Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

SV 490/12 Ob-2779/12 , Stran 1161
SV 490/12 Ob-2779/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka 490/12 z dne 16. 5. 2012, je bilo v skupni izmeri 64,15 m2, ki se nahaja na naslovu Murska Sobota, Lendavska ulica 10, 9000 Murska Sobota, in sicer v drugem nadstropju stavbe z identifikacijsko oznako 502, stoječi na parceli številka 319/2, katastrska občina 105-Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Kavčič Boštjan, stanujoč Murska Sobota, Jakobovo naselje 28, 9000 Murska Sobota, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 17. 10. 2007, sklenjeni s prodajalcem Rituper Dejanom, stanujoč Lendavska ulica 10, Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 16.000,00 EUR s pripadki.