Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1659. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški Slatini, stran 4139.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/12) je župan Občine Rogaška Slatina dne 19. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški Slatini
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, roki in posamezne faze, pristojni nosici urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 7) v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OPPN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03). Predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (v fazi pridobivanja mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora) za obravnavano območje predvideva enoto urejanja ZD 7 s predpisano obvezno izdelavo OPPN za predmetno enoto urejanja. Obravnavano območje so trenutno pretežno stavbna zemljišča namenjena proizvodnim dejavnostim. Občinski prostorski načrti za obravnavano območje predvideva širitev zdraviliških kapacitet.
(2) Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina in zasebnega investitorja za ureditev območja in širitev zdraviliških kapacitet. Območje je danes zapuščeno, proizvodna dejavnost je že pred leti propadla. Lokacija je v neposredni bližini zdravilišča, ki se je v zadnjih desetletjih povečalo in s tem približalo obravnavani lokaciji. Zato je obravnavana lokacija neustrezna za proizvodno dejavnost. Pred leti, ko je proizvodnja bila še aktivna, je bila v stalnem konfliktu z zdraviliško dejavnostjo.
(3) Predvidena ureditev OPPN:
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev objektov za turistično dejavnost s spremljajočim programom. Zaradi nepredvidljivih gospodarskih in finančnih razmer bodo končne ureditve predvidene z možnostjo fazne gradnje in tudi v različnih variantah glede vsebine, lege in velikosti predvidenih objektov.
3. člen
(območje urejanja OPPN)
Velikost območja OPPN je približno 3 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 793/1, 789, 790/1, 786/1, 782, 786/2, 787/1, 792/1, 784, 783, 793/3, 791/1, 793/2, 784, 788, 790/2, 791/2, 787/2, 793/4, 784, 784, 784, 790/3, 784, 786/1, 786/1, 786/1, 784, 784, 790/5, 784, 784, 790/4, 793/5 in 792/2 – vse parcele so del k.o. Rogaška Slatina. Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko segajo tudi izven območja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag. Investitor pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih vodov in naprav, cest in protierozijskih ukrepov kolikor bodo potrebni.
(2) V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)
(1) Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa naprej in so okvirni:
– priprava osnutka OPPN (75 dni)
– izdelava strokovnih podlag (30 dni po objavi sklepa)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– dopolnitev osnutka OPPN (60 dni po prejemu vseh smernic)
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi (15 dni)
– izdelava dopolnjenega osnutka (45 dni po končani javni razgrnitvi)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (60 dni)
– izdelava predloga Sprememb OPPN in sprejem predloga na seji občinskega sveta (15 dni po pridobitvi vseh mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in sklepa o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN)
– objava OPPN v Uradnem listu RS.
(2) Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika posamezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – varstvo okolja (celovita presoja vplivov na okolje – kolikor bo zahtevana)
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za porečje reke Save, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
5. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Območje Celje, Lava 42, Celje
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
9. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina
10. Adriaplin d.o.o., Ulica heroja Lacka 10, Ptuj
11. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina – promet
12. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
14. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.
(2) Kolikor se med pripravo OPPN izkaže, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja dodatnih nosilcev urejanja prostora, se te pridobi in upošteva pri pripravi OPPN.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Naročnik in investitor OPPN je BITERMO NEPREMIČNINE, nepremičninska dejavnost, d.o.o., Liminjanska cesta 115, Lucija, 6320 Portorož.
8. člen
(objava sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v javnem spletu.
(2) Z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije se razveljavita Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 123/04) in Sprememba in dopolnitev programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 134/06).
Št. 350-0002/2012
Rogaška Slatina, dne 19. maja 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.