Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-101 Ob-2855/12 , Stran 1112
Št. 900-3/2012-101 Ob-2855/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor (lokal) št. 17, v skupni izmeri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe, na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana, z ID oznako št. 1727-1038-16, št. stavbe 1038, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Izhodiščna cena: 51.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor (lokal) št. 18 v pritličju, v izmeri 34,31 m2 s servisnim prostorom, v izmeri 19,65 m2 v 1. kleti, v stanovanjsko poslovni zgradbi, na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana, z ID oznako št. 1727-1037-14, št. stavbe 1037, k.o.1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izhodiščna cena: 67.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 64, v izmeri 13,66 m2 v 1. kleti, v podzemnem garažnem objektu, na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane, z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je parkirno mesto št. 63, v izmeri 14,53 m2 v 1. kleti v podzemnem garažnem objektu, na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 8, v izmeri 90,53 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe Tržaška 22, v Ljubljani, parc.št. 124/24, z ID oznako nepremičnine 2679-1401-8, k.o. 2679 Gradišče II. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izhodiščna cena: 136.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 7, v izmeri 32,58 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe Tržaška 22, v Ljubljani, parc.št. 124/24, z ID oznako nepremičnine 2679-1401-7, k.o. 2679 Gradišče II. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Izhodiščna cena: 49.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor -pomožni prostor (skladišče) v kleti, v izmeri 70,59 m2, z ID oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 28.250,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.8. Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži, v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, stoječi na parc.št. 1323, z ID oznako nepremičnine 1730-1197-118, k.o. Moste. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 8.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 14. 6. 2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu: – poslovni prostor (lokal) št. 17, na naslovu Grablovičeva 50, ob 10.30, – poslovni prostor (lokal) št. 18, na naslovu Grablovičeva 50, ob 11. uri, – parkirno mesto št. 64, na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane, ob 11.30, – parkirno mesto št. 64, na naslovu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane, ob 11.50, – poslovni prostor št. 7, na naslovu Tržaška 22, ob 12.15, – poslovni prostor št. 8, na naslovu Tržaška 22, ob 12.35, – poslovni prostor- skladišče, na naslovu Bratovševa pl. 27, ob 13. uri, – garaža v triplex garažni stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, ob 13.20. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb) 7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ______ oziroma parkirno mesto/garažo št. _______ na naslovu ________«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana