Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1630. Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva, stran 4070.

Na podlagi petega odstavka 101. člena in osmega odstavka 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/63/EU z dne 1. junija 2011 o spremembi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 147 z dne 2. 6. 2011, str. 15), in Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16) določa vrsto akreditacije in druge tehnične pogoje za izvajalca monitoringa ter poročanje izvajalca monitoringa.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Preveritelj je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pregledovanje poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.
II. IZVAJALEC MONITORINGA
3. člen
(izvajalci monitoringa)
Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva izvaja izvajalec monitoringa, ki je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je pridobil pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in:
1. je vpisan v evidenco preveriteljev ali ima sklenjeno pogodbo s pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki je vpisan v evidenco preveriteljev;
2. izpolnjuje zahteve za področje preverjanja proizvodov skladno z zahtevami standarda SIST EN 45011;
3. izpolnjuje zahteve za presojanje sistemov vodenja kakovosti in sistemov ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 19011;
4. izpolnjuje zahteve za posle dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti skladno z zahtevami standarda MSZ 3000;
5. ima za podizvajalce le pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izpolnjujejo zahteve iz 2., 3. ali 4. točke tega odstavka.
4. člen
(izpolnjevanje zahtev)
Izpolnjevanje zahtev iz 2. in 3. točke prejšnjega člena se dokazuje z akreditacijsko listino skladno z zahtevami standarda SIST/EN ISO/IEC 17020.
III. OBSEG PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA TRAJNOSTNIH MERIL
5. člen
(preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril)
(1) Izpolnjevanje trajnostnih meril za biogoriva preverja izvajalec monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.
(2) Izvajalec monitoringa mora preveriti, ali proizvajalec biogoriv in dobavitelj goriv uporabljata sistem nadzora izpolnjevanja trajnostnih meril, ki je natančen, zanesljiv in zaščiten pred goljufijami.
(3) Izvajalec monitoringa mora pregledati letno poročilo o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov, ki ga v skladu s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu, pripravi proizvajalec biogoriv ali dobavitelj goriv.
(4) Izvajalec monitoringa mora sporočiti proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju goriv ugotovljene neskladnosti in odstopanja od dejanskega stanja, ki jih je opazil pri pregledu letnega poročila iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(pogostost preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril)
(1) Izvajalec monitoringa mora preveriti izpolnjevanje trajnostnih meril za vsaj pet odstotkov celotne količine biogoriv, ki jo dobavitelj goriv dobavlja iz držav članic Evropske unije ali uvaža iz tretjih držav v enem letu.
(2) Izvajalec monitoringa mora preveriti izpolnjevanje trajnostnih meril za biogoriva pri proizvajalcu biogoriv s periodo pregleda vsaj enkrat na dva meseca. Če proizvajalec biogoriv pretvarja biomaso v biogoriva samo občasno, se v periodo pregleda šteje samo čas, ko se vrši pretvarjanje biomase v biogoriva.
(3) Izvajalec monitoringa mora hraniti poročila in dokumentacijo o pregledih iz prvega in drugega odstavka tega člena najmanj pet let in jo poslati ministrstvu na njegovo zahtevo.
IV. POROČANJE IZVAJALCEV MONITORINGA
7. člen
(obveščanje proizvajalca biogoriv in dobavitelja goriv)
Izvajalec monitoringa mora proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju goriv najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je končal s preverjanjem izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva, izdati poročilo o opravljenem pregledu.
8. člen
(poročanje ministrstvu)
(1) Izvajalec monitoringa mora v 15 dneh od ugotovitve odstopanja iz četrtega odstavka 5. člena ter prvega in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika po elektronski pošti obvestiti ministrstvo o ugotovljenih odstopanjih, ki jih je opazil pri preverjanju izpolnjevanja trajnostnih meril. Obvestilo mora vsebovati vsaj:
– naziv proizvajalca biogoriv ali dobavitelja goriv, njegovo davčno številko in številko pošiljke biogoriva;
– datum preverjanja;
– državo izvora surovin za biogoriva oziroma biogoriv;
– natančno lokacijo izvora surovine z geografskimi koordinatami skrajnih točk zemljišča, če je ta pridelana na zemljišču;
– naziv vseh posrednikov v dobavni verigi pošiljke surovin za biogoriva oziroma biogoriv;
– količino in vrsto biogoriva, njegovo energijsko vrednost in skupne emisije toplogrednih plinov;
– opis ugotovljenega odstopanja.
(2) Izvajalec monitoringa mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati ministrstvu letno poročilo o izvedbi preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva, ki jih je opravil v preteklem letu. Poročilo mora biti v elektronski obliki in mora vsebovati vsaj:
– poročilo o opravljenih preverjanjih izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva pri posameznem proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju goriv;
– poročilo o nadzoru izpolnjevanja zahtev minimalnih okoljskih in socialnih vidikov zaradi učinka politike proizvodnje biogoriv v državi, s katero Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma in iz katere se uvaža biogorivo;
– povzetek poročila o odstopanjih iz prejšnjega odstavka;
– poročilo o izvedenih aktivnostih, opravljenih za namen iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika;
– poročilo o pregledu letnega poročila proizvajalca biogoriv ali dobavitelja goriv iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril)
Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril iz 5. člena tega pravilnika se začne izvajati 1. septembra 2012.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-178/2012
Ljubljana, dne 22. maja 2012
EVA 2012-2330-0133
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje