Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1668. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o., stran 4163.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami) ter 473. člena v zvezi s 523. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. maja 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javno podjetje Komunalna energetika d.o.o. je bilo ustanovljeno s Sklepom o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. (Uradno glasilo, št. 9/94).
Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod reg. št. vložka 10021800.
S tem odlokom se uskladi organizacija in upravljanje Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, UPB3, Uradni list RS, št. 65/09 in 83/09) in Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 30/98, 127/06 in 38/10).
Ta odlok nadomešča Sklep o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. (Uradno glasilo, št. 9/94, 14/95, 12/99, 142/04) kot ustanovitveni akt javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.
2. člen
Ta odlok ima hkrati naravo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ter zato opredeljuje naslednje določbe v skladu z zakonom o gospodarskih družbah:
– firmo, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– čas delovanja in prenehanje javnega podjetja,
– navedbo ustanovitelja,
– znesek osnovnega kapitala, osnovnega vložka in poslovni delež,
– razmerje med ustanoviteljem kot edinim družbenikom in javnim podjetjem,
– način upravljanja javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– ostale določbe pomembne za poslovodenje in upravljanje družbe.
3. člen
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
II. IME, SEDEŽ IN LOGOTIP DRUŽBE
5. člen
Podjetje posluje pod firmo: JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA Nova Gorica d.o.o..
Skrajšana firma podjetja je Javno podjetje KENOG d. o. o..
Sedež podjetja je v Novi Gorici, Sedeja ulica 7.
6. člen
Pri poslovanju uporablja javno podjetje žig, na katerem je napis: JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA NOVA GORICA d.o.o., Sedejeva ulica št. 7, NOVA GORICA.
7. člen
Firma in sedež podjetja se lahko spremenita na podlagi predloga nadzornega sveta s spremembo tega odloka.
III. DEJAVNOST PODJETJA
8. člen
Javno podjetje izvaja gospodarsko javno službo oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja na območju Mestne občine Nova Gorica.
Javno podjetje opravlja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) naslednje dejavnosti:
– 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
– 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
– 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline,
– 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
– 35.140 Trgovanje z električno energijo,
– 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži.
9. člen
Javno podjetje izvaja za ustanovitelja naloge na podlagi z odlokom podeljenega javnega pooblastila.
Javno podjetje ima javno pooblastilo:
– za izdajo predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave,
– za določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če se ti nanašajo na infrastrukturne objekte in naprave.
Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
Podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami in dolgoročno zadolževanje, za kar potrebuje soglasje ustanovitelja.
IV. TRAJANJE DRUŽBE
10. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
11. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem..
Ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
VI. USTANOVITELJ
12. člen
Ustanovitelj in edini lastnik Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. je Mestna občina Nova Gorica.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, razen tistih, ki jih le-ta prenese na župana.
13. člen
Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o naslednjih zadevah:
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter o zagotavljanju in uporabi javnih dobrin;
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– statusnih spremembah javnega podjetja;
– spremembah in dopolnitvah tega odloka;
– imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta;
– soglasju k razpolaganju javnega podjetja z nepremičnim premoženjem;
– seznanitev z letnimi in razvojnimi programi podjetja;
– seznanitvi z letnim poročilom javnega podjetja;
– razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička;
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
– prenehanju javnega podjetja;
– drugih zadevah za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah.
Odločitve ustanovitelja se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
14. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje javnega podjetja in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in poslovanje javnega podjetja.
Direktor ima odgovornosti in pooblastila določena z zakonom in tem odlokom.
V času odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja javno podjetje njegov namestnik z enakimi pooblastili, kot jih ima direktor.
15. člen
Direktor lahko podeli posameznemu delavcu javnega podjetja poslovno pooblastilo.
Poslovni pooblaščenec ne more prenesti pooblastila na drugega delavca.
VIII. OSNOVNI KAPITAL
16. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 566.951,00 EUR. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom v enaki višini Mestna občina Nova Gorica.
Edini družbenik javnega podjetja je Mestna občina Nova Gorica, ki ji pripada poslovni delež v celoti.
17. člen
Objekti in naprave namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), ki jih ima v najemu javno podjetje, so last Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica kot ustanoviteljica daje javnemu podjetju v najem infrastrukturne objekte na podlagi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.
Uporabo teh objektov in naprav za opravljanje gospodarskih javnih služb, urejajo splošni predpisi in odlok, ki ureja gospodarsko javno službo.
X. POSLOVNA POLITIKA
18. člen
Direktor pripravi predlog letnega programa dela, ki ga uskladi s pristojnimi službami ustanovitelja. Usklajen letni program posreduje v obravnavo in potrditev nadzornemu svetu. Letni program mora vsebovati tudi ločen prikaz razvojnih ciljev javnega podjetja za naslednja tri leta. Direktor javnega podjetja redno spremlja uresničevanje letnega programa ter v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, potrebne za njegovo uresničevanje.
XI. RAZPOREJANJE DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE
19. člen
Ugotavljanje in razporejanje dobička poteka skladno s predpisi.
Nadzorni svet sprejme predlog za delitev dobička ali pokrivanje izgube in ga posreduje ustanovitelju.
Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.
XII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
20. člen
Javno podjetje upravlja ustanovitelj neposredno ter organa javnega podjetja, ki sta:
– nadzorni svet,
– direktor.
XIII. NADZORNI SVET
21. člen
Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. Sestavlja ga pet članov.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko še enkrat ponovno imenovan.
22. člen
Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika direktor javnega podjetja. Konstitutivno sejo je direktor dolžan sklicati najpozneje v roku 30 dni od prejema obvestila mestnega sveta o izvolitvi članov nadzornega sveta.
23. člen
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
Vsak član nadzornega sveta ali direktor lahko zahteva sklic seje nadzornega sveta in navede razloge zanjo. Seja mora biti sklicana najpozneje v dveh tednih po vloženi zahtevi.
Če zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja iz prejšnjega odstavka ni bila sprejeta, lahko dva člana nadzornega sveta ali direktor sam skliče sejo nadzornega sveta in predlaga dnevni red.
24. člen
Seja nadzornega sveta je sklepčna, če so na seji prisotni trije člani. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.
25. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti oziroma pooblastila:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja;
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja;
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče;
– potrjuje letno poročilo v roku, kot ga določa zakon;
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja;
– imenuje in razrešuje namestnika direktorja javnega podjetja;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja;
– predlaga politiko cen oziroma tarif na predlog direktorja;
– spremlja rentabilnost podjetja, gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja, o čemer obvešča ustanovitelja;
– obravnava in sprejme letni program;
– tekoče spremlja izvajanje letnega programa;
– predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti;
– na predlog direktorja daje mnenje k predlogom sklepov, ki jih le-ta predlaga ustanovitelju;
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;
– na predlog direktorja javnega podjetja daje soglasje k nakupom in prodaji osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja večje vrednosti – (nad 15.000 EUR);
– spremlja izvajanje splošnih aktov podjetja;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali drugim aktom.
26. člen
Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
27. člen
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči ustanovitelj.
28. člen
Člana nadzornega sveta, ki svojih dolžnosti ne opravlja, se lahko razreši na predlog predsednika nadzornega sveta.
V primerih, ko član nadzornega sveta iz objektivnih razlogov (odselitev ipd.) ne more več opravljati funkcije, ga mora Mestni svet razrešiti in imenovati oziroma izvoliti novega člana takoj, oziroma najpozneje v roku 30 dni po prejemu predloga.
29. člen
Član nadzornega sveta lahko pred potekom mandata odstopi, pri čemer svoj odstop lahko obrazloži.
30. člen
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo skladno z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
XIV. POSLOVODNI ORGAN
31. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor. Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
32. člen
Direktorja podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način in po postopku določenem s tem odlokom.
33. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj šest let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da predloži program dela in razvoja javnega podjetja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. V pogodbi o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja v skladu z določili tega odloka.
34. člen
Direktor organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja, skrbi za zakonitost dela podjetja in samostojno odloča v okviru svojih pristojnosti:
– pripravi in predlaga temelje poslovne politike;
– pripravi letni program in razvojne programe javnega podjetja;
– pripravi letno poročilo;
– izvršuje sklepe, ki jih je sprejel nadzorni svet in ustanovitelj;
– sprejme akt o organizaciji dela;
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest, kadrovski načrt in izvaja kadrovsko politiko ter prerazporeja in sprejema delavce na delo v skladu s sprejetimi akti;
– določa organizacijo podjetja v soglasju z nadzornim svetom;
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in nadzira njihovo izvajanje;
– imenuje in razrešuje vodilne delavce;
– poroča nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja;
– sklepa pogodbe z zaposlenimi delavci ter odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;
– zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju;
– izvaja naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah;
– zagotavlja zakonitost dela podjetja s pravico zadržanja sklepov nadzornega sveta in sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali drug splošni akt;
– izdaja posamične akte ter pravilnike in druge splošne akte, ki urejajo delo in poslovanje podjetja v skladu s tem odlokom.
35. člen
Direktor je za svoje delo odgovoren nadzornemu svetu, ki na podlagi ugotovljene odgovornosti lahko odloči o njegovi predčasni razrešitvi.
36. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo;
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev direktorja lahko predlaga vsak član nadzornega sveta in ustanovitelj.
37. člen
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost:
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
XV. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
38. člen
Pravice in sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja se podrobneje uredijo z notranjimi akti javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
XVI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
39. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljice;
– iz drugih virov.
XVII. POSLOVNA SKRIVNOST
40. člen
Člani organov javnega podjetja, zaposleni in druge osebe morajo kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, ki jih kot poslovno skrivnost opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Nadzorni svet na predlog direktorja javnega podjetja s pisnim sklepom določi, kateri podatki se v javnem podjetju štejejo za poslovno skrivnost, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki jih morajo varovati.
XVIII. SPLOŠNI AKTI
41. člen
S splošnimi akti se skladno z zakonom in tem odlokom urejajo notranja organizacija in način delovanja javnega podjetja ter vsa druga vprašanja, ki zadevajo uspešno delovanje javnega podjetja.
Splošne akte sprejema direktor in z njimi seznani nadzorni svet.
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati Sklep o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. (Uradno glasilo, št. 9/94, 14/95, 12/99, 142/04) kot ustanovitveni akt javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. in Statut javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica, d.o.o. št. 013-03/95 z dne 23. 11. 1995.
43. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vsi splošni akti javnega podjetja, ki so v nasprotju s tem odlokom, s tem, da se določbe, ki niso v nasprotju z določili tega odloka, uporabljajo do uskladitve splošnih aktov. Splošni akti podjetja se morajo v roku 6 mesecev uskladiti z določili tega odloka.
44. člen
Predlog za vpis tega odloka kot ustanovitvenega akta javnega podjetja v sodni register poda direktor javnega podjetja.
45. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012-4
Nova Gorica, dne 17. maja 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.