Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2747/12 , Stran 1144
Ob-2747/12
Paloma – sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, na podlagi 24. člena Statuta družbe uprava družbe sklicuje
18. redno skupščino
delniške družbe Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh,
ki bo dne 27. 6. 2012, ob 12. uri, v prostorih družbe Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov. Predlog sklepa 1: Skupščina družbe imenuje predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s poročilom o prejemkih uprave in nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa 2.1.: Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2011 upravi družbe. Predlog sklepa 2.2.: Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2011 nadzornemu svetu družbe. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012 Predlog sklepa 3: za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine za poslovno leto 2012 se imenuje pooblaščena revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana. 4. Seznanitev s dopolnitvijo Pravil o drugih pravicah članov uprave. Predlog sklepa 4: na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10), se skupščina družbe seznani s dopolnitvami Pravil o drugih pravicah članov uprave, ki jih je sprejel nadzorni svet družbe dne 22. 9. 2011. 5. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana. Skupščina družbe se seznani z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta Bojana Starmana, na podlagi katere mu je funkcija člana nadzornega sveta prenehala s 24. 1. 2012. Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje Tomaža Primožič, stanujočega Pod Gradom 6, 2380 Slovenj Gradec. 6. Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana Skupščina družbe se seznani s potekom mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta Simonu Černetiču dne 13. 5. 2012. Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje Smrekar Enzo, stanujočega Rimska 7a, 1000 Ljubljana. Gradivo Gradivo skupščine s predlogi sklepov so na vpogled na sedežu družbe, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik, med 9. in 12. uro v času od sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Obravnava predlogov Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji glasujejo z glasovnicami, razen za prvo točko dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazloženi predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji družbe lahko v sedmih dneh po objavi skupščine k vsaki točki dnevnega reda podajo razumno utemeljen nasprotni predlog sklepa. Utemeljitev nasprotnega predloga ni potrebna za točko 3. Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Udeležba na skupščini Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d. Uprava družbe