Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2707/12 , Stran 1099
Ob-2707/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03) in Nacionalnega programa športa RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), objavlja Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto v letu 2012
1. Predmet razpisa 2. Okvirna višina razpisanih sredstev 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis in merila 4. Rok in način prijave 5. Rok porabe dodeljenih sredstev 6. Datum odpiranja vlog 7. Izid razpisa 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: 1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2012. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2012 je 211.200,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. Mestna občina Novo mesto bo v letu 2012 sofinancirala naslednje športne programe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Pogoji in merila sofinanciranja Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto, in sicer da so izvajalci letnega programa športa na lokalnem nivoju sledeči (8. člen Zakona o športu): – športna društva in klubi, – druga društva, zasebniki in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da je večina članov društva prebivalcev Novega mesta, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa v RS, – da imajo zagotovljene prostorske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo zagotovljeno redno vadbo, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, društva dostavijo seznam članov in seznam športnikov, – da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih. Vloga, ki mora biti obvezno izpolnjena računalniško, mora vsebovati: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. 4. Rok in način prijave Prijave za dodelitev sredstev, ki jih prijavitelji računalniško izpolnejo, morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do vključno 9. 6. 2012, v Glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Na zaprti ovojnici mora biti napisano: – naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani, – naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika), – na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MONM v letu 2012 – ter z navedbo športnega programa, za katerega se prijava vlaga (glej področja pod točko 2). Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 5. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 6. Datum odpiranja vlog Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Mestne občine Novo mesto, najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno. Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo v osmih dneh pisno pozvani, da prijave dopolnijo. Vloge bo potrebno dopolniti v roku, ki bo naveden na zahtevi za doplnitev prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih sredstev ter hkrati bodo izbrani prijavitelji pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izbranih programov letu 2012. Če se izvajalec ne odzove na poziv se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih programov v MONM za leto 2012 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list RS, št. 50/07). 7. Izid javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa. 8. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo mesto, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si, do 9. 6. 2012. 9. Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: ivica.menger@novomesto.si ali preko telefona 07/393-92-11, v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure Kontaktna oseba je Ivica Menger. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev Izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih športnih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.
Mestna občina Novo mesto