Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2841/12 , Stran 1114
Ob-2841/12
Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave je 22. 5. 2012 na svoji 39. redni seji na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštituta za hidravlične raziskave sprejel odločitev o objavi javnega razpisa za imenovanje direktorja Inštituta za hidravlične raziskave. Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 48. členom Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju, izpolnjevati kandidat: – imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta, – izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih, – izkazovati sposobnosti za organiziranje in vodenje, – aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik, – izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa zakon ali ustrezen predpis. Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave. Direktor Inštituta za hidravlične raziskave je organizacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja Inštituta za hidravlične raziskave traja pet let. Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 8 dneh od objave tega javnega razpisa na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000 Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora biti v zaprti ovojnici, z oznako »Za razpisano mesto direktorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in vodenja Inštituta za hidravlične raziskave. Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, tel. 01/24-18-420, ga. Šuštaršič. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh od izteka roka za oddajo vlog.
Inštitut za hidravlične raziskave Ljubljana