Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2755/12 , Stran 1149
Ob-2755/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Maribor, d.d., uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
Elektro Maribor podjetja za distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v petek, 29. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog uprave je: Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalca glasov se imenujeta Franc Vindiš in Petra Kosec Ferlež. Skupščini prisostvuje notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik. 2. Seznanitev s poročili. 2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2011. 2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov). 2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela). Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor, d.d. za leto 2011. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov). Skupščina se seznani s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina se seznani tudi z izvajanjem 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uradni list RS, št. 21/10 (ZPPOGD). Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in se seznani s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela). Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. 3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. 3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Predlog uprave in nadzornega sveta je: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 3.684.485,64 EUR in se uporabi v celoti za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,11 EUR. Dividende bo družba izplačala v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. 3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina ne podeli razrešnice upravi-predsedniku uprave Andreju Kosmačinu za obdobje od 1. 1. 2011 do 19. 10. 2011, podeli pa se razrešnica upravi – zastopniku družbe Silvu Ropoši za obdobje od 19. 10. 2011 do 31. 12. 2011. Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna c. 8/a, Ljubljana. 5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe ter dopolnitev dejavnosti. Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe: (a) Dejavnost družbe v 2. členu statuta družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: 73.2 Posredovanje oglaševalskega prostora; 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora. (b) Spremeni se besedilo 52. člena statuta, in sicer tako, da se glasi: V skladu z veljavno zakonodajo mora družba predložiti Ministrstvu za finance in ministrstvu, pristojnemu za energetiko gradivo za sejo skupščine in vse potrebne dokumente, vključno z revizijskim poročilom. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar. 6. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe Elektro Maribor d.d. dne 20. 12. 2011 namesto člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, Silva Ropoše imenoval novega člana, Maksimiljan Turin. Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, in sicer vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, d.d. predsednik uprave mag. Boris Sovič