloženi dokazi, da zaradi tehničnih razlogov ni mogoče doseči skladnosti z mejnimi vrednostmi III.B stopnje zmanjšanja emisij.
(7) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec originalne opreme priložiti naslednje:
a) vzorec oznak, ki se pritrdijo na vsak del necestne mobilne mehanizacije, v katero se bo vgradil motor, dan na trg v okviru prožne sheme tipske odobritve. Oznake vsebujejo naslednje besedilo: »STROJ ŠT. … (serija strojev) OD … (skupno število strojev v posamezni kategoriji moči motorja) Z MOTORJEM št. … S HOMOLOGACIJO (Direktiva 97/68/ES) št. …« in
b) vzorec dodatne oznake, ki se pritrdi na motor, z besedilom iz četrtega odstavka tega člena.
(8) Proizvajalec originalne opreme mora predložiti ministrstvu podatke o izvajanju prožne sheme tipske odobritve, ki jih ministrstvo lahko zahteva za izdajo soglasja iz drugega odstavka tega člena.«.
3. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dajanje na trg nadomestnih motorjev razreda R B, RC A, RC B, RH A in RL A se odobri za motorje, ki:
a) dosegajo mejne vrednosti III.A stopnje zmanjšanja emisij, če so namenjeni za nadomestitev motorjev v lokomotivah in železniških pogonskih vozovih, ki:
– ne dosegajo III.A stopnje zmanjšanja emisij ali
– dosegajo III.A stopnjo zmanjšanja emisij, ne pa tudi III.B stopnje zmanjšanja emisij;
b) ne dosegajo mejnih vrednosti III.A stopnje zmanjšanja emisij, če so namenjeni za nadomestitev motorjev v železniških pogonskih vozovih brez možnosti upravljanja motorjev na teh vozovih in brez možnosti neodvisnega premikanja vozov, pod pogojem, da ti motorji dosegajo vsaj enako visoko stopnjo zmanjšanja emisije kot motorji, ki se vgrajujejo v obstoječe železniške pogonske vozove istega tipa.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Odobritev dajanja na trg nadomestnih motorjev iz prejšnjega odstavka se izda na vlogo proizvajalca originalne opreme, če ministrstvo na podlagi dokumentacije, ki jo predloži proizvajalec originalne opreme, ugotovi, da bi uporaba nadomestnega motorja, ki izpolnjuje mejne vrednosti emisij, ki je predpisana v času vložitve vloge, povzročila tehnične težave pri vgradnji in delovanju v lokomotivah ali železniških pogonskih vozovih.
(4) Na motorje iz prvega in drugega odstavka tega člena se pritrdi oznaka z besedilom »NADOMESTNI MOTOR« in navedbo reference odstopanja iz prvega odstavka tega člena oziroma reference odobritve iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
V tretjem odstavku 38. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«, besedilo »RB« nadomesti z besedilom »R B«, oznaka »<« pa se nadomesti z oznako »>«.
5. člen
V prvem odstavku 39. člena se pod točko b) v četrti alineji za besedo »motorji« doda besedilo »za pogon železniških pogonskih voz«, oznaka »≥« pa se nadomesti z oznako »>«.
V peti alineji se za besedo »motorji« doda besedilo »za pogon lokomotiv«, oznaka »<« pa se nadomesti z oznako »>«.
6. člen
V 2. delu priloge 1 se za tabelo 1 dodata novi tabeli 1a in 1b, ki se glasita:
»Tabela 1a: mejne vrednosti III.A stopnje zmanjševanja emisij plinastih onesnaževal in delcev za motorje za pogon lokomotiv
+--------+----------+---------+------------------------+--------+
| oznaka |efektivna |ogljikov |vsota ogljikovodikov in | delci |
|razreda |  moč  |monoksid |  dušikovih oksidov  |  PT  |
|    | P (kW) |  CO  |  HC+NO(x) (g/kWh)  |(g/kWh) |
|    |     | (g/kWh) |            |    |
+--------+----------+---------+------------------------+--------+
| RL A |130 < /= P|  3,5  |     4,0      | 0,2  |
|    | < /= 560 |     |            |    |
+--------+----------+---------+-------------+----------+--------+
|    |     |     |ogljikovodiki| dušikovi |    |
|    |     |     | HC (g/kWh) | oksidi |    |
|    |     |     |       | NO(x)  |    |
|    |     |     |       | (g/kWh) |    |
+--------+----------+---------+-------------+----------+--------+
| RH A | P > 560 |  3,5  |   0,5   |  6,0  | 0,2  |
+--------+----------+---------+-------------+----------+--------+
| RH A |P > 2000* |  3,5  |   0,4   |  7,4  | 0,2  |
+--------+----------+---------+-------------+----------+--------+
* SV > 5 l/valj
Tabela 1b: mejne vrednosti III.A stopnje zmanjševanja emisij plinastih onesnaževal in delcev za pogon železniških pogonskih voz
+--------+-----------+---------+----------------------+---------+
| oznaka | efektivna | ogljikov| vsota ogljikovodikov | delci |
|razreda |  moč  | monoksid| in dušikovih oksidov |  PT  |
|    | P (kW)  |  CO  |  HC+NO(x) (g/kWh)  | (g/kWh) |
|    |      | (g/kWh) |           |     |
+--------+-----------+---------+----------------------+---------+
| RC A | P > 130 |  3,5  |     4,0     |  0,2  |
+--------+-----------+---------+----------------------+---------+
«.
7. člen
Priloga 13 se nadomesti z novo prilogo 13, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-180/2012
Ljubljana, dne 22. maja 2012
EVA 2012-2330-0042
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje