Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2829/12 , Stran 1157
Ob-2829/12
Na podlagi 12. člena Statuta družbe PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 160, Ljubljana, upravni odbor sklicuje
7. sejo skupščine
družbe PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 160, Ljubljana,
ki bo v petek, dne 8. 6. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Borut Jamnik. Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.786.947,00 EUR se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 166.221,00 EUR, tako da po povečanju znaša 1.953.168,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 166.221 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.953.168 kosovnih delnic, pri čemer posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1,00 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je 15,0402 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa 2.499.997,08 EUR. V osnovni kapital družbe se ob povečanju osnovnega kapitala vplača 166.221,00 EUR, presežek vplačila za novo izdane delnice v višini 2.333.776,08 EUR pa se vplača v kapitalske rezerve. Lastnosti delnic: delnice so navadne, imenske, kosovne in prosto prenosljive. Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela bilančnega dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi delnicami družbe isti razred. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se ne izključi. K sodelovanju v povečanju osnovnega kapitala se povabi zaključen krog investitorjev, in sicer le obstoječe delničarje družbe. Rok za vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem sklepom je 14 dni od sprejema tega sklepa na skupščini, pri čemer imajo dosedanji delničarji možnost uveljavitve prednostne pravice v roku 14 dni od dne sprejema tega sklepa. Plačilo novih delnic se izvede tako, da vsak vplačnik na račun družbe vpiše število novih delnic in vplača pripadajoči emisijski znesek. Skupna vrednost denarnih vložkov vplačnikov znaša 2.499.997,08 EUR, od česar se na osnovni kapital prenese znesek 166.221,00 EUR, znesek 2.333.776,08 EUR pa predstavlja vplačani presežek kapitala. Vpisniki in vplačniki kapitala so dolžni vplačati ob nakupu delnic PDP, d.d. celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Če do izteka 14 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev družbe ni v celoti vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala, postane vpis neobvezujoč. Upravni odbor družbe je pooblaščen za sprejem sprememb statuta, ki se nanašajo na spremembo osnovnega kapitala in število delnic v skladu s tem sklepom. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem in potrditev čistopisa statuta družbe.« Pojasnila Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno po pošti, z elektronsko pošto ali po telefaksu prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@pdp.si. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu Dunajska cesta 160, Ljubljana, je dostopno gradivo za skupščino vsak delovni dan, od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in sicer: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, da je dal posamezni predlog sklepa upravni odbor in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo je predlagal upravni odbor družbe, z obrazložitvami in pojasnili, – gradivo k točki 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe, – informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
PDP, d.d. predsednik upravnega odbora Borut Jamnik