Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1644. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, stran 4104.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05 in ZVrt-D, Uradni list RS, št. 25/08, 36/10) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Ősnovni šoli Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, način in postopek sprejemanja otrok v Vrtec Pikapolonica pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: zavod).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Predšolske otroke se sprejema v organizirano obliko vzgoje in varstva, ko je otrok dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Zavod lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelka.
4. člen
Zavod najmanj enkrat letno objavi javni razpis novincev za naslednje leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Starši oziroma skrbniki, ki potrebujejo varstvo za svojega otroka, izpolnijo vlogo za vpis otroka na posebnem obrazcu, ki ga dobijo v tajništvu šole, na sedežu vrtca ali na spletni strani vrtca. Izpolnjeno vlogo oddajo na sedežu zavoda do 30. aprila.
5. člen
Vloga mora vsebovati vse podatke in priloge, ki se v vlogi zahtevajo. Zavod vlagatelje, katerih vloge bo obravnavala komisija, pisno, ustno, po telefonu ali preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi njihovih vlog zaradi uporabe kriterijev. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga v določenem roku ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jo vloga vsebuje.
Dokazila, ki jih starši predložijo za namen točkovanja v skladu s kriteriji, ne smejo biti starejša od meseca dni.
V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, navedenih v prijavi, ima komisija za sprejem otrok pravico preveriti posamezna dejstva.
6. člen
Vpis otrok se opravi praviloma v mesecu maju za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest se lahko otroci sprejemajo skozi vso leto, razen za mesec julij in avgust.
Obvestilo o vpisu otrok v vrtec se objavi v lokalnem mediju in na oglasnih deskah vrtca v mesecu aprilu tekočega leta.
7. člen
Vse vloge, ki prispejo med šolskim letom za vpis v novem šolskem letu se obravnavajo kot da bi bile vložene v času uradnega vpisa.
8. člen
Že vpisani otroci, ki so izpisani za mesec julij in avgust, se s 1. 9. novega šolskega leta ne obravnavajo kot novinci.
9. člen
Zavod je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo skozi vse leto. Prav tako zavod na zahtevo, posreduje podatke občini ustanoviteljici za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom o stanju kapacitet v posameznih oddelkih vrtca.
10. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojen program.
11. člen
Zavod starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Zavod o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga napiše pediater.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
13. člen
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnika strokovnih delavcev vrtca,
– predstavnika ustanovitelja,
– predstavnika sveta staršev vrtca.
14. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj zavoda. Komisija na prvi seji izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika lahko predlaga vsak član komisije, kandidata za podpredsednika komisije pa predsednik. Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delo komisije vodi predsednik.
Komisija je sklepčna, če so navzoči trije člani, odločitve komisija sprejema z večino glasov vseh svojih članov.
Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec, vendar brez pravice glasovanja.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
15. člen
Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok, vendar ne pozneje kot do 25. maja.
Komisija za sprejem otrok obravnava vse prijave za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do vključno 30. aprila tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto.
Komisija pregleda prispele vloge in jih točkuje.
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
16. člen
Na sejah komisije se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– poimensko prisotnost članov,
– razpoložljivo število prostih mest,
– številčne podatke o prispelih vlogah,
– sprejete sklepe komisije,
– končne ugotovitve komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z veljavnimi predpisi.
17. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok, ki se za novo šolsko leto vpisujejo prvič, praviloma enkrat letno v mesecu maju ali juniju.
Komisija med šolskim letom po potrebi obravnava vloge mesečno, in sicer tiste, ki prispejo do zadnjega v mesecu pred zasedanjem komisije.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
18. člen
Komisija za sprejem otrok mora pri izbiri, sprejemu ter razporejanju otrok v zavod upoštevati točkovno ovrednotene kriterije, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih).
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih).
+-----+----------------------------------------------+----------+
|Št. |Kriterij                   | Št. točk |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|1.  |Starši imajo skupaj z otrokom stalno     |     |
|   |prebivališče na območju občine        |     |
|   |ustanoviteljice oziroma na območju šolskega  |     |
|   |okoliša:                   |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– en starš                  |  15  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– oba starša                 |  30  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|2.  |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno  |  20  |
|   |šolo                     |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|3.  |Otrok, katerega starši so zaposleni:     |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– en starš                  |  15  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– oba starša                 |  30  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|4.  |Otrok živi v enoroditeljski družini, kar   |  10  |
|   |dokazuje potrdilo o družinski skupnosti    |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5.  |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red |  10  |
|   |v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet.  |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|6.  |V vrtec je že vključen otrokov brat ali    |  7   |
|   |sestra                    |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|7.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov         |  7   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|8.  |Družina ima več vzdrževanih otrok       |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– 4 otroci ali več              |  6   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– 3 otroci,                  |  5   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|   |– 2 otroka.                  |  4   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom. Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem razporedu:
1. Starost otroka: prednost ima starejši otrok.
V. SPREJEM OTROK
19. člen
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega seznama glede na starost, prosta mesta in glede na program, ki se izvaja v vrtcu.
Zavod v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti se v skladu s prednostnim vrtnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Čakalni seznam velja, dokler se ne izprazni oziroma do novega šolskega leta.
Zavod izda v roku 8 dni po seji komisije prednostni vrstni red iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani zavoda. Podatki se objavijo pod šifro.
20. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihove otroke z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so straši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
21. člen
Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila, z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v roku 15 dni od prejema ugovora.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.
22. člen
O ugovoru odloča svet zavoda, ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči s staršem. Zoper odločitev sveta zavoda je dopusten upravni spor.
Zavod mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o delu komisije in v dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo komisije.
23. člen
Ko je odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrtnem redu otrok, zavod pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med zavodom in starši.
Če starši v roku 15 dni od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe se šteje, da so vlogo umaknili.
Otroke, ki so že sprejeti, vendar starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se uvrsti na zadnje mesto prednostnega seznama.
V primeru, da otroka med letom ni mogoče sprejeti, se njegova vloga vodi za naslednje šolsko leto.
24. člen
Vsi dokumenti zavoda v postopku sprejemanja otrok v vrtec, se staršem vročajo po pošti z navadno pošiljko ali po elektronski poti. Šteje se, da je pošta vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
25. člen
Če se izprazni mesto med letom, se sprejme otrok, ki je prvi na čakajoči prednostni listi v določeni starostni skupini pred na novo vpisanimi otroki.
VI. IZPIS OTROK
26. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo. Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz zavoda. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 14 dni pred želenim datumom izpisa. Izjavo o izpisu dobijo starši v vrtcu ali na spletni strani vrtca.
Odpovedni rok začne teči z dnem oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.
Zavod prekine pogodbo in otroka izpiše iz vrtca, kolikor je otrok več kot dva meseca odsoten brez predhodne pisne, z zdravniškim spričevalom utemeljene odsotnosti.
Pogodba preneha veljati tudi:
– z odpovedjo zavoda v primeru, da starši v roku 15 dni po datumu, ki je določen za vključitev otroka v program vrtca, ne pripeljejo otroka v vrtec;
– sporazumno, če se tako dogovorita vrtec in starši.
VII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 64/08, 44/09).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-04-12
Bistrica ob Sotli, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.