Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 430-75/2012/5 Ob-2853/12 , Stran 1078
Št. 430-75/2012/5 Ob-2853/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 36/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba); – Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1–44; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES); – Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1–80; v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES); – Načrta za prilagajanje ribolovnega napora (sklep Vlade Republike Slovenije 34200-5/2011/3 z dne 15. 12. 2011; v nadaljnjem besedilu: NPRN); – Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008; v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), objavlja
javni razpis
za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa (1) Predmet podpore je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ki prispeva k izpolnjevanju cilja varovanja in ohranjanja ribolovnih virov. (2) Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti se lahko v skladu s 23. členom Uredbe 1198/2006/ES doseže: a) z razrezom ribiških plovil ali b) s prerazporeditvijo ribiških plovil pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova. (3) Do podpore so upravičeni lastniki ali solastniki tistih ribiških plovil, s katerimi so v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na ta ukrep izvajali morski gospodarski ribolov z ribolovnimi orodji, za katere so bili določeni ukrepi prilagajanja ribolovnega napora v Načrtu za prilagajanje ribolovnega napora (v nadaljevanju: NPRN), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 15. decembra 2011. To so plovila, ki uporabljajo naslednja ribolovna orodja: – zaporne plavarice (PS), – pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil (PTM), – stoječe zabodne mreže (GNS), – trislojne mreže (GTR), – pridnene vlečne mreže s širilkami (OTB). (4) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje ukrepa Trajne ukinitve ribolovnih dejavnost znaša 2.235.372,00 EUR, od tega delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%. Sredstva, ki jih zagotovita Republika Slovenija in EU, bremenijo proračunski postavki MKO, in sicer: 9450 – Evropski sklad za ribištvo 07-13; EU udeležba, v višini 1.676.529,00 EUR, 9451- Evropski sklad za ribištvo 07-13; slovenska udeležba, v višini 558.843,00 EUR. Javni razpis je odprt do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKO. II. Vlagatelj Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča, fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. III. Pogoji za pridobitev in porabo sredstev Vlagatelj mora za pridobitev in porabo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: (1) biti mora lastnik ali solastnik ribiškega plovila, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje solastnika(-ov), da se lahko trajno ukine ribolovna dejavnost, ali z razrezom ribiškega plovila, ali s prerazporeditvijo ribiškega plovila za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova; (2) imeti mora veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost. (3) Ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti vpisano v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. (4) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti vpisano v evidenci ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo. (5) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti na dan vložitve vloge starejše od petih let. Starost plovila se izračuna v skladu s 6. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86, z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, str. 11), in je enaka razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali datumom prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Starost ribiškega plovila je celo število, ki je enako razliki med letom vložitve vloge na razpis in letom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali letom prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. (6) Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, postopku likvidacije ali osebnega stečaja in mora imeti poravnane vse obveznosti do države. (7) Ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti prosto vseh vrst bremen. (8) V primeru, da je vlagatelj za plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije, obveznost iz naslova prejetih sredstev pa se še ni iztekla, mora ta sredstva vrniti v skladu z odločbo in pogodbo, s katerima so mu bila ta sredstva dodeljena. (9) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost, je moralo biti aktivno v dveh zaporednih 12-mesečnih obdobjih pred oddajo vloge na javni razpis, ki se končata na dan oddaje vloge na javni razpis. Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih dnevnikov. V vsakem posameznem 12-mesečnem obdobju pred oddajo vloge na razpis mora biti oddanih vsaj 60 ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost. (10) Vloge na javni razpis v okviru ukrepa trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti morajo za odobritev nepovratnih sredstev doseči vsaj minimalni prag 30 točk glede na merila, ki so določena v Poglavju VII tega javnega razpisa, hkrati pa morajo obvezno doseči vsaj četrtino vseh možnih točk (15 točk) v okviru merila, s katerim se ocenjuje povprečni iztovor ribiškega plovila, na katerega se vloga nanaša. (11) V primeru plovil, ki lovijo z zaporno plavarico (PS) ali s pelagično vlečno mrežo, upravljano z dveh plovil (PTM), kjer ribolov hkrati izvajata dve plovili (glavno in spremljajoče plovilo), lahko vlagatelj vloži ločeno vlogo za ta ukrep tudi za spremljajoče plovilo. Za spremljajoče plovilo šteje, da ima izpolnjene pogoje glede števila ladijskih dnevnikov in iztovora, če so ti pogoji doseženi v primeru glavnega plovila, za katerega je hkrati vložena vloga, poleg tega pa mora biti v ladijskih dnevnikih glavnega plovila jasno navedeno, da je bil ribolov izveden v paru s spremljajočim plovilom, za katerega se vlaga vloga. (12) Vlagatelj mora ob predložitvi vloge za razpis predložiti seznam odpadkov, ki jih pričakuje ob razrezu ribiškega plovila. IV. Obveznosti upravičenca (1) V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne sodijo v področje ribolova, mora upravičenec v roku enega meseca po tem, ko mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), vrniti dovoljenje za gospodarski ribolov ministrstvu, pristojnemu za ribištvo (v nadaljevanju: ministrstvo). (2) Upravičenec, katerega plovilo trajno ukine ribolovno dejavnost s prerazporeditvijo ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne sodijo v področje ribolova, mora v roku meseca dni po tem, ko mu je bila izdana odločba ministra, pristojnega za ribištvo (v nadaljevanju: ministra) o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti, spremeniti namembnost plovila v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij, ki ju vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. S takim plovilom ni dovoljeno nikoli več izvajati morskega gospodarskega ribolova. (3) V primeru, da je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom ribiškega plovila, mora upravičenec v roku šestih mesecev po tem, ko mu je bila izdana odločba ARSKTRP o odobritvi sredstev, poskrbeti za razrez ribiškega plovila. Upravičenec mora najkasneje v treh dneh po izvedenem razrezu ministrstvu vrniti dovoljenje za gospodarski ribolov, ki mu na tej podlagi izda odločbo o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in o izbrisu plovila iz evidence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti. (4) Upravičenec mora ARSKTRP obvestiti o datumu, času in predvidenem trajanju razreza ter kraju in izvajalcu razreza plovila najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom razreza. (5) Upravičenec lahko izvede razrez ribiškega plovila sam ali pa ga da v razrez ladjedelnici ali drugemu gospodarskemu subjektu, ki je registriran za izvajanje dejavnosti razreza. (6) Upravičenec, ki izvaja razrez ribiškega plovila sam, mora zagotoviti, da se z odpadki, ki nastanejo ob razrezu, ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Upravičenec lahko razrez ribiškega plovila izvede sam le na tistem delu obale, kjer so dovoljeni večji posegi na ribiškem plovilu. (7) V primeru, da je upravičenec izvedel razrez ribiškega plovila sam, mora ob oddaji zahtevka za izplačilo premije za vse odpadke, nastale ob razrezu, priložiti evidenčne liste v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11,), s katerimi se potrjuje oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje. V primeru, da so posamezni sestavni deli in oprema ribiškega plovila dani v ponovno uporabo, mora upravičenec ob oddaji zahtevka priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da so bili ti sestavni deli in oprema oddani v ponovno uporabo V primeru, da so posamezni sestavni deli in oprema ribiškega plovila dani v ponovno uporabo, je potrebno na dokazilih o njihovi oddaji v nadaljnjo uporabo jasno navesti identifikacijske podatke novega imetnika teh sestavnih delov in opreme (ime in priimek / pravna oseba, naslov, kontaktni podatki). Če je v ponovno uporabo dan del opreme (npr. motor, elektronske naprave,..), je potrebno dokazilu priložiti tudi fotografijo oddane opreme, ki mora omogočati izvedbo sledljivosti predmeta. (8) V primeru, da je upravičenec oddal ribiško plovilo v razrez v ladjedelnico ali drugemu gospodarskemu subjektu, ki je registriran za izvajanje dejavnosti razreza, mora ob oddaji zahtevka za izplačilo premije priložiti potrdilo ladjedelnice ali drugega gospodarskega subjekta, ki je registriran za izvajanje razreza, o prevzemu plovila v razrez. (9) V primeru razreza se smatra, da je ribiško plovilo uničeno, ko je nedvoumno ugotovljeno, da plovila ni mogoče več uporabljati za plovbo. (10) Upravičenec mora zagotoviti, da je ARSKTRP omogočeno izvajanje kontrol na mestu samem pri izvajalcu razreza. (11) Upravičenec krije vse stroške, ki so potrebni za prerazporeditev plovila v druge dejavnosti oziroma za razrez plovila. (12) Če upravičenec svojih obveznosti ne izpolni v rokih, ki so določeni z odločbo ARSKTRP o odobritvi sredstev, šteje, da odstopa od izvedbe vloge. (13) Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (14) Upravičenec mora v obdobju petih let po zadnjem izplačilu sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o plovilu, ki je trajno ukinilo ribolovno dejavnost, ARSKTRP, ministrstvu, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom. (15) V primerih, ko so prejemniki sredstev pravne osebe, se opis aktivnosti in zneski odobrenih izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh ministrstva. V. Nacionalna shema trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti Nacionalna shema trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti je shema, s katero se določi zgornja raven bruto tonaže (BT) ribiških plovil, ki je lahko trajno umaknjena iz ribiške flote v obdobju, ki ni daljše od 24 mesecev. V obdobju 24 mesecev od dneva objave tega razpisa je dovoljeno trajno ukiniti največ 470 BT. VI. Izračun premije v okviru ukrepa »Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti« (1) Upravičencu po tem ukrepu pripada premija za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti, ki pomeni finančno nadomestilo za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti. Premija se upravičencu zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. (2) Za plovilo, za katero je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in je staro med 5 in 15 let, se izračun premije določi v skladu s Tabelo 1, in sicer po formuli, da se število bruto ton (v nadaljnjem besedilu: BT) pomnoži z določenim zneskom v eurih znotraj posamezne kategorije plovila po bruto tonaži, čemur se prišteje še fiksni znesek, ki je določen znotraj posamezne kategorije po bruto tonaži. (3) Za plovila, za katera je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in so stara med 16 in 29 let, se zneski premij izračunajo v skladu z drugim odstavkom tega poglavja, nato pa se ta znesek zmanjša za 0,75 odstotka na vsako leto preko 15 let. (4) Za plovila, za katera je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom in so stara 30 let ali več, se zneski premij izračunajo v skladu z drugim odstavkom tega poglavja, nato pa se celotni znesek zmanjša za 11,25 odstotka. (5) Za plovila, za katera je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiških plovil pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova, je znesek premije enak 70 odstotkov zneska premije, kot je izračunan na način določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega poglavja. TABELA 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VII. Merila za oceno in razvrstitev vlog (1) Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči glede na merila za oceno in razvrstitev vlog, je 120. Odobrijo se vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter so na podlagi ocene dosegle najmanj 30 točk, hkrati pa je vlagatelj obvezno dosegel vsaj 15 točk glede na merilo za oceno in razvrstitev vlog, ki zadeva povprečni iztovor na leto, izračunan za obdobje 24 mesece pred oddajo vloge, ki se ugotavlja za posamezno ribolovno orodje. (2) Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril za oceno in razvrstitev vlog: a) Starost plovila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Tonaža ribolovnega plovila, izražena v BT Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Povprečno število ladijskih dnevnikov na leto, izračunanih za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Povprečni iztovor na leto, izračunan za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge Glede na to merilo se upošteva le povprečni iztovor na leto, ki je bil v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge dosežen z ribolovnimi orodji, za katere so bili v NPRN določeni ukrepi prilagajanja ribolovnega napora (to so ribolovna orodja s kodami: GNS, GTR, PS, OTB in PTM). V primeru, da je plovilo, za katero se vlaga vloga, v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge lovilo z več orodji za katere je bilo v NPRN predlagano omejevanje ribolovnega napora, se za vsako izmed teh ribolovnih orodji ugotovi in točkuje povprečni iztovor na leto, izračunan za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge. Nato se seštevajo točke dosežene glede na posamezno ribolovno orodje, vendar le do višine 60 točk, ki je po tem merilu ni mogoče preseči. V Tabeli 2 je za posamezna ribolovna orodja določen razpon povprečnega iztovora s pripadajočimi točkami. TABELA 2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti vsebuje: – povabilo k oddaji vloge, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – določila glede vsebine vloge, – prijavni obrazec, – seznam obveznih prilog, ki jih mora vlagatelj predložit vlogi, – seznam neobveznih prilog k vlogi, – navodilo za vlaganje zahtevka. IX. Zahteve glede vsebine in priprave vloge (1) Vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna vloga na javni razpis nanašati samo na eno plovilo. (2) Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep. K vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Ta morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. Podatki, navedeni v vlogi in priloženih dokazilih, morajo biti skladni. (3) Vse priložene priloge in dokazila, ki so zahtevani z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena vlogi ali zahtevku napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. (4) Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP (tel. 01/580-77-92), od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko spletnega foruma ARSKTRP in MKO, kjer bodo objavljeni tudi odgovori ter na spletnih straneh, www.aktrp.gov.si in www.MKO.gov.si. (5) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh ministrstva in ARSKTRP. (6) Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo vlagatelja. X. Rok in način prijave (1) Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do vključno dneva objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za ta javni razpis, ki se objavi na spletni strani ministrstva. (2) Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati v glavni pisarni ARSKTRP. (3) Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od dneva objave javnega razpisa pa do dneva zaprtja javnega razpisa. (4) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP ali ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti«. (5) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XI. Obravnava vlog (1) Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. (2) ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo v vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo oddane oziroma bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Vloge se odobravajo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom ali do porabe bruto tonaže (BT), ki je za ta ukrep določena v Nacionalni shemi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, v V. poglavju tega javnega razpisa. (3) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar je zahteva stranke jasna in so priloženi vsi zahtevani dokumenti. (4) Če je v˝wwloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP od vlagatelja pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu določi rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave vlog v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo, popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. (5) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v VII. poglavju tega javnega razpisa. Zavrnejo se vloge, ki ne presegajo minimalnega praga 30 točk in vloge, ki sicer presegajo minimalni prag 30 točk, a pri tem ne dosegajo vsaj 15 točk glede na merilo, ki zadeva povprečni iztovor na leto, izračunan za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge. (6) Vloge, ki presegajo predpisani minimalni prag 30 točk, pri tem pa je vsaj 15 točk doseženih glede na merilo, ki zadeva povprečni iztovor na leto, izračunan za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge ter izpolnjujejo vse pogoje, se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev oziroma do porabe BT, ki je za ta ukrep določena v Nacionalni shemi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, v V. poglavju tega javnega razpisa. V primeru, da dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, prosta sredstva ali proste BT pa ne zadoščajo za odobritev vseh vlog, se odobri vloga, ki je bila oddana prej. (7) Če dve ali več popolnih vlog izpolnjujejo vse pogoje, določene v tem javnem razpisu in dosegajo enako število točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev ali BT pa ni dovolj za odobritev vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. (8) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. (9) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. (10) Vloga, ki je popolna, izpolnjuje predpisane pogoje in dosega vsaj 30 točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. XII. Izdaja odločbe (1) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. En izvod odločbe ARSKTRP pošlje tudi ministrstvu. (2) V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiškega plovila, mora upravičenec v skladu z odločbo ARSKTRP o odobritvi sredstev: a) v mesecu dni po tem, ko mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ministrstvu vrniti dovoljenje za gospodarski ribolov. Po prejemu dovoljenja za gospodarski ribolov minister upravičencu izda odločbo o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti (v nadaljevanju: odločba ministra o preklicu ribolovnega dovoljenja). En izvod odločbe ministrstvo posreduje tudi ARSKTRP; b) v mesecu dni po tem, ko mu je bil izdana odločba ministra o preklicu ribolovnega dovoljenja spremeniti namembnost plovila ali v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij, ki ju vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. (3) V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom ribiškega plovila, mora upravičenec v skladu z odločbo ARSKTRP o odobritvi sredstev: a) v šestih mesecih od dneve izdaje odločbe o odobritvi sredstev poskrbeti za razrez ribiškega plovila in b) najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem razrezu ministrstvu vrniti dovoljenje za gospodarski ribolov. Po prejemu dovoljenja za gospodarski ribolov minister upravičencu izda odločbo ministra o preklicu ribolovnega dovoljenja. En izvod odločbe ministrstvo posreduje tudi ARSKTRP. c) najkasneje v dveh mesecih po izdaji odločbe ministra o preklicu ribolovnega dovoljenja, poskrbeti za izbris plovila ali v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij, ki ju vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. (5) Če upravičenec dovoljenja za gospodarski ribolov ne vrne v roku, določenem v odločbi ARSKTRP o odobritvi sredstev, šteje, da je odstopil od vloge in do sredstev ni upravičen. (6) Zoper odločbo ARSKTRP o odobritvi sredstev je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. XIII. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev (1) Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Zahtevki za izplačilo se vlagajo v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. (2) Upravičenec lahko za pridobitev sredstev iz naslova tega ukrepa vloži, na osnovi posamične odločbe o odobritvi sredstev, največ 1 zahtevek za izplačilo sredstev. (3) Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev po izpolnitvi vseh obveznosti, ki izhajajo iz odločbe o odobritvi sredstev. (4) Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev na obrazcu za ukrep »Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti«, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP. (5) Zahtevku mora upravičenec priložiti dokumentacijo, predpisano z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe, javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru na podlagi 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. (6) Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne. (7) V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiških plovil v dejavnosti, ki ne sodijo v področje ribolova, upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev po tem, ko mu je bila izdana odločba ministra o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti. Upravičenec mora pred vložitvijo zahtevka poskrbeti za spremembo namembnosti plovila v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij Uprave RS za pomorstvo. Upravičenec zahtevku priloži tudi nov vpisni list iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika ladij, ki ga izda Uprava RS za pomorstvo, iz katerega je razvidna sprememba namembnosti plovila. (8) V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom ribiškega plovila, upravičenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev po opravljenem razrezu in po tem, ko mu je bila izdana odločba ministra o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupnosti. Upravičenec mora pred vložitvijo zahtevka poskrbeti za izbris plovila iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika ladij Uprave RS za pomorstvo. Upravičenec zahtevku priloži tudi odločbo o izbrisu plovila iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika ladij, ki jo izda Uprava RS za pomorstvo na podlagi razreza plovila. (9) Tisti upravičenci, ki razrez izvajajo sami, morajo ob oddaji zahtevka za izplačilo premije predložiti tudi za vse odpadke nastale pri razrezu, evidenčne liste v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), s katerimi se potrjuje oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje oziroma v primeru, da bodo posamezni sestavni deli in oprema ribiškega plovila dani v ponovno uporabo, za te sestavne dele in opremo priložijo dokazila, iz katerih je razvidno, da so bili oddani v ponovno uporabo. V primeru ponovne uporabe dela opreme mora biti zahtevku priložena tudi fotografija te opreme. XIV. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti (1) Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami iz Uredbe, tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. (2) Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, npr. evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo, se vlogo zavrne. (3) Če je bilo za vlagatelja vloge za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti z upravnim ali prekrškovnim postopkom ugotovljeno, da je vodil en ali več ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki naj bi trajno ukinilo ribolovno dejavnost, vendar ribolovnih dejavnosti dejansko ni vršil, se mu vlogo zavrne. (4) Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP o odobritvi sredstev, ni izpolnil v rokih, določenih v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe o odobritvi sredstev, mora o tem obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti ni mogel izpolniti iz objektivnih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti. XV. Nadzor nad izvajanjem ukrepa (1) Ministrstvo kot organ za upravljanje OP 2007–2013 v skladu z 59. členom Uredbe 1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. (2) Administrativna struktura ARSKTRP zagotavlja ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep. (3) Služba za kontrolo ARSKTRP je v primeru razreza ribiških plovil odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem pred izplačilom sredstev. Služba za kontrolo ARSKTRP lahko pri izvajanju kontrol sodeluje z ribiško inšpekcijo oziroma s sodnimi izvedenci. V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ribiških plovil pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova, se kontrole na kraju samem ne izvajajo. (4) Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol obvešča organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep, ki v primeru kontrol, ki se nanašajo na izvajanje ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, obvesti tudi ribiško inšpekcijo. (5) V primeru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ko je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom plovila, Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja kontrolo vloge in poteka razreza plovila na kraju samem ob vsakem razrezu plovila. Ob razrezu plovila Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja kontrolo na kraju samem toliko časa, dokler ni nedvoumno ugotovljeno, da je upravičenec izpolnil svojo obveznost glede razreza plovila in se prepriča, da je plovilo uničeno. Upravičenec mora zagotoviti, da bo ARSKTRP omogočeno izvajanje kontrol na mestu samem pri izvajalcu razreza.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje