Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 2/12 Ob-2816/12 , Stran 1155
Št. 2/12 Ob-2816/12
V skladu z določili 28., 29., in 31. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z dne 21. 5. 2012, sklicuje uprava družbe
38. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, dne 5. 7. 2012 ob 11. uri v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2011 z mnenjem neodvisnega revizorja ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe o svojem delu z mnenji k revidiranemu Letnemu poročilu družbe in skupine ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani s potrjenim Letnim poročilom družbe ZM d.d. za poslovno leto 2011 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto 2011 in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta ZM d.d. o njegovem delu in o rezultatih preveritve letnega poročila z mnenjem o revizijskih poročilih in o načinu ter obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ZM d.d. med poslovnim letom 2011. – Skupščina ugotavlja, da je družba v letu, končanem 31. 12. 2011, ustvarila bilančni dobiček v znesku 7,668.896,76 EUR; – del bilančnega dobička v znesku 3,985.225,92 EUR se razdeli za dividende delničarjem, kar predstavlja 0,32 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 3,703.670,84 EUR ostane nerazporejen. b) Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom Službe notranjega revidiranja in mnenjem nadzornega sveta družbe k temu poročilu. Predlog sklepa: skupščina se seznani z Letnim poročilom Službe notranjega revidiranja ZM d.d. za poslovno leto 2011 in mnenjem nadzornega sveta družbe k temu poročilu. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov delničarjev ZM d.d. Predlog sklepa: a) Na podlagi njunih odstopnih izjav z dne 21. 5. 2012 skupščina delničarjev ZM d.d. z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče in razreši članico nadzornega sveta družbe Manjo Skernišak, univ. dipl. ekon. in člana – predsednika nadzornega sveta družbe Matjaža Kovačič, univ. dipl. ekon., oba predstavnika delničarja NKBM d.d. b) V nadzorni svet družbe se kot predstavnika delničarjev imenujeta: – Aleš Hauc, univ. dipl. ekon., predstavnik delničarja NKBM d.d., – mag. Andrej Plos, univ. dipl, ekon., predstavnik delničarja NKBM d.d., za štiri letno mandatno obdobje od 5. 7. 2012 dalje. 5. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se na predlog nadzornega sveta družbe imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. 6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev. Pogoji udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan 2. 7. 2012 vpisani v delniško knjigo ZM d.d. Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 Maribor. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 2. 7. 2012, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo naslovu družbe do 2. 7. 2012, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko. Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Gradiva Gradivo, na katerem temeljijo predlogi sklepov za skupščino družbe, je na vpogled v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto ali preko elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. V takem primeru mora biti za veljavnost glasovanja o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje dan pred zasedanjem skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 1. 6. 2012. Predlogi delničarjev Morebitne predloge sklepov k točkam dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do 1. 6. 2012. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d. uprava družbe Srečko Čarni član uprave Drago Cotar predsednik uprave