Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 44/2012 Ob-2844/12 , Stran 1090
Št. 44/2012 Ob-2844/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 88/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 – popr. in 20/11), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10 in 87/11) ter Odločbe št. OP RČV/3/1/20-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014« z dne 13. 1. 2012 in Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije št. 3311-12-269000 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje programov popestrimo šolo 2012/2013 in 2013/2014 (POŠ 2012–2014)
1. Ime in sedež naročnika oziroma izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju sklad). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in operacije »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«. Namen javnega razpisa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli (v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti sposobnost šole hitrega odzivanja na spremembe v lokalnem okolju. Razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje, skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006). S spodbujanjem teh oblik dela bodo imele šole možnost posvetiti se v večji meri vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, s posebnimi nadarjenostmi in otrokom iz ranljivih skupin, ter razvijati prostočasne dejavnosti v okoljih, kjer je ponudba takšnih dejavnosti majhna. Aktivnosti bodo izvajali v okviru šol učitelji, ki bodo svoje znanje uporabili v učinkovitem prevzemanju in izvajanju novih nalog. Pri izvajanju programa je dobrodošlo tudi sodelovanje z drugimi, tj. partnerskimi šolami(*1). _______ (*1) Partnerska šola je zavod, ki izvaja javnoveljavni program osnovne šole in je za ta program vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. V program je vključena vsebinsko in ne finančno. To pomeni, da so v aktivnosti, ki jih prijavijo šole vlagateljice, vključeni otroci s partnerskih šol. Partnerska šola je lahko le matična šola (vključitev podružničnih šol s strani matičnih ni omejena). Izvajalec aktivnosti (učitelj) ne more biti v okviru programa zaposlen na partnerski šoli. Namen javnega razpisa je tudi omogočiti nove zaposlitve za učitelje, tj. zaposlitve za polni delovni čas, za delovni čas, krajši od polnega, ali za polni delovni čas za zaposlenega, ki že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – odl.US, 103/07, 45/08 – ZArbit in 83/09 – odl.US). Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev. Cilj javnega razpisa je vključiti najmanj 50 vzgojno-izobraževalnih ustanov v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, in najmanj 1250 učencev, ne glede na to ali so ti vključeni v šolo vlagateljico ali v partnersko šolo. Osnovne šole na javni razpis prijavijo program, v okviru katerega bodo izven izvajanja obveznega programa osnovne šole – izvajale aktivnosti, namenjene učencem: 1. individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah učencev z namenom doseči boljše učne dosežke in uspešnejše vključevanje v socialno okolje, predvsem pri učencih iz ranljivih skupin; 2. mentorske oblike dela z učenci na področju naravoslovja, tehnike in tujih jezikov; 3. počitniške dejavnosti. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj je zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni program osnovne šole in je za ta program vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja; – ima sedež v Republiki Sloveniji; – ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna; – ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa; – je finančno in poslovno zmožen izpeljati program; – razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivosti za izvedbo programa; – prijavi program aktivnosti za obe šolski leti (2012/2013 in 2013/2014); – pripravi program aktivnosti, ki obsega najmanj 800 in največ 2900 ur za najmanj 50 učencev, pri čemer morajo biti ure prijavljenih aktivnosti v okviru programa enakomerno razporejene po obeh šolskih letih (dovoljeno je odstopanje do največ 5% v posameznem šolskem letu, pri čemer se odstotek upošteva od dvoletnega povprečja prijavljenega skupnega števila ur). – načrtuje aktivnosti, ki jih v okviru programa izvajajo le osebe z izobrazbo, predpisano za učitelje v osnovni šoli; – načrtuje aktivnosti, ki jih bodo v okviru programa izvajale osebe, zaposlene na programu Spodbujanje programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 pri vlagatelju, in ki z opravljanjem aktivnosti v okviru programa ne presežejo z zakonom in drugimi predpisi določene polne učne oziroma delovne obveznosti; – ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju pogojev, ki je del vloge, poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09). Pogoji za partnersko šolo: – ne more nastopati kot vlagateljica (vloga partnerske šole bo zavrnjena); – je zavod, ki izvaja javnoveljavni program osnovne šole in je za ta program vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja; – ima sedež v Republiki Sloveniji. Vlagatelj lahko odda le eno vlogo oziroma prijavi le en program aktivnosti, ki mora zajeti dve šolski leti in sicer 2012/2013 in 2013/2014. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje Izločitvena merila: če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! _______ (*2) Kot nova zaposlitev štejejo: zaposlitev za polni delovni čas, zaposlitev za delovni čas, krajši od polnega, in zaposlitev za polni delovni čas za zaposlenega, ki ima že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih. Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitvena merila in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk, ki jih lahko dobi posamezna vloga, je 85. Sklad bo izbral vloge, ovrednotene z najmanj 40 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bo sklad izbral vloge, ocenjene z več točkami. Če bo imelo več vlog enako število točk in zanje ne bo dovolj sredstev, bo sklad izbral vloge glede na število točk, doseženih po merilu »Razvitost občine vlagatelja«, nadalje glede na število točk doseženih pri merilu »Obseg prijavljenega programa«, potem glede na število točk, doseženih pri merilu »Raznolikost aktivnosti« (število ključnih kompetenc), ki jih vlagatelj vključi v izvajanje aktivnosti, in na koncu glede na datum in uro prejema popolne vloge. Sredstva javnega razpisa lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokritje sofinanciranja v celoti, kot je opredeljeno v naslednji vlogi, upravičeni do sofinanciranja. Kolikor za zadnjega vlagatelja, ki bi še lahko prejel sofinanciranje za posamezno šolsko leto, ni na razpolago dovolj finančnih sredstev za sofinanciranje v višini, zahtevani v vlogi na javni razpis, lahko sklad temu vlagatelju ponudi v podpis pogodbo za višino sredstev, ki so na razpolago. Vlagatelj lahko v tem primeru število ur prijavljenih aktivnosti prilagodi oziroma zniža do višine razpoložljivih sredstev, pri čemer mora tudi po znižanju skupno število prijavljenih ur za izvedbo programa še vedno obsegati najmanj 800 ur. Če zadnji vlagatelj ponujene višine sredstev ne sprejme in se ne odloči za podpis pogodbe, lahko ostanejo ta sredstva nerazporejena. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.960.000,00 € in sicer 1.456.300,00 € za leto 2013 in 1.503.700,00 za leto 2014. V primeru, da vlada ne potrdi izvajanja programa Popestrimo šolo v letu 2012 v Poslovnem in finančnem načrtu sklada za leto 2012, bo sklad razpis razveljavil. Javni razpis financirata Evropska unija in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prispevek Evropskega socialnega sklada je 85%, prispevek Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 15%. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za programe v šolskem letu 2012/2013 bo namenjenih predvidoma 1.456.300,00 €, za programe v šolskem letu 2013/2014 pa 1.503.700,00 €. Prerazporeditve dodeljenih sredstev izbranim vlagateljem med posameznimi šolskim leti predvidoma ne bodo možne. 6. Upravičeni stroški Upravičen strošek javnega razpisa je določen v pavšalnem znesku na uro izvedbe programa in se imenuje strošek izvedbe programa Popestrimo šolo. Ministrstvo RS za šolstvo in šport je dne 3. 11. 2011 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Popestrimo šolo, št. 54450-8/2011/6. Na podlagi te metodologije je bil izračunan pavšalni znesek oziroma strošek izvajanja programa Popestrimo šole na uro (60 minut) izvedbe programa, ki je 20 €. Sofinancirani bodo upravičeni stroški, nastali med 1. 9. 2012 in 31. 8. 2014. Upravičeni strošek se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje ter poročilom, katerega vsebino predpiše sklad. Zahtevki za sofinanciranje, ki bodo izstavljeni v času od 1. 9. 2012 do 5. 9. 2013, bodo izplačani praviloma v koledarskem letu 2013, in sicer iz sredstev, predvidenih za leto 2013. Zahtevki za sofinanciranje, ki bodo izstavljeni v času od 1. 9. 2013 do 5. 9. 2014, bodo izplačani praviloma v koledarskem letu 2014, in sicer iz sredstev, predvidenih za leto 2014. 7. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: izvajalec programa je dolžan hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020. 8. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o programu naročniku, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom Izvajalec je dolžan omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor izvajajo sklad, posredniško telo, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter njihovih pooblaščencev, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi programa. Izvajalec je dolžan predložiti nadzornim organom vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega programa. V primeru preverjanja na kraju samem izvajalec omogoči vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. Izvajalec prejme predhodno pisno obvestilo o izvedbi preverjanja na kraju samem. V izjemnih primerih se lahko opravijo tudi nenajavljena preverjanja na kraju samem. 9. Zahteve glede informiranja in obveščanja: izbrani vlagatelji so dolžni pri izvajanju programa izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si. 10. Zagotavljanje enakih možnosti: izvajalec je dolžan zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varstvo osebnih podatkov se zagotovi v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko sklad, posredniško telo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke in poslovne skrivnosti, pridobljene tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. 12. Rok za oddajo in način predložitve vloge Vlogo na javni razpis pošlje šola oziroma zavod. Rok za oddajo vloge je 15. 6. 2012. Vlogo je treba poslati na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošti. Če vlagatelj ne pošlje vloge priporočeno, se upošteva dan prejema vloge na skladu. Vlagatelji lahko vloge vložijo tudi osebno v vložišču, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur (med 9. in 12. uro, v sredo med 9. in 12. uro ter med 14. in 16. uro), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge. Vlogo je treba izpolniti v celoti in oddati v papirni obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in v elektronski obliki. K vlogi je treba priložiti vse zahtevane priloge, določene v točki 7.1 razpisne dokumentacije. Vlagatelj pošlje vlogo v pisni obliki v zaprti ovojnici, označeni z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnim napisom »Ne odpiraj – POŠ 2012–2014« oziroma tako, kot je označeno v Prilogi 1.3 razpisne dokumentacije. Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku, in nepravilno označene ovojnice bo sklad vrnil neodprte vlagatelju. Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge, poslane po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.). V primeru poziva za dopolnitev vloge je treba ovojnico označiti z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnim napisom »Ne odpiraj – POŠ 2012–2014« oziroma tako, kot je označeno v Prilogi 1.3 razpisne dokumentacije. 13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Odpiranje vlog bo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena komisija. Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Komisija bo ugotavljala popolnost vlog skladno s točko 7.1 razpisne dokumentacije (formalna popolnost). Komisija bo v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne oziroma so bile nejasne. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo nato opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik sklada na osnovi predloga komisije, ki vlogo oceni po objavljenih merilih. Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog niso utemeljen predmet pritožbe. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Sklad bo z izbranimi vlagatelji sklenil pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje programa. V primeru, da se vlagatelj v 8 dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 14. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru s Simono Tomažič (tel. 01/434-15-66, e-poštni naslov: info-pos@sklad-kadri.si) v času uradnih ur v vložišču sklada in na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so vsak dan med 9. in 12. uro, v sredo med 9. in 12. uro ter med 14. in 16. uro. Vlagatelj, ki želi prejeti dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najpozneje šest dni pred pretekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati na spletni naslov: info-pos@sklad-kadri.si. Odgovore na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih oziroma vprašanja sklad objavi na svoji spletni strani najpozneje v petih dneh od prejema vprašanja. 15. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, vlagatelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če sklad, posredniško telo ali katerikoli drug nadzorni organ ugotovi, da je vlagatelj prejel ali so mu bila odobrena sredstva za stroške programa iz drugih virov financiranja, lahko razdre pogodbo, vlagatelj pa je dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije