Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 430-9/2012 Ob-2726/12 , Stran 1117
Št. 430-9/2012 Ob-2726/12
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-1/2010-14 z dne 18. 2. 2010, sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-9/2011-21 z dne 17. 11. 2011 o spremembi sklepa št. 032-1/2010-14, sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-1/2012-13 z dne 26. 1. 2012 ter sklepa župana št. 430-9/2012 z dne 6. 3. 2012 Občine Sežana objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin, parc. št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 4320/12, 4320/13 in 2212/669, vse k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: a) Zemljišče parc. št. 3791/11, neplodno, v izmeri 4225 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 289.617,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. b) Zemljišče parc. št. 3791/12, neplodno, v izmeri 4455 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 305.383,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. c) Zemljišče parc. št. 4320/11, neplodno, v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. č) Zemljišče parc. št. 4320/12, neplodno, v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. d) Zemljišče parc. št. 4320/13, neplodno, v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. e) Zemljišče parc. št. 2212/669, gozd, v izmeri 397 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 26.996,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč: Zemljišči pod a) in b) sta nastali s parcelacijo zemljišča s parc. št. 3791/7, k.o. Sežana (odločba Geodetske uprave RS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, Sežana; št. odločbe 02112-158/2011-3 z dne 15. 6. 2011). Zemljišči se nahajata na območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje za proizvodnjo P-12, ureditvena enota: dvoranski objekti »d«, kar pomeni: P – območja za proizvodnjo Območja proizvodnih dejavnosti (P) so namenjena proizvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za občasno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot spremljajoči dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj). a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti: – proizvodne dejavnosti, – gradbeništvo, – skladiščenje, – servisi in storitvene dejavnosti, – oskrbne dejavnosti in trgovina, – gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna dejavnost osnovni rabi. b) dopustne so naslednje vrste posegov: – za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov, – spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za obravnavano namensko rabo površin, – novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene površine (z) in igrišča (zi), – postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema), – ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze), – ureditve javnih površin, – deponije razsutih tovorov niso dopustne. Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«: “d” – dvorane in delavnice (večji objekti, proizvodne dvorane, skladišča). V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje objektov velja: Urbanistično oblikovanje: – novogradnje in nadomestne gradnje objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte (nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in raba objektov, – zazidanost gradbene parcele je lahko največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta. Arhitekturno oblikovanje stavb: – dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, – maksimalni vertikalni gabarit objektov je lahko 12 m. V ureditveni enotah so dopustni tudi objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki (za poslovne objekte ...), vendar višino, ki ne presega 15 m. Zemljišča pod c), č) in d) se nahajajo v območju, ki ga ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje mešane rabe M-07, ureditvena enota:dvoranski objekt »d«, kar pomeni: M – območja mešane rabe Območja mešane rabe (M) so namenjena oskrbi, storitvam, manjšim proizvodnim dejavnostim (manjši obseg, manjši vplivi), poslovnim dejavnostim (brez stanovanj). a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti: – terciarne dejavnosti, – šport in rekreacija, kultura, poslovni prostori dejavnosti, – proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje. b) dopustne so naslednje vrste posegov: – za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov, – spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnostih, ki so določene za obravnavano namensko rabo, – novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene površine (z) in igrišča (zi), – postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema), – ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze), – vodnogospodarske ureditve, – ureditve javnih površin, – deponije razsutih tovorov niso dopustne. Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«: “d” – dvorane in delavnice (večji objekti, proizvodne dvorane, skladišča). V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje objektov velja: Urbanistično oblikovanje: – novogradnje in nadomestne gradnje objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte (nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in raba objektov, – zazidanost gradbene parcele je lahko največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta. Arhitekturno oblikovanje stavb: – dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, – maksimalni vertikalni gabarit objektov je lahko 12 m. V ureditveni enotah so dopustni tudi objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki (za poslovne objekte ...), vendar višino, ki ne presega 15 m. Zemljišče pod e) se nahaja v območju stanovanj z oznako S-55, gradnja se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu ZS34 in PS25 – Ograde v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98), ki obravnavano parcelo uvršča v območje ZS 34. V ZN Ograde je zemljišče parcele označeno z oznako C9 in je namenjeno gradnji individualnega stanovanjskega objekta. Parcela, ki je predmet prodaje, predstavlja del zemljišča predvidenega za gradnjo individualnega stanovanjskega objekta. Tlorisni gabarit objekta je max. 10,60 m × 15,00 m, višinski gabarit je P+1 in je razviden iz idejne zasnove objekta. Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo +/- 10% po dolžini in +/- 15% po širini. Glede na višino objektov je odstopanje maksimalno + 1 m in odstopanj navzgor ni. Kleti so dopustne. Kota vrha stropne plošče kleti je lahko max. 50 cm nad obstoječim (naravnim) terenom. Tolerance spreminjanja mej med posameznimi parcelami so dovoljene pod pogojem, da se bistveno ne poveča stavbno zemljišče. Ni dopustno graditi prizidkov v območju ZS 34. Gradnja je lahko klasična, montažna ali kombinirana. Glede namembnosti objektov in naprav so spremembe dopustne do stopnje, ko ne kršijo ali spreminjajo osnovnih dejavnosti posameznega območja, opredeljenega s tem načrtom. V pritličju stanovanjskih objektov se lahko organizira trgovsko-uslužna dejavnost pod pogojem, da je nemoteča in ekološko varna. 4. Vrsta pravnega posla: – prodaja zemljišč. 5. Varščina: 5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine. Ponudbi za nakup posameznega zemljišča je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine. 5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909, s pripisom št. 430-9/2012, in sicer do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu posamezne predmetne nepremičnine. 5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup posamezne nepremičnine umakne. 5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 6. Prodajni pogoji in merila: 6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izhodiščno ceno. 6.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 7. Pogoji sodelovanja: 7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe. 7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni); – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 8. Drugi pogoji: – Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. – Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri notarju, vknjižbe pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana. – Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. – Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. – Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le ta obstaja. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. 9. Obvestilo o izbiri ponudnika: – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. – Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. – O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb. 10. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. – Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. 11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Sežana« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani, www.sezana.si. 11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 11. 6. 2012, do 10. ure. 11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 12. Javno odpiranje ponudb: 12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 12. 6. 2012, ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana. 12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 05/731-01-00 ali 05/731-01-07.
Občina Sežana