Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2788/12 , Stran 1071
Ob-2788/12
Popravek
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja spremembo javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja« objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/12, dne 4. 5. 2012 (v nadaljevanju javni razpis). Javni razpis se spremeni, kot sledi: 1. V šesti točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za še neizvedene svetovalne storitve.« 2. V šesti točki se črta drugi odstavek. 3. V šesti točki se v četrtem odstavku črta drugi stavek. 4. Na koncu sedme točke se doda nov odstavek, ki se glasi: »Velikim podjetjem se sredstva za svetovalne storitve dodeljujejo po pravilih `de minimis`, mikro, malim in srednjim podjetjem pa kot državne pomoči.« 5. V deveti točki se na koncu sedmega odstavka doda besedilo: »Vloga, ki bo dopolnjena v roku, se bo štela za prejeto z dnem prejema vseh zahtevanih dopolnitev.« 6. V deveti točki se v osmem odstavku med prvi in drugi stavek vstavi besedilo: »Sofinancer bo pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Sofinancer bo nepovratne finančne spodbude dodeljeval popolnim vlogam, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in merila skladno s to razpisno dokumentacijo in razpisom, in sicer po vrstnem redu prejetja popolne vloge.« 7. V zadnjem odstavku 9. točke se besedilo »od prejema sklepa« nadomesti z besedilom »od prejema poziva za podpis pogodbe«. Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep201201.
Petrol d.d., Ljubljana