Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 102/2012 Ob-2801/12 , Stran 1086
Št. 102/2012 Ob-2801/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD), objavlja
javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje nakupa folklornih kostumov za potrebe folklornih skupin v letu 2012 (v nadaljevanju: Folklorni kostumi 2012)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa Folklorni kostumi 2012 so projekti nakupa in izdelave kostumov za folklorne skupine. 2. Cilji razpisa Cilji razpisa so: – višanje kakovostne ravnih poustvarjanja plesnega in s plesom povezanega izročila; – podpiranje kakovostnih projektov s področja oblačilne dediščine; – razvijanje različnih interpretacij preteklega oblačenja; – spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisa Folklorni kostumi 2012 znaša 38.000,00 €. 4. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa Folklorni kostumi 2012 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2012 oziroma v rokih, določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11). 5. Razpisni roki: razpis Folklorni kostumi 2012 je odprt od 25. 5. 2012 do 26. 6. 2012. 6. Pomen izrazov Kot folklorni kostumi se v tem razpisu štejejo kostumi, ki jih pri predstavljanju plesnega in z njim povezanega izročila uporabljajo folklorne skupine. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva. Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji razpisa Vloge na razpis Folklorni kostumi 2012 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane kot pravne osebe v RS, organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo omogočil javno dostopnost); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2011, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo; – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo. Popolne vloge na razpis Folklorni kostumi 2012 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: Obrazec A: Splošni podatki Obrazec A/1:Podatki o predlagatelju Obrazec B:Predstavitev projekta Obrazec B/1:Utemeljitev projekta in potek izvedbe Obrazec I: Izjave odgovorne osebe: – izjava predlagatelja, da bo omogočil javno dostopnost, – projekt ni bil prijavljen na ostale razpise in/ali pozive JSKD 2012, – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi. Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev razpisa Izpolnjevanje pogojev razpisa Folklorni kostumi 2012 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki: – niso bile oddane v razpisnem roku; – jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene s sklepom. 9. Splošni kriteriji Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega razpisa, če: – trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2011 in 2012); – uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese. Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega razpisa, če: – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje; – je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo; – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža; – skupna vrednost projekta ni nižja od 1.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. Izločilni kriterij: – nakup ali izdelava folklornih kostumov, ki ne bodo v rabi v folklorni skupini. 10. Posebni kriteriji Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na: – Obseg realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (produkcija in postprodukcija, prepoznavnost, širjenje dejavnosti, sodelovanje na srečanjih, festivalih, tekmovanjih ter odmevnost v medijih in strokovni javnosti (skupaj do 30 točk). – Stanje obstoječih folklornih kostumov (če jih skupina ima) in realnost potrebe po nabavni novih (skupaj do 30 točk). – Vsebinska ustreznost predloga prenove obstoječe kostumske podobe ali priprave nove (upoštevanje terenskih raziskav in obstoječe literature; upoštevanje sodobnih smernic oblikovanja kostumske podobe; natančnost predstavitve koncepta; praviloma bodo imele prednost prijave, ki bodo celostno zasnovane in pri njih ne bo šlo za izdelavo ali nakup posameznih oblačilnih kosov) (skupaj do 40 točk). 11. Uporaba kriterijev Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje. 12. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si, in obsega: – besedilo razpisa; – prijavne obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu, opis projekta, finančni načrt), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjave). 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: www.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 26. 6. 2012, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži skupaj največ dve vlogi, razen če je predlagatelj zveza kulturnih društev ali krovna organizacija slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki lahko predloži največ 4 vloge za posamezno področje dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi. Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku. 14. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518, Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure in od 12. do 14. ure. 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Folklorni kostumi 2012, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti