Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2870/12 , Stran 1127
Ob-2870/12
Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, 6/11), prvega odstavka 32. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00 in 28/01), 6. točke 18. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana objavlja
javni poziv
za nakup stanovanj
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad), vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo posameznih stanovanjskih enot, skupin stanovanj in stanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: stanovanj) na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave tega javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (nadaljnje prodaje oziroma oddaje v najem) glede na naslednja v tem pozivu splošno opredeljena merila, in sicer: 1. Pravni status nepremičnine Ponujena stanovanja morajo biti nezasedena(*1), evidentirana po zakonodaji o graditvi objektov, z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem(*2), prosta vseh bremen ter pripravljena za vselitev najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. (*1) Nevseljena, prosta stvari in oseb. (*2) V primeru podane plombe v e-ZK se po preučitvi predloga, podanega pod plombo, lahko šteje, da je ta pogoj izpolnjen. V primeru, da ponudnik katerega od pogojev iz prejšnjega odstavka nima zagotovljenega v času oddaje ponudbe, mora v ponudbi podati pojasnila oziroma opredeliti razloge za stanje ter podati predvideni način oziroma rok izpolnitve pogoja. Navedeno bo Sklad upošteval pri odločanju o nakupu oziroma nakupni vrednosti. 2. Pravnomočno gradbeno in pravnomočno uporabno dovoljenje Stanovanja morajo biti dokončana in primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih se nahajajo posamezna stanovanja, morajo imeti pravnomočno gradbeno in pravnomočno uporabno dovoljenje. Izbrani ponudniki bodo morali za stanovanja po sklenitvi prodajne pogodbe zagotoviti ustrezna zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi za dobo dveh let od prevzema stanovanja po tem pozivu (bančna garancija, kavcijska garancija pri zavarovalnici, depozit prodajalca pri kupcu, ki se ne obrestuje). V primeru, da izbrani ponudnik tega ne more zagotoviti, bo to v primeru odločitve za nakup upoštevano pri nakupni vrednosti in opredeljeno v prodajni pogodbi. 3. Primernost lokacije Sklad bo kupoval stanovanja predvsem v urbanih naseljih, razvitih industrijskih območjih in tistih območjih, kjer je izraženo povpraševanje fizičnih oseb po cenovno dostopnih stanovanjih in obstaja stalni interes za najem stanovanj, in sicer zlasti v nacionalnih, regionalnih središčih in pomembnejših lokalnih središčih ter s prostorskimi akti opredeljenimi razvojnimi območji. Kot primerne bo Sklad štel zlasti tiste lokacije, ki omogočajo kakovostne življenjske in bivalne razmere, imajo dobro prometno povezavo in so dostopne z javnim potniškim prometom. V bližini mora biti zagotovljena osnovna družbena infrastruktura in oskrbne dejavnosti – vrtec, šola, trgovina, zdravstveni dom, otroška igrišča in zelene površine, ki jih je mogoče izkoriščati za rekreacijo. V primeru, da ponudnik tega ne more zagotoviti, bo to upoštevano pri nakupni vrednosti. 4. Primerna struktura in funkcionalnost stanovanj Sklad bo kot primerna štel stanovanja različnih velikosti skladno z optimalnimi površinskimi normativi po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) ter ostale racionalne velikosti stanovanj s fleksibilno zasnovo primerno predvsem za prve iskalce stanovanj, mlade družine in družine z večjim številom otrok. Ponujena stanovanja morajo imeti z zakonodajo oziroma prostorskimi akti predpisano minimalno število primernih parkirnih mest. Parkirna mesta za stanovanja se zagotavljajo na nivoju terena ali v objektu. 5. Primerne gradbene in tehnične lastnosti stanovanj in stavb Primerna so zlasti stanovanja v energetsko učinkovitih, ekološko sprejemljivih stavbah, z možnostjo večje rabe dostopnih obnovljivih virov energije, trajno in kakovostno streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim stavbnim pohištvom (vhodna vrata, okna, balkonska vrata), z materiali, ki so ekološko sprejemljivi, trajni in trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdrževanje oziroma opravičijo stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, s sodobno racionalno zasnovo instalacij, naprav in opreme, ki omogoča varčno rabo energije ter individualnim obračunavanjem porabljene energije. Izbrani ponudnik bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe moral zagotoviti izpolnjevanje zahtev prvega in drugega odstavka 68.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12), saj bodo stanovanja namenjena nadaljnji prodaji oziroma oddaji v najem. Sklad bo kupoval le stanovanja v stanovanjskih stavbah z več kot osmimi posameznimi deli, za katere je izdano in pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje od (vključno) 1. 1. 2007 dalje, pri čemer bo Sklad sledil k čim večjemu lastniškemu deležu znotraj posamezne stanovanjske stavbe. Za stanovanja bo preverjeno dejansko stanje stanovanja in stavbe (gradbene in tehnične lastnosti), stanje morebitne zastarelosti stanovanja in stavbe ter primernost stanovanja za takojšno uporabo. V primeru odločitve za nakup bodo ugotovitve upoštevane pri nakupni vrednosti in opredeljene v prodajni pogodbi. 6. Cena in plačilni pogoji Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki bodo ob upoštevanju vpliva meril, navedenih v točkah 1, 2, 3, 4 in 5 tega poziva, zagotavljali cenovno čim ugodnejši odkup stanovanj in bodo omogočali Skladu, ob upoštevanju vseh stroškov, takojšnjo vselitev, nadaljnjo prodajo ali oddajo stanovanj. Sklad bo na posredovane ponudbe – vloge podal odgovor na podlagi preučitve prejete vloge in prilog. Prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo poleg ugodne cene ponudili boljše plačilne pogoje, pri čemer bo Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil s posebnostmi in zahtevami zakonodaje, vezanimi na načine plačil pogodbene kupnine, ki izhajajo iz narave njegovega statusa (javni sklad). Sklad bo strokovno preverjal velikost stanovanjskih površin po podatkih GURS. Stanovanjska površina se izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05). Ostali pogoji javnega poziva Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane pisno na predpisanem obrazcu in zagotavljajo prevzem dokončanih in za takojšnjo uporabo primernih stanovanj. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti ponudniki, katerih ponujena stanovanja bodo v celoti ali v večji meri ustrezala zgoraj navedenim vsebinskim zahtevam. V primeru večjega števila enakovrednih ponudnikov, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo s tistim prodajalcem, ki bo ponudil nižjo ceno za svoja stanovanja oziroma ugodnejše plačilne pogoje (možnost kreditiranja, daljši rok odplačila). Prednost med prejetimi ponudbami imajo ponudniki, ki bodo izkazali, da zagotavljajo primerno kratko časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja v uporabo in katerih poslovanje (v primeru pravnih oseb) je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar izkažejo z ustrezno dokumentacijo – priloge k vlogi. Izbrani ponudniki bodo vabljeni na pogajanja o dokončni ceni in ostalih pogojih nakupa. Sklad si pridržuje pravico, da lahko postopek obravnave ponudbe oziroma nakupa stanovanj kadarkoli ustavi vse do veljavne sklenitve prodajne pogodbe. Posebno opozorilo Sklad si pridržuje pravico, da splošno opredeljena merila v tem pozivu skladno s splošnimi in posamičnimi akti poslovanja Sklada podrobneje opredeli, dopolni in razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotrnosti nakupov, brez javne objave teh podrobnejših meril. Sklad pri nakupih nepremičnin ravna skladno z zakonodajo, ki ureja njegovo delovanje glede na njegov status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju s stvarnim premoženjem. Način oddaje ponudb in izbor ponudb Sklad pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj na predpisanem obrazcu vključno s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, od objave javnega poziva pa vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do javne objave zaprtja tega poziva. Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu oddaje ponudb so objavljeni na spletni strani Sklada, in sicer: www.stanovanjskisklad-rs.si (javni razpisi, podrubrika javni pozivi). Zaradi zagotavljanja enotnega evidentiranja in obdelave podatkov je obvezna oddaja ponudbe na obrazcu Sklada – vloga za javni poziv. V primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanem obrazcu, bo Sklad ponudnika pozval, da vlogo odda še na predpisanem obrazcu ter to štel kot dan oddaje ponudbe. Ponudnik mora za vsako lokacijo podati samostojno ponudbo na predpisanem obrazcu. Pisne ponudbe – vloge z vsemi prilogami in z veljavnostjo najmanj 60 dni z možnostjo podaljšanja pričakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. Ponudbe na obrazcu Sklada z vsemi prilogami morajo kot priporočene pošiljke ali pošiljke oddane v vložišču Sklada prispeti na Sklad vsaj en dan pred odpiranjem ponudb. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za dostavo ponudb iz prejšnjega odstavka. Prvo komisijsko in nejavno odpiranje prispelih ponudb bo v prostorih Sklada izvedeno 15. 6. 2012, naslednja odpiranja bodo predvidoma vsak tretji petek v mesecu. Termini odpiranja ponudb bodo po prvem odpiranju objavljeni na spletni strani Sklada. Sklad bo ponudnike z nepopolnimi ali nejasnimi ponudbami pozval k dopolnitvi v roku 15 dni. V primeru, da ponudnik v navedenem roku vloge ne bo ustrezno dopolnil, bo Sklad vlogo štel za nepopolno in je ne bo nadalje obravnaval. Popolne ponudbe bodo strokovno preučene. Odločitev o popolni ponudbi bo Sklad sprejel v roku 30 dni od dne popolnosti ponudbe. Izbrani ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih postopkih za sklenitev prodajne predpogodbe ali pogodbe. Ostali ponudniki bodo obveščeni o nesprejemu ponudbe. Zoper odločitev o nesprejemu ponudbe ni pritožbe. Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in poslovnim ter finančnim načrtom, pridržuje pravico do proste izbire ponudnika. Sklad lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. Prav tako lahko Sklad postopek obravnave posamezne izbrane ponudbe ustavi kadarkoli do veljavne sklenitve pravnega posla – predpogodbe oziroma prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, v kar ponudniki izrecno privolijo s prijavo na javni poziv. Informacije v zvezi z javnim pozivom: tel. 01/47-10-500, e-naslov: tajnistvo@stanovanjskisklad-rs.si.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad