Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2710/12 , Stran 1137
Ob-2710/12
Na podlagi 24. člena Statuta družbe TRAIG, d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 15, 1295 Ivančna Gorica, predsednik uprave sklicuje
18. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 29. 6. 2012, ob 16. uri, na sedežu družbe, v Ivančni Gorici, Cesta 2. grupe odredov 15. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Jože Novak, za preštevalca glasov se izvolita Katja Mišmaš in Damjan Mohar. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejetju letnega poročila družbe za leto 2011, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice predsedniku uprave družbe in članom NS za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe na 26. redni seji dne 19. 4. 2012, in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejetju letnega poročila družbe za leto 2011. 2.2. Bilančni dobiček družbe v višini 46.656,00 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 2.3. Skupščina podeli predsedniku uprave in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja na predlog NS za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2012 imenuje revizor Dinamic d.o.o., revizijska družba, Novo mesto. 4. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom predsednika uprave o stanju in številu lastnih delnic v skladu lastnih delnic družbe. 5. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki se pred zasedanjem skupščine izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Če skupščina ob napovedanem dnevu in uri ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela z delom eno uro kasneje, na istem mestu in z enakim dnevnim redom, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic). Na skupščini se glasuje javno z dvigom rok. Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pri predsedniku uprave družbe, vsak delavnik, od 7. do 10. ure.
TRAIG, d.d. Ivančna Gorica predsednik uprave Štefan Lazar