Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1657. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011, stran 4138.

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Zakona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) na 13. redni seji dne 17. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011
1. člen
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 88/11).
2. člen
Doda se nov 8.a člen, ki glasi:
»Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem Centru za socialno delo. V izjemnih primerih (nepričakovana zaposlitev staršev, sproščeno mesto v vrtcu ipd.), ko je otrok nepričakovano vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.«
3. člen
»Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011« se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900- 6/2012/11
Radeče, dne 17. maja 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.