Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 3502-59/2012 Ob-2766/12 , Stran 1123
Št. 3502-59/2012 Ob-2766/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, v nadaljevanju Uredba) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo začasnih prodajnih mest v najem
I. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je del zemljišča s parc. št. 1801, 1787 in 1788, vse k.o. Malija, v izmeri do 80 m2, ki predstavlja javno površino ob parkirišču »Jasna« na Belvederju, vključno s prodajno stojnico z namenom prodaje sadja, zelenjave in drugih izdelkov lastne proizvodnje – osem prodajnih mest. Izklicna cena za najem enega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 800 EUR. Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer od 15. 6. 2012 do 15. 10. 2012. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje. II. Pogoji prijave 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki bi želele prodajati sadje, zelenjavo in druge izdelke lastne proizvodnje. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe prodaje, – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS, – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381, – podpisan vzorec pogodbe, – potrdilo vpisu v Register obratov nosilcev živilske dejavnosti, – izpis iz registra primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora. 2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vsak prijavitelj se lahko poteguje izključno za eno prodajno mesto. V primeru, da vsa prodajna mesta ne bodo oddana, lahko občina ponudi preostala prodajna mesta v najem izbranim ponudnikom. Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje. III. Pogoji najema Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajne stojnice. Vse ostalo, kot so dodatne stojnice, senčniki, mize, dodatna streha nad glavo, je v domeni posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola. Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi sklepa župana št. 478-60/2011 z dne 15. 10. 2011. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine Belvedere«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem. IV. Merila za ocenitev ponudb Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodajno mesto se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je prodajnih mest. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino, oziroma bo o ponudniku odločal žreb. V. Navodila za pripravo prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Rok in način predložitve prijav Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 8. 6. 2012 do 24. ure (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna ponudba za najem prodajnih mest »Belvedere« – prodajno mesto št.____ (vpišite številko prodajnega mesta) – Ne odpiraj «. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju. VII. Datum odpiranja in vsebina prijav Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 11. 6. 2012 ob 16. uri dalje, v sejni sobi v pritličju Občine Izola, Sončno nabrežje 8. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. VIII. Izid razpisa Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim premoženjem, bo, po prejemu zapisnika komisije, izdal sklepe o izboru najemnikov, in jih vročil vsem Ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku 5 dni po izdelavi prednostnega seznama. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina), – kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega, – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po tel. 05/66-00-144 (Eleonora Paliska) ali po el. pošti na: eleonora.paliska@izola.si.
Občina Izola