Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 50 Ob-2756/12 , Stran 1150
Št. 50 Ob-2756/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Savaprojekt d.d., uprava družbe sklicuje
15. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 29. 6. 2012, ob 12. uri, v prostorih Občine Krško – sejna soba D. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: vrednost bilančnega dobička leta 2011 je 59.631,95 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let 185.477,93 EUR, skupaj 245.109,88 EUR. Predlog delitve bilančnega dobička: 1) 7.800,00 EUR sredstev se razdeli v dividendah lastnikom delnic, vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 27. 6. 2012. Kolikor bo družba razpolagala z lastnimi delnicami na dan skupščine, bo izplačilo dividend v delnicah v sorazmernem deležu lastništva. Preostanek vrednosti dividende bo izplačan v denarju. Vrednost delnice se upošteva v višini 90,00 EUR. Delitev oziroma obveznost do izplačila se evidentira v poslovnih – knjigovodskih knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini. Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku 90 dni po zakonsko določenem pritožbenem roku v denarju. 2) 237.309,88 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. 4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu. Predlog sklepa: skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina upravi podeli pooblastilo za nakup 10% lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev. Nakupna cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem poslovnem poročilu. V primeru prodaje se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene lastnih delnic. 6. Vprašanja in predlogi delničarjev. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 26. 6. 2012. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo. Delničarje obveščamo, da bo dvorana odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času boste najavljeni udeleženci s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Gradivo s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od sklica skupščine do dneva skupščine, v času od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe. Delničarji naj svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za spremembo dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica.
Uprava – Savaprojekt, d.d., Krško