Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2709/12 , Stran 1137
Ob-2709/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe LIKO d.d. Liboje, uprava sklicuje
18. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje,
v četrtek, dne 28. 6. 2012 ob 16.30, na sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja. Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanju uprave in nadzornega sveta in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2011 je izkazan v znesku 3.935.871,92 EUR. 3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 se razdeli za: Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 74.671,20 EUR, kar pomeni: – vrednost bruto dividende: 1,35 EUR, – vrednost neto dividende: 1,08 EUR. Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2001. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo. Dividende se izplačajo v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine. 3.3. Bilančni dobiček v višini 3.861.200,72 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček). 3.4. Izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu: a) Izplačilo nagrade upravi bruto: 2.750,00 EUR. b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu bruto: 2.750,00 EUR 3.5. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. 4. Dopolnitev Statuta družbe in sprejem prečiščenega besedila statuta. V prvem odstavku 5. člena Statuta se v skladu s 183. členom ZGD-1 sedma alinea prvega odstavka doda nov stavek, ki opredeljuje lastnosti delnic: »Delnice glasijo na prinosnika:« Predlog sklepa: v prvem odstavku 5. člena Statuta se v skladu s 183. členom ZGD-1 sedma alinea prvega odstavka doda nov stavek, ki opredeljuje lastnosti delnic: »Delnice glasijo na prinosnika:« Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v času od sklica do 4 dni pred skupščino med 12. in 14. uro, pri upravi družbe. Vsak nov predlog delničarjev mora biti v pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica. Pravico sodelovanja in glasovanja na skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, če se prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe vsaj 4 dni pred zasedanjem skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O 1. točki se glasuje javno, o ostalih točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina. V skladu z dogovorom na skupščini pa se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 28. junija 2012 ob 17.30, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
LIKO d.d. Liboje direktorica Magda Mesec